eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuchów › "Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2023 roku"Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2023 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TUCHÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661168

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Tuchów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-170

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 65 25 474

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@tuchow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuchow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2023 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-228012a0-0444-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250108

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065217/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawca odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformazakupowa.pl działając pod adresem:
platformazakupowa.pl/pn/tuchow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał
Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na
pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
Wykonawcy.
2. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie
może trafić do folderu SPAM.3.Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia,
formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer
klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku
Internet Explorer minimalnie wersja 100., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf, f)Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w
komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 4.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz
uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania
ofert/wniosków. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za
ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony
obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z
platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platforma zakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje
dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Realizując obowiązek prawny ciążący na administratorze, w
szczególności mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy
poniżej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tuchowie w ww. celu oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuchów, w imieniu której działa Burmistrz
Tuchowa. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: um@tuchow.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora: ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@tuchow.pl
lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj, w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy ustawy Pzp.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Posiada Pani/Pan: 7.1.na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących;7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych;7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu: 8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osób.; 8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 8.3. na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub
Administratora miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
10. Pani/Pana dane osobowe zostały uzyskane przez bezpośrednio od Pani/Pana 11. Obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
12. Nie planuje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień
publicznych Zamawiający informuje, że; 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art.16 rozporządzenia 2016/679 - RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.1
rozporządzenia 2016/679 - RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP – 271- 7/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące zadania pn. „Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2023 roku”
1.2. Zakres zamówienia obejmuje:
1.2.1. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubaszowa (Lubaszowa za remizą) , dz. nr 83/2, 83/3 w km. 0+000 - 0+255 na łącznej długości 255 m.
1.2.1.1. ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG - KOD CPV 45233142-6
1.2.1.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - pomiar geodezyjny - 0.255 km
1.2.1.1.2. Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm – 3 m2
1.2.1.1.3. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm na połączeniu z drogą gminną – 6 m
1.2.1.1.4. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek – 1.402,5 m2
1.2.1.1.5. Roboty ziemne wykonywane koparkami – 210,375 m3
1.2.1.1.6. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi w celu niwelacji skarpy – 115 m3
1.2.1.1.7. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20 cm – 969 m2
1.2.1.1.8. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników za dalsze 5 cm głębokości , krotność =2 – 969 m2
1.2.1.1.9. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od. 1 km – 290,7 m3
1.2.1.1.10. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od. 1 km – wykonanie rowu odwadniającego głębokiego – 135 m3
1.2.1.1.11. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład – wykonanie rowu odwadniającego płytkiego – 33,75 m3
1.2.1.1.12. Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm - 2 ścianki
1.2.1.1.13. Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa - 0.45 m3
1.2.1.1.14. Przepusty rurowe pod zjazdami – rury PP K2KAN o śr. 40 cm – 6 m
1.2.1.1.15. Przepusty rurowe pod zjazdami – rury PP K2KAN o śr. 30 cm (rura z demontażu) – 6 m
1.2.1.1.16. Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie – profilowanie – 969 m2
1.2.1.1.17. Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne – grubość warstwy 10 cm – 969 m2
1.2.1.1.18. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o gr. 15 cm – 969 m,2
1.2.1.1.19. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o gr. 8 cm – 969 m2
1.2.1.1.20. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o gr. 7 cm – 969 m2
1.2.1.2. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG - KOD CPV 45233220-7
1.2.1.2.1. Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remonterem nawierzchni drogowych za pomocą emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-6 mm w ilości 10.0 dm3/m2 -Krotność = 2 - 969 m2.
1.2.2. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości, dz. nr 63/1, 64/1 w miejscowości Łowczów na długości 325,00 mb w km 0+000 - 0+325.
1.2.2.1. ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG - KOD CPV 45233142-6
1.2.2.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w tere nie pagórkowatym lub górskim - pomiar geodezyjny - 0.325 km
1.2.2.1.2. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm na połączeniu z drogą gminną – 12 m
1.2.2.1.3. Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki – 24 m2
1.2.2.1.4. Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm – 277,5 m2
1.2.2.1.5. Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - 230m
1.2.2.1.6. Naprawy dróg gruntowych wykonane mechanicznie – profilowanie – 256,5 m2
1.2.2.1.7. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 342 m2
1.2.2.1.8. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna za każdy 1 cm krotność = 4 – 342 m2
1.2.2.2. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG - KOD CPV 45233220-7
1.2.2.2.1. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 1,5 kg/ m2 – 665 m2
1.2.2.2.2. Naprawy nawierzchni bitumicznych wykonywane na gorąco – wyrównanie wyboji - 665 m2
1.2.2.2.3. Skropienie mechaniczne remonterem na zimno – 921,5 m2
1.2.2.2.4. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 889 m2
1.2.2.2.5. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - 889 m2
1.2.2.2.6. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa – zwiększenie o 1 cm grubości po zagęszczeniu – 889 m2
1.2.2.2.7. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - wykonanie poboczy do wysokości niwelety jezdni – 325 m2
1.2.2.2.8. Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remonterem nawierzchni drogowych za pomocą emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-6 mm w ilości 10.0 dm3/m2 -Krotność = 2 - 325 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1. cena – waga 60%
2. okres gwarancji – waga 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
4.1.4.1. wykonał w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną (umowę), której zakres obejmował roboty podobne do przedmiotu zamówienia tj. m. in. budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
UWAGA! Wartości podane w dokumentach w walucie innej niż złoty polski, Wykonawca przeliczy na zł według średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. w przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.
4.1.4.2. dysponuje lub dysponować będzie do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (lub równoważne nadane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym.
4.1.4.2.1. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej na zasadach określonych w art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
4.1.4.2.2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował ww. kadrą techniczną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
4.1.4.3. Zamawiający nie precyzuje sprzętu, jednakże przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5a do SWZ;
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5b do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.6. Wspólne ubieganie się o zamówienie wykonawców:
4.6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wówczas do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
4.6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w
rozdziale II pkt 3.7. SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Każdy z
Wykonawców występujących wspólnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia. Jeżeli chociażby jeden z Wykonawców
podlega wykluczeniu, to wykluczeniu podlega całe konsorcjum.
4.6.3. Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają
dostawy/usługi do realizacji, dla których te zdolności są wymagane.
4.6.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 4.6.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w
formularzu ofertowym oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz
postanowień projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (przesłanka obligatoryjna).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.