eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i dostawę ciepła do Urzędu Dzielnicy Ochota m. st. WarszawyOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i dostawę ciepła do Urzędu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grójecka 17a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-021

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ochota.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ochota.um.warszawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i dostawę ciepła do Urzędu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24a0f3de-037c-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249987

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030882/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa ciepła

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019r. poz. 123 i 730).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej, działającej pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) może odbywać się również za pomocą poczty elektronicznej email przy użyciu adresu: ochota.wzp@um.warszawa.pl, jednak preferowaną formą prowadzenia korespondencji jest platforma zakupowa.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystywaniu platformy zakupowej opisane zostały w dokumencie „Wymagania techniczne oraz zasady dotyczące korzystania z Platformy zakupowej”, stanowiącym załącznik do SWZ. Pozostałe wymagania dotyczące prowadzenia korespondencji oraz podpisu elektronicznego szczegółowo zostały opisane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w dokumencie pn. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH, dołączonym do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 15/2023/AGK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii cieplnej obejmujący dostawę i dystrybucję ciepła do budynków Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Grójeckiej 17A, Pawińskiego 30 i 30A, w ilościach wynikających z mocy cieplnej zamówionej przez Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dołączonym do SWZ.
2. Zamawiający informuje, że podzielił zamówienie na zamówienie podstawowe (gwarantowane) oraz zamówienie w prawie opcji (opcjonalne, ewentualne).
3. Zamawiający oświadcza, iż prognozowane zużycie energii cieplnej w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) jest oszacowane na okres 24 miesięcy i wynosi 3 300,0000 GJ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje w trakcie trwania umowy możliwość skorzystania z prawa opcji, zgodnie z którym może zlecić kontynuowanie dostaw i dystrybucji energii cieplnej ponad wartość wskazaną w zamówieniu podstawowym przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia upływu obowiązywania umowy
w zamówieniu podstawowym.
2. Prognozowane szacunkowe zużycie energii cieplnej w prawie opcji wynosi 1 650,0000 GJ.
3. Realizacja prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego nie musi skorzystać. Podjęcie decyzji o uruchomieniu opcji będzie uzależnione od bieżących możliwości finansowych Zamawiającego. Uruchomienie opcji odbędzie się poprzez podpisanie aneksu do umowy ze wskazaniem daty uruchomienia opcji i okresu obowiązywania.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Kolejne postępowanie na dostawę ciepła zostanie uruchomione pod koniec obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający ocenie oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów przyznaną w kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę minimum 1 osoby ze stwierdzeniem stopnia niepełnosprawności na minimum ½ etatu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Udział odnawialnych źródeł energii w wytworzeniu ciepła

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności. Za spełniającego warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że posiada:
1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub aktualnie obowiązującą koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2022.1385 t.j. z dnia 2022.07.01 );
2. aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej, polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub posiada aktualną umowę podpisaną z dystrybutorem sieci na świadczenie usług dystrybucji ciepła na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania ciepła, tj. do obiektów Zamawiającego i obowiązującą w całym okresie wykonywania przedmiotu zamówienia (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

W przypadku ofert składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, o którym mowa w pkt 5.1.2. SWZ będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał ww. uprawnienia i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający wymaga złożenia:
1. Formularz ofertowy Wykonawcy;
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia (wzór stanowi załącznik Nr 2 do SWZ);
3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące dowód potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie załącznika Nr 3 do SWZ lub załącznika 3A w przypadku Wykonawców występujących wspólnie;
4. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 1A do SWZ;
5. Dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, umowa spółki cywilnej itp.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć:
1. oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.11. ppkt 2 – odrębne dla każdego z Wykonawców (załącznik nr 2 do SWZ);
2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.11. ppkt 3 – odrębne dla każdego z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu wraz z informacją, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 3A do SWZ);
3. pełnomocnictwo podpisane przez Wykonawców występujących wspólnie, które powinno zawierać:
a) nazwę postępowania, którego dotyczy,
b) listę Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,
c) wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
d) zakres pełnomocnictwa.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały opisane w § 13 Projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
2. Termin realizacji zamówienia:
a) w zakresie podstawowym: od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2023 roku, przez okres 24 miesięcy lub do wyczerpania łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z oferty – w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
b) w zakresie prawa opcji: od dnia, w którym upłynął termin obowiązywania zamówienia podstawowego przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z oferty – w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.