eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puck › "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach u篡teczno軼i publicznej w ramach projektu: >>S這neczne szko造 powiatu puckiego<< w formule zaprojektuj i wybuduj"Og這szenie z dnia 2023-06-06


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
„Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach u篡teczno軼i publicznej w ramach projektu: »S這neczne szko造 powiatu puckiego« w formule zaprojektuj i wybuduj"

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Powiat Pucki- Starostwo Powiatowe w Pucku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5871707828

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: E. Orzeszkowej 5

1.5.2.) Miejscowo嗆: Puck

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gda雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: d.domzalicka@starostwo.puck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.bip.starostwo.puck.pl/m,218,strona-glowna.html

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach u篡teczno軼i publicznej w ramach projektu: »S這neczne szko造 powiatu puckiego« w formule zaprojektuj i wybuduj"

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-e415c0da-0466-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00250149

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-06-06

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00061750/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.3 Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach u篡teczno軼i publicznej w ramach projektu: „S這neczne szko造 powiatu puckiego".

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

»S這neczne szko造 powiatu puckiego« w formule zaprojektuj i wybuduj, dofinansowanego ze 鈔odk闚 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dzia豉nie 10.03.Odnawialne 廝鏚豉 energii”

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://starostwo-puck.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://starostwo-puck.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 2. Komunikacja w post瘼owaniu, w
szczeg鏊no軼i sk豉danie ofert, wszelkich o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚
mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc, z uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 okre郵onych w ustawie Pzp, odbywa si przy u篡ciu Platformy.
Korzystanie z Platformy jest bezp豉tne.
3. Og鏊ne zasady korzystania z Platformy, z zastrze瞠niem ust. 4 niniejszego rozdzia逝:
1) Do po陰czenia u篡wany jest szyfrowany protok馧 HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa si przy pomocy protoko逝 SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufno嗆 transmisji danych przesy豉nych przez Internet. Wykonawca posiadaj帷y konto na ww. platformie ma dost瘼
do mo磧iwo軼i z這瞠nia i wycofania oferty, a tak瞠 funkcjonalno軼i pozwalaj帷ych na zadawanie pyta do tre軼i SWZ oraz
komunikacj z zamawiaj帷ym w pozosta造ch obszarach.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy
u篡ciu Platformy opisane zosta造 w instrukcji u篡tkownik闚 pn. „Wymagania techniczne”, „Rejestracja wykonawcy na platformie”
oraz „Udzia w trybie podstawowym z mo磧iwo軼i negocjacji” na stronie: https://starostwopuck.
logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3) Z這瞠nie oferty przez wykonawc nast瘼uje poprzez prawid這we jej z這瞠nie na Platformie dost瘼nej pod adresem:
https://starostwo-puck.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html - w wierszu oznaczonym tytu貫m oraz znakiem sprawy zgodnym z
niniejszym post瘼owaniem. Z這瞠nie oferty na no郾iku danych lub w innej formie ni przewidziana powy瞠j (np. e-mail) jest
niedopuszczalne.
4) Instrukcja z這瞠nia oferty zawarta jest w instrukcji zamieszczonej na stronie: https://starostwopuck.
logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html „Udzia w trybie podstawowym z mo磧iwo軼i negocjacji”. Czas zapisywany jest w
formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w kt鏎ym zostanie potwierdzone z這瞠nie oferty (lub
dokumentu) przez Wykonawc. W przypadku wybrania opcji z這瞠nia oferty „bez logowania”, potwierdzenie odbywa si poprzez
klikni璚ie w link dost瘼ny w wiadomo軼i e- mailowej, wys豉nej automatycznie po z這瞠niu oferty (lub dokumentu). Wiadomo嗆
otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu (w ikonie „Z堯 ofert bez logowania”). W przypadku Wykonawcy
zalogowanego na Platformie, czas przekazania danych jest to czas wys豉nia dokumentu, oferty przez Platform.
4. Zamawiaj帷y okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo-aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na Platformie tj.:
1) Minimalne wymagania techniczne, jakim musi odpowiada sprz皻 komputerowy Wykonawcy, w celu korzystania z Platformy.
a) Dopuszczalne przegl康arki internetowe:
 Internet Explorer 10 i nowsze, Edge,
 Google Chrome,
 Mozilla Firefox,
 Opera
2) Pozosta貫 wymagania techniczne:
a) dost瘼 do sieci internet,
b) obs逝ga przez przegl康ark protoko逝 XMLHttpRequest – ajax,
c) w陰czona obs逝ga JavaScript,
d) zalecana szybko嗆 陰cza internetowego powy瞠j 500 KB/s,
e) zainstalowany Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y pliki w formacie .pdf.
f) zainstalowane 鈔odowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy,
5. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie okre郵a si limitu liczby plik闚.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pucku z
siedzib w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck;
2. W sprawach zwi您anych z Pani/Pana danymi osobowymi prosz kontaktowa si z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), e-mail:
iodo@starostwo.puck.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 w celu przeprowadzenia post瘼owania i udzieleniu zam闚ienia, prowadzenia
dokumentacji ksi璕owo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszcze lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstaw przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych;
2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezb璠ne do wype軟ienia obowi您ku prawnego ci捫帷ego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorc闚: podmioty upowa積ione na podstawie zawartych um闚 powierzenia oraz uprawnione na mocy
obowi您uj帷ych przepis闚 prawa, w szczeg鏊no軼i osoby lub podmioty, kt鏎ym zostanie udost瘼niona dokumentacja post瘼owania
na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawno軼i ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyj徠kiem
danych, o kt鏎ych mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczeg鏊na kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane do czasu zako鎍zenia obowi您uj帷ego nas okresu archiwizacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) 膨dania dost瘼u do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowi您ku, wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u,
zamawiaj帷y mo瞠, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, 膨da od osoby, kt鏎ej dane dotycz, wskazania dodatkowych informacji
maj帷ych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia;
2) 膨dania sprostowania lub uzupe軟ienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowi您ku nie mo瞠
narusza integralno軼i protoko逝 post瘼owania oraz jego za陰cznik闚;
3) usuni璚ia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie s ju niezb璠ne do cel闚, w kt鏎ych zosta造 zebrane, lub w inny spos鏏
przetwarzane;
4) 膨dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowi您ku nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia.
8. Przys逝guje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urz璠u Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie b璠 poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym r闚nie profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie b璠 przekazywane do pa雟tw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach PZP, zwi您anych z udzia貫m w post瘼owaniu
o udzielenie zam闚ienia; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z PZP.
12. Jednocze郾ie Zamawiaj帷y przypomina o ci捫帷ym na Pani/Panu obowi您ku informacyjnym wynikaj帷ym z art. 14 RODO
wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane przekazane zostan Zamawiaj帷emu w zwi您ku z prowadzonym post瘼owaniem i kt鏎e
Zamawiaj帷y po鈔ednio pozyska od wykonawcy bior帷ego udzia w post瘼owaniu, chyba 瞠 ma zastosowanie co najmniej jedno z
w陰cze, o kt鏎ych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
13. Wykonawca przyst瘼uj帷 do post瘼owania jest obowi您any do wyra瞠nia zgody na przetwarzanie informacji zawieraj帷ych dane
osobowe oraz do poinformowania i uzyskania zgody ka盥ej osoby, kt鏎ej dane osobowe b璠 podane w ofercie, o鈍iadczeniach i
dokumentach z這穎nych w post瘼owaniu. Na t okoliczno嗆 Wykonawca z這篡 o鈍iadczenie zawarte w „Formularzu oferty”,
stanowi帷ym Za陰cznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.272.2.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 3

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Budowa instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Zespole Szk馧 im. Stefana Staszica w K豉ninie – budynku internatu

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09332000-5 - Instalacje s這neczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Us逝gi architektoniczne ipodobne

71300000-1 - Us逝gi in篡nieryjne

71314100-3 - Us逝gi elektryczne

71320000-7 - Us逝gi in篡nieryjne wzakresie projektowania

71321000-4 - Us逝gi in篡nierii projektowej dla mechanicznych ielektrycznych instalacji budowlanych

71323100-9 - Us逝gi projektowania system闚 zasilania energi elektryczn

71326000-9 - Dodatkowe us逝gi budowlane

71334000-8 - Mechaniczne ielektryczne us逝gi in篡nieryjne

44112410-5 - Konstrukcje dachowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne wbudynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45231000-5 - Roboty budowlane wzakresie budowy ruroci庵闚, ci庵闚 komunikacyjnych ilinii energetycznych

45261215-4 - Pokrywanie dach闚 panelami ogniw s這necznych

09331200-0 - S這neczne modu造 fotoelektryczne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 4 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i do鈍iadczenie os鏏 wyznaczonych do realizacji zam闚ienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Do鈍iadczenie os鏏 skierowanych do realizacji zam闚ienia, kt鏎a b璠 pe軟i funkcj Kierownika budowy w bran篡 elektrycznej i Kierownika rob鏒 w bran篡 konstrukcyjno-budowlanej [D]

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Budowa instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Centrum Kszta販enia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku – budynku
warsztat闚 szkolnych

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09332000-5 - Instalacje s這neczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Us逝gi architektoniczne ipodobne

71300000-1 - Us逝gi in篡nieryjne

71314100-3 - Us逝gi elektryczne

71321000-4 - Us逝gi in篡nierii projektowej dla mechanicznych ielektrycznych instalacji budowlanych

71323100-9 - Us逝gi projektowania system闚 zasilania energi elektryczn

71326000-9 - Dodatkowe us逝gi budowlane

71334000-8 - Mechaniczne ielektryczne us逝gi in篡nieryjne

44112410-5 - Konstrukcje dachowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne wbudynkach

45311200-2 - Roboty wzakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45231000-5 - Roboty budowlane wzakresie budowy ruroci庵闚, ci庵闚 komunikacyjnych ilinii energetycznych

45261215-4 - Pokrywanie dach闚 panelami ogniw s這necznych

09331200-0 - S這neczne modu造 fotoelektryczne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 4 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i do鈍iadczenie os鏏 wyznaczonych do realizacji zam闚ienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Do鈍iadczenie os鏏 skierowanych do realizacji zam闚ienia, kt鏎a b璠 pe軟i funkcj Kierownika budowy w bran篡 elektrycznej i Kierownika rob鏒 w bran篡 konstrukcyjno-budowlanej [D]

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Budowa instalacji fotowoltaicznej w I Liceum Og鏊nokszta販帷ym im. Stefana 疾romskiego w Pucku – budynku szko造

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09332000-5 - Instalacje s這neczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Us逝gi architektoniczne ipodobne

71300000-1 - Us逝gi in篡nieryjne

71314100-3 - Us逝gi elektryczne

71320000-7 - Us逝gi in篡nieryjne wzakresie projektowania

71321000-4 - Us逝gi in篡nierii projektowej dla mechanicznych ielektrycznych instalacji budowlanych

71323100-9 - Us逝gi projektowania system闚 zasilania energi elektryczn

71326000-9 - Dodatkowe us逝gi budowlane

71334000-8 - Mechaniczne ielektryczne us逝gi in篡nieryjne

44112410-5 - Konstrukcje dachowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne wbudynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45231000-5 - Roboty budowlane wzakresie budowy ruroci庵闚, ci庵闚 komunikacyjnych ilinii energetycznych

45261215-4 - Pokrywanie dach闚 panelami ogniw s這necznych

09331200-0 - S這neczne modu造 fotoelektryczne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 4 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i do鈍iadczenie os鏏 wyznaczonych do realizacji zam闚ienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Do鈍iadczenie os鏏 skierowanych do realizacji zam闚ienia, kt鏎a b璠 pe軟i funkcj Kierownika budowy w bran篡 elektrycznej i Kierownika rob鏒 w bran篡 konstrukcyjno-budowlanej [D]

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog si ubiega Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu przedmiotu zam闚ienia, dotycz帷e:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca znajduje si w sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezb璠nej do realizacji zam闚ienia, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow w wysoko軼i nie ni窺zej ni 50.000,00 z (s這wnie: pi耩dziesi徠 tysi璚y z這tych 00/100)

2. zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
1) w zakresie do鈍iadczenia Wykonawcy:
Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca posiada niezb璠ne do鈍iadczenie do realizacji zam闚ienia, umo磧iwiaj帷e realizacj zam闚ienia na odpowiednim poziomie jako軼i, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat (licz帷 wstecz od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert), a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie wykona nale篡cie*:
a) co najmniej jedno (1) zam闚ienie (umow) obejmuj帷e w swoim zakresie zaprojektowanie i wybudowanie na budynku** instalacji fotowoltaicznej o mocy
min. 35kW i o warto軼i instalacji nie mniejszej ni 50 000 z brutto,
lub
b) co najmniej dwa (2) zam闚ienia (umowy) obejmuj帷e w swoim zakresie wybudowanie na budynku** instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 35kW w ka盥ym wykazanym zam闚ieniu (umowie) i o warto軼i instalacji nie mniejszej ni 50 000 z brutto
w ka盥ym wykazanym zam闚ieniu (umowie);
)*jako wykonane nale篡cie zam闚ienia (umowy) nale篡 rozumie podpisanie protoko逝 odbioru ko鎍owego przedmiotu zrealizowanego zam闚ienia (umowy)
)** przez budynek nale篡 rozumie taki obiekt budowlany, kt鏎y jest trwale zwi您any z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc przegr鏚 budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (zgodnie z definicj zawart w art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane)

2) w zakresie os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia:
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca skieruje do realizacji zam闚ienia:
a) jedn osob, kt鏎a pe軟i b璠zie funkcj Projektanta, posiadaj帷 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze,
b) jedn osob, kt鏎a pe軟i b璠zie funkcj Projektanta, posiadaj帷 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno軼i konstrukcyjno –budowlanej bez ogranicze,
c) jedn osob, kt鏎a pe軟i b璠zie funkcj Kierownika budowy, posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze,
d) jedn osob, kt鏎a pe軟i b璠zie funkcj Kierownika rob鏒, posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno –budowlanej bez ogranicze,
e) jedn osob, kt鏎a b璠zie pe軟i funkcj monta篡sty, posiadaj帷 aktualny certyfikat wydawany przez Urz康 Dozoru Technicznego (UDT) do instalowania odnawialnych 廝鏚e energii, potwierdzaj帷y posiadanie kwalifikacji do instalowania system闚 fotowoltaicznych,
f) jedn osob, kt鏎a b璠zie pe軟i funkcj monta篡sty, posiadaj帷 uprawnienia do zajmowania si eksploatacj urz康ze, instalacji i sieci w zakresie eksploatacji i dozoru wydane przez Stowarzyszenie Elektryk闚 Polskich (SEP), typu D

UWAGA!!!
W ZWI╴KU Z OGRANICZON ILO列I ZNAK紟 W TEJ SEKCJI CAΧ OPIS WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU ZAMIESZCZONY JEST W SWZ

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiaj帷y nie 膨da
podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Tym samym, Zamawiaj帷y dokona weryfikacji
wy陰cznie na podstawie o鈍iadczenia wst瘼nego.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 2) w
celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w Rozdziale 9 ust. 1 SWZ:
a) informacji banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷ej wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚
finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem,
b) Je瞠li z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo瞠 z這篡 wymaganych przez zamawiaj帷ego podmiotowych 鈔odk闚
dowodowych, o kt鏎ych mowa powy瞠j, Wykonawca sk豉da inne podmiotowe 鈔odki dowodowe, kt鏎e w wystarczaj帷y spos鏏
potwierdzaj spe軟ianie opisanego przez Zamawiaj帷ego warunku udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej.
3) w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa
w Rozdziale 9 ust. 2 SWZ:
a) wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest
kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te
zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym
dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane
zosta造 wykonane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne
odpowiednie dokumenty (wz鏎 stanowi Za陰cznik nr 5 do SWZ),
UWAGA: Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji rob鏒 budowlanych wykonywanych wsp鏊nie z innymi
Wykonawcami, wykaz, o kt鏎ym mowa powy瞠j, dotyczy rob鏒 budowlanych, w kt鏎ych wykonaniu Wykonawca bezpo鈔ednio
uczestniczy,
b) W zwi您ku z bezpo鈔ednim powi您aniem warunku udzia逝 dotycz帷ego zdolno軼i technicznej i zawodowej oraz kryterium nr 2 na
podstawie art. 274 ust 2 Ustawy PZP Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia wraz z ofert wykazu os鏏, skierowanych przez Wykonawc do
realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g i kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania
zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wz鏎 wykazu os鏏 stanowi za陰cznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie wymaga sk豉dania przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Wykonawca mo瞠 z這篡 tylko jedn ofert na ka盥 z trzech Cz窷ci zam闚ienia, zgodnie z postanowieniami SWZ.
2. Oferta winna by sporz康zona w j瞛yku polskim pod rygorem niewa積o軼i.
3. Ofert sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Na ofert, zwan dalej „Ofert”, sk豉da si:
1) Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowi帷ym Za陰cznik nr 1 do SWZ lub zawieraj帷y wszystkie informacje i
o鈍iadczenia wskazane w jego tre軼i;
5. Wraz z Ofert Wykonawca zobowi您any jest z這篡 za po鈔ednictwem Platformy:
1) O鈍iadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy, zgodne ze wzorem zawartym w Za陰czniku nr 2 do SWZ, na poni窺zych zasadach:
1) w przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, ww. o鈍iadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
sk豉da ka盥y z tych Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚
udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z tych Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w
post瘼owaniu,
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia wraz
z w豉snym o鈍iadczeniem z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tak瞠 o鈍iadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp podmiotu
udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚
udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powo逝je si na jego zasoby, zgodne ze wzorem zawartym w
Za陰czniku nr 2a do SWZ,.
3) W zwi您ku z bezpo鈔ednim powi您aniem warunku udzia逝 dotycz帷ego zdolno軼i technicznej i zawodowej oraz kryterium
nr 2 na podstawie art. 274 ust 2 Ustawy PZP: Wykaz os鏏 skierowanych do realizacji zam闚ienia (wz鏎 stanowi Za陰cznik
nr 6 do SWZ)
4) orygina gwarancji lub por璚zenia w postaci elektronicznej (je瞠li wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub
por璚zenia, z uwzgl璠nieniem postanowie Rozdzia逝 15 ust. 5 SWZ;
5) odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub
innego w豉軼iwego rejestru, w celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, chyba, 瞠 Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, a
Wykonawca wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚 – w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawc闚
wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia jak r闚nie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby;
6) W przypadku wskazania przez Wykonawc dost瘼no軼i przedmiotowych dokument闚 pod okre郵onymi adresami
internetowymi og鏊nodost瘼nych i bezp豉tnych baz danych, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawcy przedstawienia
t逝maczenia na j瞛yk polski pobranych samodzielnie przez Zamawiaj帷ego podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub
dokument闚;
7) pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (je瞠li w imieniu Wykonawcy lub Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych
si o udzielenie zam闚ienia dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokument闚, o kt鏎ych
mowa w pkt 3);
8) zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, o kt鏎ym mowa w Rozdziale 12 ust. 3 SWZ wraz, (wz鏎 stanowi
Za陰cznik nr 3 do SWZ) z pe軟omocnictwem je瞠li prawo do podpisania zobowi您ania nie wynika z dokument闚 o, kt鏎ych
mowa w pkt 3 (je瞠li dotyczy);
9) o鈍iadczenie Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, sk豉dane na podstawie art. 117 ust. 4
ustawy Pzp, o kt鏎ym mowa w Rozdziale 13 ust. 5 SWZ (je瞠li dotyczy), zgodne ze wzorem zawartym w Za陰czniku nr 4 do
SWZ.
6. Wszystkie pliki przekazywane za po鈔ednictwem Platformy, winny by opisane nazw umo磧iwiaj帷 ich identyfikacj.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Zamawiaj帷y 膨da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko軼i, odpowiednio w:
1) Cz窷ci 1: 2 000,00 z這tych (s這wnie z這tych: dwa tysi帷e 00/100);
2) Cz窷ci 2: 2 000,00 z這tych (s這wnie z這tych: dwa tysi帷e 00/100);
3) Cz窷ci 3: 2 000,00 z這tych (s這wnie z這tych: dwa tysi帷e 00/100);
2. Wadium musi by wniesione przed up造wem terminu sk豉dania ofert w jednej lub kilku formach, okre郵onych w art. 97 ust.
7 ustawy Pzp, w zale積o軼i od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci przelewem na wskazany poni瞠j rachunek bankowy Zamawiaj帷ego:
Bank BS Puck
nr 51 8348 0003 0000 0000 0332 0004
Z dopiskiem: Wadium: WZ.272.2.8.2023, Cz窷1, lub Cz窷 2, lub Cz窷 3 (ze wskazaniem odpowiednio Cz窷ci, kt鏎ej
wniesione wadium dotyczy)
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w pieni康zu zostanie przyj皻y termin uznania rachunku Zamawiaj帷ego. Ze wzgl璠u
na ryzyko zwi您ane z czasem trwania okresu rozlicze mi璠zybankowych Zamawiaj帷y zaleca dokonanie przelewu ze
stosownym wyprzedzeniem.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub por璚zenia Wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu orygina
gwarancji lub por璚zenia, w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 97 ust. 10 ustawy Pzp (orygina dokumentu wadium
(por璚zenia lub gwarancji) musi by opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym os鏏 upowa積ionych do jego wystawienia) .
5. Wadium w formie gwarancji lub por璚zenia musi spe軟ia co najmniej poni窺ze wymagania:
1) musi obejmowa odpowiedzialno嗆 za wszystkie przypadki powoduj帷e utrat wadium przez Wykonawc okre郵one w
ustawie Pzp;
2) z jego tre軼i powinno jednoznacznej wynika zobowi您anie gwaranta/por璚zyciela do zap豉ty ca貫j kwoty wadium;
3) powinno by nieodwo豉lne i bezwarunkowe oraz p豉tne na pierwsze 膨danie;
4) nie mo瞠 zawiera zastrze瞠nia gwaranta/por璚zyciela, o konieczno軼i potwierdzenia podpis闚 Zamawiaj帷ego na
pisemnym wezwaniu do zap豉ty przez bank prowadz帷y rachunek Zamawiaj帷ego, jak r闚nie innych dodatkowych
zastrze瞠 i warunk闚;
5) termin obowi您ywania gwarancji/por璚zenia nie mo瞠 by kr鏒szy ni termin zwi您ania ofert (z zastrze瞠niem, i
pierwszym dniem zwi您ania ofert jest dzie sk豉dania ofert);
6) w tre軼i gwarancji/por璚zenia powinna znale潭 si nazwa oraz numer przedmiotowego post瘼owania i numer
odpowiedniej Cz窷ci post瘼owania, na kt鏎 wykonawca sk豉da ofert;
7) beneficjentem gwarancji/por璚zenia jest Powiat Pucki- Starostwo Powiatowe w Pucku, ul. E. Orzeszkowej 5l, 84-100
Puck;
8) w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, Zamawiaj帷y wymaga, aby
gwarancja/por璚zenie obejmowa這 sw tre軼i (tj. zobowi您anych z tytu逝 gwarancji/por璚zenia) wszystkich Wykonawc闚
wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub aby z jej tre軼i wynika這, 瞠 zabezpiecza ofert Wykonawc闚
wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia;
9) musi mie tak sam p造nno嗆 jak wadium wniesione w pieni康zu – dochodzenie roszczenia z tytu逝 wadium
wniesionego w formie gwarancji lub por璚zenia nie mo瞠 by utrudnione. Dlatego w tre軼i gwarancji lub por璚zenia
powinna znale潭 si klauzula, i wszystkie spory odno郾ie do gwarancji lub por璚zenia b璠 rozstrzygane zgodnie z
prawem polskim i poddane jurysdykcji s康闚 polskich, chyba, 瞠 wynika to z przepis闚 prawa.
6. Oferta Wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium lub wniesie wadium w spos鏏 nieprawid這wy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert lub z這篡 wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczno軼i zatrzymania wadium okre郵a art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia.
2. W przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu
albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by
do陰czone do oferty.
3. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, O鈍iadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
sk豉da ka盥y z tych Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚
udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z tych Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w
post瘼owaniu, (wz鏎 O鈍iadczenia stanowi Za陰cznik nr 2 do SWZ).
4. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y
si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z Wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub
us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
5. W przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 4, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty
o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy (wz鏎 o鈍iadczenia
stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ).
6. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o udzielenie zam闚ienia spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
Wykonawcy wykazuj zgodnie z Rozdzia貫m 9 SWZ.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 wprowadzenia zmian do postanowie umowy, w szczeg鏊no軼i terminu realizacji
Przedmiotu Umowy, zakresu 鈍iadczenia, sposobu zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy. Ze
wzgl璠u na ograniczenia wyst瘼uj帷e w niniejszym og這szeniu dotycz帷e ilo軼i znak闚 mo磧iwych do wpisania,
Zamawiaj帷y informuje, 瞠 rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zosta造 szczeg馧owo opisane w 6
i 14 Za陰cznika nr 7 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy)

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 na platformie zakupowej Zamawiaj帷ego pod adresem: https://starostwopuck. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji:

Cz窷 1 : Tak

Cz窷 2 : Tak

Cz窷 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiaj帷y wymaga, aby przedmiot zam闚ienia zosta zrealizowany przez Wykonawc
w terminie do 4 miesi璚y od dnia podpisania Umowy, z zastrze瞠niem 瞠:
1) w terminie do 1,5 miesi帷a od daty podpisania Umowy Wykonawca zrealizuje
Etap I zam闚ienia;
2) w terminie do 3 miesi璚y od daty podpisania umowy Wykonawca zrealizuje
Etap II zam闚ienia;
3) odbi鏎 ko鎍owy przedmiotu zam闚ienia nast徙i w terminie do 4 miesi璚y od daty podpisania Umowy -Etap III.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.