eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemiatycze › Zakup sprzętu medycznego oraz pozostałego wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Ortopedycznego oraz Oddziału Jednego Dnia IIOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu medycznego oraz pozostałego wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Ortopedycznego oraz Oddziału Jednego Dnia II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

1.3.) Oddział zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050653482

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 8

1.5.2.) Miejscowość: Siemiatycze

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spzozsiemiatycze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu medycznego oraz pozostałego wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Ortopedycznego oraz Oddziału Jednego Dnia II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40df0c60-0478-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250227

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00008531/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 „Zakup sprzętu medycznego oraz pozostałego wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Ortopedycznego oraz Oddziału Jednego Dnia II”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: WND-RPPD.08.04.01-20-0085/20 pod nazwą: „Poprawa jakości usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń układu kostno – stawowo – mięśniowego, w tym diagnostyki obrazowej świadczonych przez SPZOZ w Siemiatyczach”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-40df0c60-0478-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w tym składanie ofert odbywa się przy użyciu platformy http://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca, który będzie ubiegał się o niniejsze zamówienie publiczne jest zobowiązany do założenia konta na w/w platformie.
3. Wykonawca dla pełnego korzystania z platformy powinien zweryfikować konto oraz nadać pełne uprawnienia dla użytkowników/osób uprawnionych po jego stronie do składania ofert.
6. Zamawiający dopuszcza składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ za pomocą poczty elektronicznej na adres zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pllub poprzez http://ezamowienia.gov.pl. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postepowania http://ezamowienia.gov.plNa stronie tej także m.in. udostępniane będą zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7. Zamawiający dopuszcza przesłanie wezwań do wyjaśnienia treści ofert; wyjaśnień rażąco niskiej ceny, uzupełnień dokumentów podmiotowych; wezwań odnośnie przedłużenia związania ofertą; informacji z otwarcia ofert i o wyborze oferty; lub wezwań do poprawy omyłek pisarskich i rachunkowych; zawiadomienia o unieważnieniu postępowania; zawiadomień o odrzuceniu ofert za pomocą zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl lub poprzez http://ezamowienia.gov.pl
8. Zamawiający dopuszcza aby odpowiedzi Wykonawcy w związku z wezwaniami lub zawiadomieniami opisanymi w pkt 7 odbywały się za pomocą zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl lub poprzez http://ezamowienia.gov.pl.
12. Zamawiający dopuszcza zamieszczanie informacji/zawiadomień oraz udzielanie odpowiedzi o wyjaśnienie treści SWZ jeżeli storna prowadzonego zamówienia tj http://ezamowienia.gov.pl ulegnie awarii lub zamieszczanie informacji za jej pośrednictwem nie będzie możliwe. W powyższej sytuacji informacje będą publikowane za pomocą strony internetowej Zamawiającego http://spzozsiemiatycze.pl w zakładce zamówienia publiczne/aktualne postepowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest SPZOZ w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze;
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: Iodo@spzozsiemiatycze.pl;.
3. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwa, adres siedziby/korespondencyjny, telefon, adres mail będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L z 2016, nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej RODO) stanowi ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm. – dalej PZP), wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 164 z późn. zm.).
5. Dane osobowe będą ujawniane pozostałym Wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych z Zamawiającym umów.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy przechowywania dokumentacji dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
- sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach RODO. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo:
- usunięcia danych osobowych;
- żądania przeniesienia danych osobowych.
9. W odniesieniu do podanych danych osobowych Wykonawcy, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP ZOZ ZP/07/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż wraz z uruchomieniem wyposażenia dla nowo budowanego Pododdziału Ortopedycznego i Oddziału Jednego Dnia w SP ZOZ w Siemiatyczach wraz z przeprowadzeniem instruktażu personelu Zamawiającego z obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu. (jeżeli jest wymagany)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym wymagania graniczne dla w/w sprzętu medycznego stanowi Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo– cenowy. Z uwagi na powyższe nie ma możliwości realizacji wizji lokalnej celem ustalenia dokładnych pomiarów odnoszących się do realizacji dostawy, instalacji i montażu niniejszych pozycji.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych napraw powstałych w miejscach wykonywanych prac instalacyjnych i montażowych oraz jeżeli to konieczne w pomieszczeniach przyległych.
4. Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od podpisania umowy dostarczy głównemu wykonawcy robót budowlanych (dalej także GWR), wyłonionemu oddzielnym postępowaniem na realizację robót budowlanych związanych z budową Pododdziału Ortopedycznego oraz Oddziału Jednego Dnia, materiały informacyjne w postaci DTR oferowanych sprzętów. Prócz GWR Wykonawca dostarczy niniejsze dokumenty Inspektorowi Nadzoru. Dane GWR oraz Inspektora Nadzoru zostaną przekazane Wykonawcy w formie pisemnej.
5. Wykonawca jest zobligowany do pełnej współpracy z GWR celem prawidłowego wykonania zamówienia.
6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dostarczenia dokumentów o których mowa w pkt 5 powyżej przed podpisaniem umowy, nie wcześniej jednak niż 10 dni od przesłania zawiadomienia/informacji o wyborze ofert.
7. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być wolny od wad fizycznych
i prawnych, a po dostarczeniu Zamawiającemu, gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych poza tymi wynikającymi z ich normalnej eksploatacji a nie stanowiących przedmiotu niniejszego zamówienia.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania asortymentu w etapach zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na jego wniosek.
9. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach ochrony zdrowia na terenie RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej.
10. Docelowo miejscem dostawy instalacji i montażu sprzętu jest siedziba Zamawiającego - SP ZOZ w Siemiatyczach, przy ul. Szpitalnej 8, pomieszczenia, wskazane przez Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu.
11. Dopuszcza się uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu z obsługi i konserwacji dla personelu Zamawiającego w innym terminie niż dostawa i montaż asortymentu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i uzyskaniu jego na to zgody.
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
13. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia oraz pozostałych załącznikach - znajduje się jakikolwiek znak towarowy patent, norma czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. Jednocześnie przypominamy, że Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w pkt 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena najniższa brutto
C = --------------------------------------- x 100% x 60 [pkt.]
Cena oferty badanej brutto

4. W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, przy czym zaokrąglenie będzie się odbywać według następującej zasady. Wynik zakończony cyfrą „5” i wyższą zaokrągla się w górę, a wynik zakończony cyfrą niższą niż „5” zaokrągla się w dół.
5. Punkty za kryterium „Parametry Techniczne” zostaną obliczone według wzoru

Liczba punktów za ocenę parametrów technicznych w badanej ofercie*
PT = ------------------------------------------------------------------ x 100% x 15 pkt
Maksymalna liczba punktów za ocenę parametrów technicznych spośród badanych ofert**

* Zamawiający oceni powyższe kryterium po/wg danych/informacji z Załącznika nr 2 do SWZ, danej oferty.
** Zamawiający oceni powyższe kryterium po/wg danych/informacji z Załącznika nr 2 do SWZ, danej oferty. Maksymalna liczba punktów do powyższego działania arytmetycznego będzie stanowić oferta najwyżej oceniona, która uzyskała najwyższą ilość pkt w tym kryterium spośród wszystkich złożonych ofert.
W przypadku, w którym Zamawiający wymagał podania parametru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a Wykonawca nie dostosował się do tego wymogu, Zamawiający przyjmie iż po przecinku jest wartość 00.
W przypadku nie podania/braku wskazania przez Wykonawcę rodzaju stali z jakiego ma być wykonany asortyment podlegający punktacji. Zamawiający przyzna wykonawcy 0 pkt.

6. Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi na sprzęt i wyposażenie” wynoszą odpowiednio:

Min 24 m-cy gwarancji i rękojmi – 5 pkt.
30 m-cy gwarancji i rękojmi – 10 pkt.
36 m-cy gwarancji i rękojmi– 15 pkt.
42 m-cy gwarancji i rękojmi - 20 pkt.
Max 48 m-cy lub więcej gwarancji i rękojmi - 25 pkt.
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 25 pkt.
Najniższy możliwy do zaoferowania okres gwarancji jaką Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu stanowi okres 24 miesięcy. Okres podany poniżej zostanie potraktowany przez Zmawiającego jako niezgodny z zapisami SWZ, a tym samym oferta potraktowana zostanie jako niezgodna z warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP) i odrzucona. W przypadku gdy Wykonawca z własnej inicjatywy zaoferuje okres gwarancji i rękojmi wyższy niż maksymalnie przewidziany zapisami SWZ otrzyma w tym kryterium maksymalnie przewidywaną punktacje nie przekraczającą 25 pkt.
10. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana poprzez sumę wszystkich kryteriów
(O) = (C) + (PT) + (G)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na dostarczony sprzęt i wyposażenie

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

b) dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

c) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

d) zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
1. Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ;
2. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (wzór stanowi załącznik nr 4 i 4a do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6) PZP,
4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) PZP sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
5. Zamawiający samodzielne podejmie weryfikację braku przesłanek o których mowa w rozdziale VII pkt 3 SWZ w stosunku do konkretnego podmiotu. Zamawiający może dokonać tego za pomocą wszelkich dostępnych środków. Jako przykład takich metod weryfikacji można wskazać chociażby ogólnodostępne rejestry takie jak: Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, lista czy wykaz osób i podmiotów objętych sankcjami.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga przedkładania środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 PZP, składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej bądź w formie cyfrowego odwzorowania tego dokumentu poświadczonego za zgodność z dokumentem w formie papierowej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Notariusza, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawców. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej - dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika/reprezentanta Wykonawców występujących wspólnie.
7. Przepisy dotyczące pojedynczego Wykonawcy mają zastosowanie do pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 4 i 6 ze skutkiem prawnym wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na mocy art. 117 ust 4 PZP dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, usługi, bądź dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy oraz wynagrodzenia zawierają § 9 oraz 10 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ
skrócony wykaz zmian:
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w następującym zakresie:
1) Obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych,
2) Zastąpienie Urządzenia zaoferowanego na etapie postępowania przetargowego - dostarczanego w ramach realizacji Umowy, Urządzeniem innym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakościowe jakie posiadało urządzenie będące podstawą wyboru oferty Wykonawcy lub lepsze - w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji, pod warunkiem, iż cena oferowanego Urządzenia zamiennego nie ulegnie zwiększeniu. Wówczas Wykonawca może zaproponować inne urządzenie spełniające co najmniej wszystkie warunki zamówienia wynikające z dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Zamawiającego. Propozycję zmiany Wykonawca kieruje do Zamawiającego w formie pisemnej wraz z udokumentowaniem spełnienia warunków zamówienia i uzasadnieniem przyczyny proponowanej zmiany. Zamawiający może żądać przedłożenia stosownej dokumentacji, ekspertyz badań lub wyjaśnień na koszt Wykonawcy,
3) Zmiany terminu realizacji Umowy, o jakim mowa w § 3 ust. 1 Umowy, spowodowanych niemożnością jej realizacji w terminie umownym z powodu niedających się przewidzieć i nie leżących po stronie Wykonawcy okoliczności takich jak w szczególności wydłużenie się wykonania prac budowlanych i adaptacyjnych realizowanych w nowo budowanym Pododdziale Ortopedycznym i Oddziale Jednego Dnia u Zamawiającego, zerwaniem/zakłóceniem łańcuchów dostaw w zakresie Urządzeń i ich części, wojną prowadzoną na Ukrainie, epidemią COVID-19, strajkami i protestami u Wykonawcy, problemami transportowymi związanymi ze znaczącym ponad 100% wzrostem kosztów transportu, wydłużającym się procedurami administracyjnymi przy założeniu że takie procedury winny przebiegać bez zbędnej zwłoki przez co rozumie się okres 14 dni procedowania, wystąpienie siły wyższej (np. ekstremalne warunki pogodowe, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkow). Z tym, że dla skorzystania z roszczenia o wydłużenie terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobligowany jest na piśmie szczegółowo powołać co jest powodem niemożności realizacji Umowy w terminie, przedstawić dowody na zaistnienie tych okoliczności i uzyskać akceptację Zamawiającego na zmianę terminową.
3. Zmiany umowy nie mogą zwiększać wartości Umowy określonej w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem § 10.
4. Nie stanowią istotnej zmiany i nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do Umowy zmiany danych teleadresowych Stron, i osób upoważnionych zgodnie z § 4 ust. 5 i 6. Do skuteczności tych zmian wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili zawiadomienia o zmianie danych teleadresowych, korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną.
Zmiana wysokości wynagrodzenia.
1. Wartość Umowy nie może ulec podwyższeniu z wyjątkiem sytuacji, gdy doszło do zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przy czym Wykonawca w ofercie przewidział już podwyżki wynagrodzenia minimalnego/minimalnej stawki godzinowej jaka ma wejść w życie od 01.07.2023 r.;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt.1) – 6), a także w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o przesłanki określone w art. 108 ust. 1 pkt 1) - 6) ustawy PZP. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanki wskazanej w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835 z późn. zm.) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Wykonawcę, którego wymienia wykaz z Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18.05.2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE. L z 2006, nr 134, str. 1 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE. L z 2014, nr 78, str. 6 z późn. zm.)albo lista, na której znalazł się on na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach z rozporządzenia nr 765/2006 i 269/2014 albo wpisana na liście lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w powyższych wykazach albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 24 .02.2022 r., o ile został wpisany na listę.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.