eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › Świadczenie usług polegających na udzieleniu tymczasowego schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Olkusz cz. 2Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług polegających na udzieleniu tymczasowego schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Olkusz cz. 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003448994

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al 1000-lecia

1.5.2.) Miejscowość: Olkusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 641 32 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: opsolkusz@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wwwopsolkusz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług polegających na udzieleniu tymczasowego schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Olkusz cz. 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7bb08a3-0502-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250891

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039776/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Udzielenie tymczasowego schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Miasto i Gmina Olkusz cz.2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a7bb08a3-0502-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: e-zamówienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: e-zamówienia.gov.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www. ops.olkusz.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz.
 Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu jest Ewa Madejska , tel. 32 611-00-11 e-mail; iopsolkusz@onet.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z udzieleniem zamówienia polegającego na „Udzielenie tymczasowego schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych dla których Miasto i Gmina Olkusz są ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały” odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przechowywania dokumentów księgowych (podatkowych);
 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 143520,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach Części I jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, umożliwiając spędzenie nocy w warunkach gwarantujących tymczasową pomoc w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia dla osób bezdomnych skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu w okresie od dnia 01 lipca 2023r. do 31 grudnia 2023r. Zamawiający przewiduje że prognozowana średnia ilość osób skierowanych wyniesie Podana przez Zamawiającego ilość osób jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości osób w zależności od faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, ze przyjmuje powyższe zastrzeżenia i nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia tego tytułu wobec Zamawiającego. Każdorazowe umieszczenie osoby w noclegowni odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni, wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu. Usługa powinna być realizowana w lokalu znajdującym się w odległości nie większej niż 30 km od Olkusza, z możliwością bezpośredniego dojazdu z zapewnieniem własnego transportu bądź transportu środkami komunikacji publicznej ogólnodostępnej bez przesiadek ( z Olkusza do schroniska).

4.2.5.) Wartość części: 88320,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena ofertowa brutto za 1 dzień (dobę) pobytu jednej osoby w schronisku obejmująca cały zakres usług koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia – 60 pkt
2. Odległość od miejsca schronienia do siedziby OPS Olkusz do – 30pkt
3. Transport osoby bezdomnej – 10pkt

Ocena ofert zostanie dokonana w sposób opisany poniżej:
- ocena punktowa w kryterium ” cena ofertowa” dokonana zostanie na podstawie ceny brutto za 1 dzień (dobę) pobytu jednej osoby w schronisku obejmująca cały zakres usług – wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto
Co = --------------------------------------------------- x 60 pkt
cena ofertowa brutto badanej oferty

- ocena punktowa w kryterium ” odległość od miejsca schronienia do siedziby OPS Olkuszu dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w ofercie Wykonawcy o odległości wyrażonej w pełnych kilometrach od wskazanego w ofercie adresu schroniska do siedziby OPS Olkusz Al. 1000- lecia 15C, wyliczonej z internetowego kalkulatora tras www.targeo.pl (opcja: trasa krótka), w następujący sposób: odległość od wskazanego w ofercie schroniska do siedziby OPS Olkusz (Al.1000-lecia 15 c) wyliczona z internetowego kalkulatora tras www.targeo.pl (opcja trasa krótka):
do 15 km - 30 pkt
od 16 – 20 km - 20 pkt
od 21 - 30 km - 10 pkt

- ocena punktowa w kryterium transport osoby bezdomnej:
Zapewnienie przez Wykonawcę na własny koszt transportu osoby bezdomnej z Olkusza do siedziby schroniska - 10pkt. W przypadku złożenia oświadczenia TAK wykonawca otrzyma 10 pkt. Brak oświadczenia, bądź oświadczenie NIE - 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: transport osoby bezdomnej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach Części II jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków gwarantujących ochronę życia i zdrowia dla osób bezdomnych, usług opiekuńczych dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub inne przyczyny, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji ale nie wymagają usług w zakresie wzmożonej opieki medycznej, świadczonych przez jednostkę całodobowej opieki na podstawie Ustawy z dnia 27.08.2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2022 poz. 2561 z późn. zm.), skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu w okresie od dnia 01 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r. Zamawiający przewiduje że prognozowana średnia ilość osób skierowanych wyniesie 4 osoby. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości osób w zależności od faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia tego tytułu wobec Zamawiającego. Każdorazowe umieszczenie osoby w noclegowni odbywać się będzie na podstawie skierowania o noclegowni, wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu.Usługa powinna być realizowana w lokalu znajdującym się w odległości nie większej niż 40 km od Olkusza, z możliwością bezpośredniego dojazdu z zapewnieniem własnego transportu bądź transport środkami komunikacji publicznej ogólnodostępnej bez przesiadek ( z Olkusza do schroniska).

4.2.5.) Wartość części: 55200,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena ofertowa brutto za 1 dzień (dobę) pobytu jednej osoby w schronisku z usługami opiekuńczymi obejmująca cały zakres usług koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia – 60pkt.
2. Bezpośrednia odległość od miejsca schronienia do siedziby OPS Olkusz do – 30pkt.
3. Transport osoby bezdomnej – 10pkt

Ocena ofert zostanie dokonana w sposób opisany poniżej:
- ocena punktowa w kryterium ” cena ofertowa” dokonana zostanie na podstawie ceny brutto za 1 dzień (dobę) pobytu jednej osoby w schronisku z usługami opiekuńczymi obejmująca cały zakres usług – wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto
Co = --------------------------------------------------- x 60 pkt
cena ofertowa brutto badanej oferty

- ocena punktowa w kryterium ” odległość od miejsca schronienia do siedziby OPS Olkuszu dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w ofercie Wykonawcy o odległości wyrażonej w pełnych kilometrach od wskazanego w ofercie adresu schroniska do siedziby OPS Olkusz Al. 1000- lecia 15C, wyliczonej z internetowego kalkulatora tras www.targeo.pl (opcja: trasa krótka), w następujący sposób:
odległość od wskazanego w ofercie schroniska do siedziby OPS Olkusz (Al.1000-lecia 15 c) wyliczona z internetowego kalkulatora tras www.targeo.pl (opcja trasa krótka):
do 30 km - 30 pkt
od 31 –40 km - 10 pkt


- ocena punktowa w kryterium transport osoby bezdomnej:
zapewnienie przez Wykonawcę na własny koszt transportu osoby bezdomnej z Olkusza do siedziby schroniska - 10pkt. W przypadku złożenia oświadczenia TAK wykonawca otrzyma 10 pkt. Brak oświadczenia, bądź oświadczenie NIE - 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: transport osoby bezdomnej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia, określonego w specyfikacji, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zmówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, są podmiotami wpisanymi do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez właściwego Wojewodę,
- posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,
- spełniają standard podstawowych usług zgodnie w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni. schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz.U. 2018 poz. 896).
Zamawiający uzna te warunki za spełnione jeśli Wykonawca posiada:
1) kompetencję lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada:
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny, zgodny ze stanem faktycznym dokument właściwy dla podmiotu stanowiący o podstawie działalności podmiotu sporządzonych nie wcześniej niż 7 dni przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Dotyczy również wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.

2) Zdolności technicznej lub zawodowej:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:
- wykaz usług wraz z załączeniem referencji lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie usług, potwierdzających ich realizację w okresie ostatnich 3 lat określające poziom ich wykonania – załącznik nr 5
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykorzystując je wspólnie z innymi Wykonawcami, wówczas w wykazie powinien podać jedynie te usługi w których będzie bezpośrednio uczestniczył.
- wykaz osób którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia spełniającymi minimalne standardy schroniska dla osób bezdomnych zgodnie z art. 48a ust 2g Ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2023 poz. 901), a w przypadku schroniska z usługami opiekuńczymi minimalne standardy schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zgodnie z art.48a ust.2h Ustawy o pomocy społecznej (tj.Dz.U. 2023 poz. 901) – załącznik nr 4.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga wskazania przez Wykonawcę spełnienia tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zał. nr 3)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty,
- oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SWZ)
- wykaz usług wraz z załączeniem referencji lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie usług, potwierdzających ich realizację w okresie ostatnich 3 lat określające poziom ich wykonania – załącznik 5,
- wykaz osób którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie załącznik nr 4,
- zaparafowany wzór umowy załącznik nr 8 i 9 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: e-zamówienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.