eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wiżajny › Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy WiżajnyOgłoszenie z dnia 2021-10-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wiżajny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiżajny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 11

1.5.2.) Miejscowość: Wiżajny

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-407

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 875688049

1.5.8.) Numer faksu: 875688049

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wizajny@su.home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wizajny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wiżajny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d468fb57-387d-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00251218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006559/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wiżajny.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d468fb57-387d-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: wizajny@su.home.pl
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7) Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
8) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych wyżej), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
9) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres wizajny@.su.home.pl
10) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: wizajny@.su.home.pl . Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiżajny ul. Szkolna 11, 16-407 Wiżajny, tel./faks: 87 568 80 49;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Wiżajny jest pani Jadwiga Markowska – Sekretarz Gminy ul. Szkolna 11, 16-407 Wiżajny, tel.: 87 568 80 27, e-mail: wizajny@su.home.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiżajny (sygnatura: G0K.271.1.2021) o wartości mniejszej niż progi unijne realizowanego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę. której dane osobowe dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679 nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.2) W postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w
art. 18 ust. 1rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: G0K.271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszanych) obejmujących odpady z grupy 20 03 01, gromadzonych w pojemnikach oraz odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z częstotliwością opróżniania:
a) dla zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;
b) dla zabudowy wielolokalowej – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października – co najmniej jeden raz w tygodniu;
c) dla obiektów użyteczności publicznej , punktów handlowych i usługowych oraz pozostałych nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;
d) z cmentarza – co najmniej jeden raz w miesiącu lecz nie dopuszczając do przepełnienia się pojemników na odpady.
e) z nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe - niezwłocznie po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).
2) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, w podziale na:
a) papier – z częstotliwością opróżniania nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
b) szkło – z częstotliwością opróżniania nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
c) metale i tworzywa sztuczne – z częstotliwością opróżniania nie rzadziej niż raz na miesiąc, 3) Organizacja i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wiżajny zwanego dalej PSZOK, na terenie wskazanym przez Zamawiającego lub własnym.
4) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiżajnach

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
2. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonane w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1) Cena ofertowa (C) – waga kryterium – 60 %,
Liczba punktów liczona będzie według formuły:
(Cn / Cof.b). x 100 = liczba punktów, gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert,
Cof.b – cena oferty badanej,
60 % – procentowe znaczenie kryterium ceny.
2) Termin płatności (T)– waga – 40 %
Termin płatności liczony jest w dniach, przy czym:
a) minimalny termin płatności: 14 dni
b) maksymalny termin płatności: 30 dni
Liczba punktów liczona będzie według formuły:

(Tof.b/Tmax). x 40% = liczba punktów, gdzie:
Tmax – najdłuższy termin płatności spośród złożonych ofert (max. 30 dni),
Tof.b – termin płatności oferty badanej,
40 % – procentowe znaczenie kryterium termin płatności .
Oferty z terminem płatności dłuższym niż 30 dni oraz oferty, w których nie zostanie określony termin płatności będą traktowane jako nie spełniające warunków zamówienia i odrzucone.
Łączną liczbę punktów oferty stanowi suma punktów oferty osiągnięta w każdym z kryteriów oceny (P=C+T).
Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100.
Jako najkorzystniejszą, Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu,
na podstawie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp i spełniają warunki
udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym-
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów-
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wiżajny, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.),
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zwanego dalej rejestrem BDO w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,
c) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
3) zdolności ekonomicznej lub finansowej-
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej. W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować:
a) należycie wykonał w ciągu ostatnich 3 lat, co najmniej jedno zamówienie świadczone w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, którego przedmiotem było odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych o masie co najmniej 350 Mg,
b) dysponuje odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazą magazynowo - transportową spełniającą wymagania, o których mowa w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).
2. Zamawiający może zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy Pzp, oceniając zdolność techniczną
lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
3. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 21.1 SWZ, zostanie dokonana w oparciu o podmiotowe środki dowodowe.
4. Oferta Wykonawcy, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 21.1
SWZ zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
5. Zgodnie z art. 110 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym
etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
2.Informacja z krajowego Rejestru Karnego (w oryginale, jako dokument elektroniczny, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, wystawionego przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ;
4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem wykonawca składa dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
5. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, wykonawca składa dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
6. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7. Oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 2 do SWZ) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
5) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wiżajny, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.);
3. Aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zwanym rejestrem BDO ;
4. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy- Załącznik nr 4 do SWZ- na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 21.1.4 lit a);
5. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt 21.1.4) lit. b:
- o posiadaniu bazy magazynowo - transportowej - zgodnie z wzorem stanowiącym
Załącznik nr 5 do SWZ,
- wykaz urządzeń technicznych zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6
do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość 8 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp tj.:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Gwaranta lub poręczyciela, zaszyfrowane wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego nr : 22 9354 0007 0090 0900 0114 0006 z dopiskiem
„Wadium- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wiżajny ”
(a potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty).
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum,
spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania
zamówienia), w takim przypadku: a) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowaniaich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie,c) jeżeli oferta
wykonawców występujących wspólnie, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.d) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z
wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, e) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji –
wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.3. Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie o zamówienie publiczne:
1) Zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie udało się przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, a które umożliwiają należyte wykonanie zamówienia.
2) Zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.
3) Zmiany danych dotyczących wykonawcy.
4) Zmiany w zakresie terminu, częstotliwości usług i sposobu wykonywania umowy w przypadku gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania lub terminu, częstotliwości realizacji przedmiotu umowy, o ile taka zmiana jest korzystna dla zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.
5) Zmiany w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, oraz zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian zostaną opisane w protokole konieczności zaakceptowanym przez strony umowy.
2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
3. Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-10 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.