eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Mazowiecki › Wymiana posadzek w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze MazowieckimOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana posadzek w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWODWORSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013270034

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ignacego Paderewskiego 1B

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 765-32-00

1.5.8.) Numer faksu: 22 765-32-01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@nowodworski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowodworski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana posadzek w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c07fe17-0471-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250200

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058444/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Wymiana posadzek w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0c07fe17-0471-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowy opis wymagań technicznych i organizacyjnych znajduje się w części VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonanie robót budowlanych, w ramach których zostanie wymieniona podłoga w pomieszczeniach znajdujących się w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego przy ul. Chemików 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. W chwili obecnej stan techniczny podłóg w szczególności w ciągach komunikacyjnych znajdujących się na I oraz na II piętrze budynku jest zły (odstające od podłoża płytki PCV, ubytki, pęknięcia). W wyniku naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych konieczne jest doprowadzenie podłóg do należytego stanu sanitarno-technicznego, tak aby korzystanie z obiektu przebiegało bez zbędnych utrudnień. W związku z powyższym zakres prac obejmuje m.in. zerwanie starych posadzek z tworzyw sztucznych - płytek PCV, frezowanie starych podłoży wraz z ich wyrównaniem i gruntowaniem oraz ułożenie w ciągach komunikacyjnych oraz wybranych pomieszczeniach wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowych (wykładzina obiektowa PCV, homogeniczna, grub. 2 mm, do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1-3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45432110-8 - Kładzenie podłóg

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych

45432121-8 - Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamówienia, o których mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielane w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy:
Przewiduje się możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem. Zamawiający przewiduje, iż w zakres takiego zamówienia będą mogły wejść wszystkie kategorie robót określonych w przedmiarze robót zamówienia podstawowego.
Zamawiający przewiduje, iż zakres zleconych Wykonawcy robót w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielanego w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, w danej kategorii asortymentowej wyniesie 50% ilości wskazanych dla zamówienia podstawowego w załączonym przedmiarze zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega jednak, iż ostateczny zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielanego w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, może ulec zmianie w stosunku do ilości zakładanych w danej pozycji przedmiarowej. Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż łączna maksymalna wartość nominalna ewentualnych robót prowadzonych w ramach zamówienia, o których mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielanego w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, nie przekroczy ustalonej przez Zamawiającego kwoty: 121 581,75 zł brutto.
Zamówienie, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielane w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, będzie mogło być udzielone w sytuacji posiadania przez Zamawiającego środków finansowych pozwalających na prowadzenie robót na obiekcie objętym zamówieniem w zakresie większym, niż zakładany w zamówieniu podstawowym, gdy ich dalsze wykonywanie okaże się zasadne z uwagi na stan techniczny obiektu objętego zamówieniem, dotyczące go warunki lokalowe lub decyzje Zamawiającego w zakresie jego przyszłego wykorzystania i użytkowania.
Zamówienie udzielane na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, realizowane będzie w oparciu o zasady określone umową podstawową. Zamawiający, przystępując do negocjacji z Wykonawcą, określi wymagany zakres i termin realizacji zamówienia. Negocjacjom podlegać będzie jedynie cena za wykonanie zamówienia. Zamówienie, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielane w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca ten będzie rzetelnie wykonywał zamówienie podstawowe, zaakceptuje kontynuację realizacji robót na dotychczasowych warunkach, w wymaganym przez Zamawiającego zakresie i terminie, a strony – w trakcie prowadzonych negocjacji - dojdą do porozumienia odnośnie ceny za dalsze ich wykonywanie.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Odnośnie przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, iż posiada następujące doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną (robotę zrealizowaną w ramach jednej umowy / jednego zlecenia), której elementem lub głównym przedmiotem było układanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych na powierzchni co najmniej 500 m2.
Dodatkowe wymagania:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum / spółka cywilna), są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełnia w całości co najmniej jeden z nich.
W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają w całości samodzielnie – lub – w całości jest on spełniany przez podmiot, na zasoby, którego Wykonawca się powołuje.
Zamawiający dopuszcza, by w sytuacji składania przez Wykonawcę oferty wspólnej (konsorcjum / spółka cywilna) lub w przypadku powoływania się na zasoby innych niż Wykonawca podmiotów w celu wykazania spełniania w/w warunku, Wykonawcy wspólnie lub Wykonawca wspólnie z podmiotem udostępniającym zasoby (przy zachowaniu w/w zasad), wykazali spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego, jedynie w sytuacji, gdy podmiot, który wykazał spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego w zakresie w/w kategorii robót, będzie faktycznie wykonywał tę część zamówienia, co do której wykazał posiadane zdolności.
Odnośnie doświadczenia zdobytego uprzednio przez Wykonawców w ramach wspólnie zrealizowanego zamówienia z innym Wykonawcą / Wykonawcami (konsorcjum / spółka cywilna) Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcy mogą posługiwać się nim w celu wykazania spełniania postawionego przez w Zamawiającego warunku w niniejszym postępowaniu wyłącznie w sytuacji, gdy bezpośrednio uczestniczyli w wykonywaniu wykazywanych robót budowlanych w zakresie kategorii robót wymaganych przez Zamawiającego w ramach tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w ust. 1 i 2 części VI SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie to składa każdy z tych Wykonawców w zakresie go dotyczącym. Oświadczenie to zobowiązany będzie również złożyć podmiot udostępniający Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku, gdy Wykonawca będzie posługiwał się zasobami tego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunków.
b) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w ust. 4 części VI SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie to składa każdy z tych Wykonawców w zakresie go dotyczącym. Oświadczenie to zobowiązany będzie również złożyć podmiot udostępniający Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku, gdy Wykonawca będzie posługiwał się zasobami tego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy).
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeśli dotyczy).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, a w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z w/w dokumentów, również pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie tej osoby do reprezentacji Wykonawcy (wymóg niniejszy stosuje się odpowiednio do osób działających w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeśli Wykonawca korzysta z takiego udostępnienia);
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika do wspólnego reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 2 900,00 zł
Szczegółowe informacje zasad wnoszenia wadium znajdują się w dziale IX SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum/spółka cywilna), są oni zobowiązani wykazać, iż wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu zasad określonych w dziale V ust. 1 SWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykazujący wspólnie spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni Wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, paragraf 13

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zostanie również wykluczony z postępowania w przypadku zaistnienia wobec niego przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 129 z późn. zm.). Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 w/w ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.