eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kuczbork-Osada › Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kuczbork - OsadaOgłoszenie z dnia 2023-06-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kuczbork - Osada

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kuczbork - Osada

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378166

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 7A

1.5.2.) Miejscowość: Kuczbork-Osada

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-310

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 6576259

1.5.8.) Numer faksu: 6576259

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugkuczbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ugkuczbork.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kuczbork - Osada

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1dae5c58-0507-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251235

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 3 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugkuczbork.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

12.12. Jeżeli zmiana dotyczy części SWZ które nie zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 280 ust. 2 i 3, dokonaną zmianę treści SWZ albo odpowiednio opisu potrzeb i wymagań przekazuje w inny sposób tj. wysyła na adres poczty elektronicznej podany we wniosku o udostępnienie informacji poufnych.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 13.1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników platformy przetargowej – dostępnymi pod adresem:https://ugkuczbork.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htmloraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://ugkuczbork.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13.3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej platformy przetargowej - pod adresem: https://ugkuczbork.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
13.4. Wsparcia technicznego w zakresie działania platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
13.5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników platformy przetargowej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 26.1. W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Kuczbork – Osada, ul. Adama Mickiewicza 7, 09 – 310 Kuczbork
2) Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się można poprzez e-mail: iod.ks@.wp.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 26.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZiGP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 127892 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.3.) Opis potrzeb Zamawiającego

ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.5.) Wartość części: 127892 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-22 do 2026-07-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zaakceptowane klauzule dodatkowe

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowane franszyzy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.3.) Opis potrzeb Zamawiającego

ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC/KR, ASS

4.2.5.) Wartość części: 83775 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-22 do 2026-07-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 1) Ustawy, zamawiający określa warunek udziału
w postępowaniu dotyczący zdolności występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do powyższego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia wykonawcy (Oświadczenie nr 2 stanowiące załącznik nr 3 do SWZ).

Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 2) Ustawy, zamawiający określa warunek udziału
w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia wykonawcy (Oświadczenie nr 2 stanowiące załącznik nr 3 do SWZ).

Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 3 zamawiający wymaga aby wykonawca był w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do powyższego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia wykonawcy(Oświadczenie nr 2 stanowiące załącznik nr 3 do SWZ).

Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 4 zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do powyższego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia wykonawcy(Oświadczenie nr 2 stanowiące załącznik nr 3 do SWZ).

10.7. Zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
10.8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10.9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
10.10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca działający w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych posiadał statut, z którego wynika, że Towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby nie będące członkami Towarzystwa. Zamawiający, w tym jednostki Zamawiającego, będzie traktowany przez takiego Wykonawcę jako osoba nie będąca członkiem Towarzystwa, a co za tym idzie nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat Towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 656 z późn. zm.). Zawarcie umów ubezpieczenia nie może wiązać się z nabyciem lub utrzymaniem członkostwa w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych.
10.11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiadał Ogólne lub Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiadające przedmiotowi zamówienia określonemu w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. Ogólne Warunki Ubezpieczenia będą dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę realizującego zamówienie przed zawarciem umów w sprawie zamówienia publicznego

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia, stanowią dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Oświadczenie nr 1 stanowi załącznik nr 2 do SWZ, Oświadczenie nr 2 stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu tych podwykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia,
o których mowa powyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11.2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie § 3 i § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415 - dalej Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych), zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 11.1. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez zamawiającego. Oświadczenie nr 3 stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
11.3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia,
o którym mowa w pkt 11.1. SWZ lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
11.4. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa pkt 11.1. SWZ lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
11.5. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
11.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 11.5., jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
11.7. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 11.5., zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepis pkt 11.8. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu tych wykonawców.
2) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

24.1. Zamawiający w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy ( pkt 24 SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ugkuczbork.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:30

8.8.) Krótki opis minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegających negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty:

Negocjacje treści ofert:
1) nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ;
2) dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.