eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bochnia › Dostawa artykułów żywnościowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty WieckiejOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów żywnościowych
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304349

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 31

1.5.2.) Miejscowość: Bochnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów żywnościowych
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3222bcab-0461-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250067

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065357/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa artkułów żywnościowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3222bcab-0461-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: eZamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wszystkie informacje dotyczące RODO zawarte zostały w załączniku do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wszystkie informacje dotyczące RODO zawarte zostały w załączniku do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ-271-1-20/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest artykułów żywnościowych (dalej jako Towar) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
Pakiet nr 1 - Artykuły spożywcze
Lp. Przedmiot zamówienia J.m Wielkość opakowania oczekiwana przez Zamawiającego Ilość zamawiana (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego - wg kol. 4)
1. 2. 3. 4. 5.
1. Bazylia op. 10g 10 120,0
2. Biszkopty op. 120g 120 400,0
3. Groszek ptysiowy op. 125 g 125 50,0
4. Przyprawa do dań z fasoli op. 20 g 20 50,0
5. Przyprawa do ryb op. 20 g 20 100,0
6. Bita śmietana op. 60 g 60 20,0
7. Mąka razowa op. 1000 g 1000 10,0
8. Papryka czerwona mielona ostra op. 20 g 20 50,0
9. Gałka muszkatołowa op. 10 g 10 50,0
10. Tymianek op. 10 g 10 50,0
11. Kasza pęczak op. 1000 g 1000 50,0
12. Imbir op. 15 g 15 20,0
13. Słonecznik łuskany op. 1000 g 1000 15,0
14. Sezam op. 1000 g 1000 6,0
15. Żelatyna op. 500 g 500 60,0
16. Cukier wanilinowy op. 1000 g 1000 10,0
17. Soda oczyszczona op. 1000 g 1000 6,0
18. Ksylitol op. 1000 g 1000 12,0
19. Curry op. 20 g 20 100,0
20. Fasola czerwona w puszce op. 400 g 400 60,0
21. Rodzynki op. 1000 g 1000 24,0
22. Kurkuma op. 20 g 20 200,0
23. Czosnek granulowany op. 1000 g 1000 20,0
24. Budyń bez cukru op. 1kg 1 50,0
25. Wafle ryżowe naturalne op. 130 g 130 180,0
26. Budyń z cukrem op. 60g 60 10,0
27. Chrupki kukurydziane bez dodatków op. 80g 80 600,0
28. Ciastko biszkoptowe, op. 30 g 30 450,0
29. Chrzan tarty op. 290g 290 140
30. Cukier op. 1kg 1000 1700,0
31. Cukier puder op. 400g 400 12,0
32. Cynamon op. 20g 350 300,0
33. Drożdże op. 100g 100 80,0
34. Drożdże op. 14 g 14 150,0
35. Dżem op. 25g 25 20000,0
36. Galaretka owocowa op. 71g 71 200,0
37. Groszek konserwowy op. 400g 400 250,0
38. Tortilla - placki pszenne op. 250 g 250 220,0
39. Herbata op. 200g 200 400,0
40. Herbatniki op. 50g 50 700,0
41. Kakao op. 80g 80 70,0
42. Kasza jęczmienna mazurska op. 1kg 1000 950,0
43. Kasza kukurydziana op. 1kg 1000 800,0
44. Kasza manna op. 1kg 1000 900,0
45. Kawa zbożowa op. 500g 500 45,0
46. Ketchup łagodny op. 560g 560 550
47. Kisiel bez cukru op. 1kg 1000 90,0
48. Kisiel z cukrem op. 77g 77 20,0
49. Kminek op. 15g 15 100
50. Koncentrat pomidorowy op. 1l 1000 700,0
51. Kukurydza konserwowa op. 400g 400 380,0
52. Kwasek cytrynowy op. 20g 20 350,0
53. Liście laurowe op. 100g 100 10,0
54. Majeranek op. 20g 20 180,0
55. Majonez op. 835g 835 450,00
56. Makaron op. 1kg 1000 1400,0
57. Makaron lasagne op. 500g 500 50,0
58. Makaron zacierka op. 250 g 250 650,0
59. Makaron sphagetti op. 500g 500 50,0
60. Makaron muszelki, kokardki op. 400g 400 650,0
61. Makaron penne op. 500 g 500 50,0
62. Makaron cannelloni op. 250 g 250 50,0
63. Makaron conchiglioni (muszle duże) op. 500 g 500 30,0
64. Mąka pszenna typ. 500 op. 1kg 1000 1900,0
65. Mąka ziemniaczana op. 1kg 1000 50,0
66. Miód naturalny op. 25g 25 3800,0
67. Musztarda op. 1l 1000 50,0
68. Ocet op. 1l 1000 100,0
69. Ogórek konserwowy op. 900ml 900 490,0
70. Olej roślinny op. 1l 1000 1400,0
71. Oregano op. 10g 10 120,0
72. Papryka mielona słodka op. 20g 20 320,0
73. Pieprz czarny mielony op. 20g 20 550,0
74. Płatki owsiane op. 500g 500 1200,0
75. Proszek do pieczenia op. 30g 30 80,0
76. Przyprawa sypka op. 1kg 1000 450,0
77. Przyprawa w płynie op. 1l 1000 500,0
78. Ryż op. 1kg 1000 1000,0
79. Sól op. 1kg 1000 500,0
80. Sucharki op. 290g 290 1000,0
81. Ziele angielskie op. 15g 15 130,0
82. Zioła prowansalskie op. 10g 10 130,0
83. Bita śmietana spray op. 250 g 250 20,0
84. Musli chrupkie bananowe z kawałkami czekolady i nasionami chia op. 300 g 300 190,0
85. Soczewica czerwona op. 3 kg 3000 50,0
86. lubczyk op. 250 g 250 10,0
87. pieprz ziołowy op. 360 g 360 10,0
88. rozmaryn 250g pet op. 250 g 250 5,0
89. siemię lniane 400 g op. 400 g 400 40,0
90. groszek zielony mrożony op. 450 g 450 100,0
91. dżem niskosłodzony op. 3,5 kg 3500 80,0
92. kasz gryczana op. 1 kg 1000 80,0
93. makaron gwiazdki op. 250 g 250 100,0
94. makaron ryż op. 250 g 250 100,0
95. przyprawa do kurczaka op. 5 kg 5000 15,0
96. makaron pełnoziarnisty op. 400 g 400 50,0
97. mleko w proszku op. 400 g 400 20,0
98. andrut op. 160 g 160 40,0
99. Żurek w torebkach op. 60g 60 260,0
Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym
- Szczegółowa Oferta Cenowa- załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Możliwość skorzystania z prawa opcji przez
Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny, z uwagi na fakt, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów
składających się na przedmiot zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest artykułów żywnościowych (dalej jako Towar) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Pakiet nr 2 - Jaja


Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - Szczegółowa Oferta Cenowa- załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2

Lp. Przedmiot zamówienia J. m. Ilość Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 Ustawy Pzp
1. 2. 3. 4. 5.
1. Jaja kurze szt. 24000 Jaja kurze M – średnie: od 53 g do 63 g, czyste, z nieuszkodzoną skorupką*

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Możliwość skorzystania z prawa opcji przez
Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny, z uwagi na fakt, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów
składających się na przedmiot zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest artykułów żywnościowych (dalej jako Towar) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - Szczegółowa Oferta Cenowa- załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2

Pakiet nr 3 - Kleiki, kaszki i zupki

Lp. Przedmiot zamówienia J. m. Ilość Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 Ustawy Pzp
1. 2. 3. 4. 5.
1. Kleik ryżowy szt. 15 Kleik ryżowy a'180g+/-50g, nie zawierący białka mleka krowiego, produkt bezglutenowy, zawierący łatwo przyswajalną skrobię, wzbogacony w witaminę B1
2. Deserek owocowy dla dzieci po 4 miesiącu szt. 250 Deserek owocowy dla dzieci po 4 miesiącu; jabłko; skład: Owoce 99,97% (jabłka 99,97%), witamina C; opakowanie 125 g
3. Deserek owocowy dla dzieci po 5 miesiącu szt. 250 Deserek owocowy dla dzieci po 5 miesiącu; jabłka i morele; skład: owoce 97% (jabłka 73%, morele 24%), mąka ryżowa, witamina C; 125 g
4. Deserek owocowy dla dzieci po 6 miesiącu szt. 250 Deserek owocowy dla dzieci po 6 miesiącu; morele, banany, jabłka; skład: owoce 98% (morele 37%, jabłka 37%, banany 24%), mąka ryżowa, witamina C, opakowanie 190 g
5. Deserek owocowy dla dzieci po 8 miesiącu szt. 250 Deserek owocowy dla dzieci po 8 miesiącu; brzoskwinia, jabłko, mango; skład: brzoskwinie (35%), jabłka (30%), kawałki jabłek (23%), mango (9%), mąka ryżowa, witamina C (kwas L-askorbinowy), opakowanie 190 g
6. Modyfikowane mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia szt. 15 Modyfikowane mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia op. 350 g
7. Mleko następne dla niemowląt po 6. miesiącu szt. 15 Mleko następne dla niemowląt po 6. miesiącu op. 350 g
8. Kaszka ryżowa szt. 30 Kaszka ryżowa 180 g; smak bananowy; składniki: Mąka ryżowa 87,2 %, cukier, płatki bananowe 3,6 %, proszek bananowy 1 % (maltodekstryna, suszony banan, naturalny aromat bananowy), witaminy i składniki mineralne (C, E, niacyna, A, D, kwas pantotenowy, B6, tiamina, biotyna, kwas foliowy, wapń, żelazo, cynk), maltodekstryna.
9. Kaszka mleczno-ryżowa szt. 30 "Kaszka mleczno-ryżowa a'230g+/-50g. Smak bananowy - składniki:
Mleko modyfikowane 48 % (odmineralizowana serwatka w proszku ( z mleka), odtłuszczone mleko w proszku, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy), lecytyna sojowa), mąka ryżowa 40 %, cukier, owoce 3,8 % (płatki bananowe 3,8 %), witaminy i składniki mineralne (C, E, tiamina (B1), B6, A, biotyna (B7), D, wapń, żelazo, jod), maltodekstryna, naturalny aromat bananowy"
10. Zupka marchewkowa z ryżem szt. 100 Zupka marchewkowa z ryżem, o gładkiej konsystencji, produkt bezglutenowy, bez konserwantów, sztucznych barwników i dodatków smakowych, pasteryzowany w słoiczkach a'125g+/-50g
11. Zupka jarzynowa z kurczakiem szt. 300 Zupka jarzynowa z kurczakiem o gładkiej konsystencji, produkt bezglutenowy, bez konserwantów, sztucznych barwników i dodatków smakowych, pasteryzowany w słoiczkach a'125g+/-50g

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Możliwość skorzystania z prawa opcji przez
Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny, z uwagi na fakt, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów
składających się na przedmiot zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest artykułów żywnościowych (dalej jako Towar) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - Szczegółowa Oferta Cenowa- załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2


Pakiet nr 4 - Woda mineralna


Lp. Przedmiot zamówienia J. m. Ilość Wielkość opakowania oczekiwana przez Zamawiającego (*) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 Ustawy Pzp
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Woda mineralna, nienasycona CO2, szt. 3 500 1,5l 1 500 Woda mineralna, nienasycona CO2, zmineralizowana, jony w mg/l: wapniowy 130,30, sodowy 11,00, magnezowy 21,90, wodorowęglanowy 539,10, ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych min. 742 mg/l, opakowanie PET
2. Woda mineralna, średnionasycona CO2, szt. 6 000 1,5l 1 500 Woda mineralna, średnionasycona CO2, zmineralizowana, jony w mg/l: wapniowe 130,30, sodowe 11,00, magnezowy 21,90, wodorowęglanowy 539,10, ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych min. 742 mg/l, opakowanie PET
3. Woda mineralna, średnionasycona CO2, szt. 100 0,6l 0,6 Woda mineralna, średnionasycona CO2, wysokozmineralizowana, ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych min. 1945,05 mg/l, kationy w mg/l: wapniowe 228,60, sodowe 91,50, magnezowy 103,50, potasowy 7,50, aniony w mg/l: wodorowęglanowy 1479,90, siarczanowy 16,60, chlorkowy 17,70, fluorkowy 0,05, opakowanie PET
4. Woda mineralna, średnionasycona CO2, szt. 100 0,3l 0,3 Woda mineralna, średnionasycona CO2 od 1500 do 4000mg/l Co2, wysokozmineralizowana, ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych min. 1719, kationy w mg/l: wapniowe 168, sodowe 128, magnezowy 79, potasowy 13,aniony w mg/l: wodorowęglanowy 1267, siarczanowy 33, chlorkowy 11, fluorkowy <0,40 opakowanie szklane z zakrętą
5. Woda mineralna, wysokonasycona CO2, szt. 100 0,3l 0,3 Woda mineralna, wysokonasycona CO2 powyżej 4000mg/l Co2, wysokozmineralizowana, ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych min. 1719, kationy w mg/l: wapniowe 168, sodowe 128, magnezowy 79, potasowy 13, aniony w mg/l: wodorowęglanowy 1267, siarczanowy 33, chlorkowy 11, fluorkowy <0,40,opakowanie szklane z zakrętą

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Możliwość skorzystania z prawa opcji przez
Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny, z uwagi na fakt, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów
składających się na przedmiot zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAMAWIAJĄCY,
WEZWIE WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM, NIE
KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI, TERMINIE, AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH TJ.

- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi
załącznik nr 2B do SWZ
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) formularz – asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa – sporządzony odpowiednio wg załącznika nr 1A do SWZ. – podpisany ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, Formularz nie podlega uzupełnieniu, zawierający wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania. Formularz nie podlega uzupełnieniu. (Zamawiający dodatkowo zaleca ale nie wymaga dołączenie formularza w wersji edytowalnej).
2) oświadczenie wymienione w pkt. V.1) SWZ podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; - podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.;
4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; - podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje zostały zawarte w V.9) SWZ - WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Reguluje wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e–Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.