eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej w celu kontroli i zapobiegania zniszczeniu, zaśmieceniu i dewastacji obszaru (...) w związku z utworzeniem Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego .Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej w celu kontroli i zapobiegania zniszczeniu, zaśmieceniu i dewastacji obszaru (...) w związku z utworzeniem Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Jaworzno, Urząd Miejski w Jaworznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 33

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.jaworzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaworzno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej w celu kontroli i zapobiegania zniszczeniu, zaśmieceniu i dewastacji obszaru (...) w związku z utworzeniem Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-082ae46e-0444-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250689

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046006/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Bezpośrednia ochrona fizyczna obszaru przeznaczonego pod utworzenie JOG

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
2. Oferta, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp sporządza się z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 2247). Ze względów technicznych zamawiający zaleca stosowanie formatów .pdf, .doc, .docx lub .odt. W przypadku zastosowania innego formatu niż wynikające z powyższych przepisów, zamawiający może nie mieć możliwości zapoznania się z ofertą, co może spowodować jej odrzucenie. Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzno.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między zamawiającym, a wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. 1) poprzez Platformę zakupową pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/jaworzno, lub 2) pocztą elektroniczną na adres e-mail
zamawiającego: zamowienia@um.jaworzno.pl (nie dotyczy składania ofert) oraz adresy e-mail wykonawców podane w formularzach ofertowych.
Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do
zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. Adresy email będą wykorzystywane w szczególności w przypadku awarii
platformy zakupowej. 4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym
postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 5. Wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl zostały szczegółowo opisane w SWZ.
6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 7. Wsparcia
technicznego w zakresie działania Platformy zakupowej udziela jej dostawca, tj. Open Nexus Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego
3, 61-144 Poznań, nr tel. 22 101-02-02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 – 1700. 8. Szczegółowe wymagania w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jaworzna z siedzibą w 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w Gminie Miasta Jaworzna możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@um.jaworzno.pl lub telefonicznie pod nr (32) 61 81 543;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na zamawiającym;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie
przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem
osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.272.1.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej w celu kontroli i zapobiegania zniszczeniu, zaśmieceniu i dewastacji obszaru obejmującego działki ewidencyjne na terenie stanowiącym własność Gminy Miasta Jaworzna, w związku z utworzeniem Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG).
Zakres wykonywanych usług obejmuje:
1) podjazdy kontrolno-prewencyjne patrolu wyposażonego w osprzęt do sprawdzenia terenu (w tym latarki dalekiego zasięgu) w celu przeprowadzenia kontroli stanu terenu
i terenu oraz weryfikacji osób przebywających na obiekcie,
2) gotowość Grupy Interwencyjnej i realizowane w ramach jej zadań interwencje na sygnały pochodzące z fotopułapek umieszczonych na obszarze JOG oraz zgłaszane przez Zamawiającego lub inne podmioty, o zaistnieniu zagrożenia na chronionym terenie lub naruszeniu strefy chronionej przez intruzów;
UWAGA! Grupa Interwencyjna Wykonawcy zobowiązana jest do dojazdu do chronionego terenu do 10 minut od momentu otrzymania zgłoszenia (o ile dojazd nie zostanie uniemożliwiony lub utrudniony z powodu działania siły wyższej lub innej niezależnej od Wykonawcy przeszkody, np. kolizji drogowej).
3) zapewnienie przez cały okres realizacji umowy oznakowania chronionego obszaru tablicami informacyjnymi (20 sztuk) o treści: „TEREN CHRONIONY”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

warunek w zakresie: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - wykonawca musi posiadać koncesje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, polegającej na stałej lub doraźnej ochronie, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych Nr L – 1676 / 00,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125
ust.1 ustawy Pzp zobowiązani są złożyć wraz z ofertą wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, jak również podmioty udostępniające zasoby. 2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, jak również w imieniu podmiotów udostępniających zasoby, jest umocowana do ich reprezentowania, w/w podmioty składają odpowiednio - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W/w podmioty nie są zobowiązane do złożenia dokumentów, o których wyżej mowa, jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile w formularzu ofertowym
wskazano dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Jeżeli w imieniu wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, jak również w imieniu
podmiotów udostępniających zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów,
o których mowa w ust. 2 – w/w podmioty zobowiązane są przedłożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument (np.
akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub umowa spółki cywilnej lub uchwała jej
wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do ich reprezentowania.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy Pzp (konsorcja, spółki cywilne).
5. Szczegółowe wymagania w zakresie składanych dokumentów przez podmioty wspólnie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125
ust.1 ustawy Pzp zobowiązani są złożyć wraz z ofertą wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, jak również podmioty udostępniające zasoby. 2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, jak również w imieniu podmiotów
udostępniających zasoby, jest umocowana do ich reprezentowania, w/w podmioty składają odpowiednio - odpis lub
informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru. W/w podmioty nie są zobowiązane do złożenia dokumentów, o których wyżej mowa, jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile w formularzu ofertowym
wskazano dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Jeżeli w imieniu wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, jak również w imieniu
podmiotów udostępniających zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów,
o których mowa w ust. 2 – w/w podmioty zobowiązane są przedłożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument (np.
akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub umowa spółki cywilnej lub uchwała jej
wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do ich reprezentowania.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy Pzp (konsorcja, spółki cywilne).
5. Szczegółowe wymagania w zakresie składanych dokumentów przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie
zamówienia, jak również podmioty udostępniające zasoby zostały określone w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie. Postanowienia odnośnie przewidywanych zmian umowy określono w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej , pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/jaworzno. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie zakupowej) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023r., jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2023r..

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.