eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Szkolenie opiekuna wypoczynku, kierownika wypoczynku, pilota wycieczek, rezydenta grup turystycznych.Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Szkolenie opiekuna wypoczynku, kierownika wypoczynku, pilota wycieczek,
rezydenta grup turystycznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001471

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 2554311976

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: klaudia.krawczyk-styrna@uph.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uph.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Szkolenie opiekuna wypoczynku, kierownika wypoczynku, pilota wycieczek,
rezydenta grup turystycznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eff9627b-045a-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249877

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dotyczy Projektu: „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy o dofinansowanie projektu POWR.03.05.00-00-Z107/17-00 zad. 3 poz. 68.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uph-edu.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://uph-edu.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej:
Rekomendowane przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11;
b) Google Chrome 31;
c) Mozilla Firefox 26;
d) Opera 18.
Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Leader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
Rekomendowane formaty przesyłanych danych:
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg
Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych.
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
UWAGA! W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z działem Helpdesk Logintrade +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Konarskiego 2, reprezentowany przez Rektora;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: roman.sikorski@uph.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.290.41.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenia szkolenia opiekuna wypoczynku, kierownika wypoczynku, pilota wycieczek, rezydenta grup turystycznych.
2. Przedmiotem zamówienia są szkolenia: wychowawcy wypoczynku, kierownika wypoczynku, pilota wycieczek i rezydenta grup turystycznych dla 30 osób.
3. Zakres szkolenia obejmować będzie zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące poszczególnych umiejętności i uprawnień. Zajęcia powinny być prowadzone aktywnymi metodami nauczania tj. studiów przypadków, prezentacji multimedialnych, symulacji realnych zdarzeń w terenie, podczas wędrówek pieszych i wyjazdów autokarowych.
4. Zajęcia prowadzić będą dwie osoby (1 na 1 grupę), każda w wymiarze 50 godzin. Łącznie 100 godziny dla dwóch grup szkoleniowych. Zajęcia będą prowadzone jednocześnie w dwóch grupach po 15 osób w każdej grupie.
5. Szkolenie ma mieć charakter wyjazdu turystycznego i będzie prowadzone na terenie Polski w terenie atrakcyjnym turystycznie (zalecana różnorodność tras turystycznych i obiektów turystycznych), z uwagi na zakres szkolenia, który dotyczy m. in. pilota wycieczek i rezydenta grup turystycznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skontrolowania miejsca pobytu i tras turystycznych w okolicach przed wykonaniem usługi.
6. Szkolenie odbędzie się w okresie 06-10.07.2023 roku.
7. Wykonawca przeprowadzi szkolenia: wychowawcy wypoczynku, kierownika wypoczynku, pilota wycieczek i rezydenta grup turystycznych, zabezpieczy transport na trasie Siedlce - miejsce docelowe dla 30 osób, zabezpieczy miejsce zakwaterowania dla 30 osób o standardzie pensjonatu lub hotelu trzy gwiazdkowego, zabezpieczy wyżywienie dla 30 osób od obiadu w dniu 06.07.2023 r. do kolacji w dniu 10.07.2023 r., dokona ubezpieczenia uczestników od NNW w dniach 06-10.07.2023 r. dla 30 osób.
8. Szkolenie poprowadzić będzie jednocześnie dwóch szkolących, którzy będą władni poprowadzić szkolenia: wychowawcy wypoczynku, kierownika wypoczynku, pilota wycieczek i rezydenta grup turystycznych.
9. Wykonawca przedstawi ważne zezwolenie właściwego Kuratora Oświaty na prowadzenie Kursu Wychowawcy Wypoczynku i Kursu Kierowników Wypoczynku w okresie odbywania szkolenia tj. 06.07-10.07.2023 r.
10. Wykonawca przedstawi posiadanie aktualnego wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Usług Turystycznych czyli posiadania Gwarancji Ubezpieczeniowych Organizatora Turystyki.
11. Szkolenie musi mieć przede wszystkim wymiar praktyczny, powinno jednak dostarczać także wiedzy teoretycznej w niezbędnym zakresie.
12. Po złożeniu egzaminów końcowych absolwent szkolenia winien otrzymać: uprawnienia opiekuna wypoczynku, kierownika wypoczynku, pilota wycieczek i rezydenta grup turystycznych.
13. Wykonawca zobowiązany jest do:
- zapewnienia materiałów szkoleniowych,
- wydania certyfikatów ukończenia kursu,
- przekazania Zamawiającemu programu szkoleń przed rozpoczęciem świadczenia usług;
- sporządzenia dokumentacji szkolenia (dziennik) w zakresie i w formie określonej w uzgodnieniu z Zamawiającym.
14. Wykonawca zabezpieczy usługi noclegowe. Obiekt, w którym świadczone będą usługi musi być zlokalizowany na trenie Polski w miejscu atrakcyjnym turystycznie. Obiekt w którym będą świadczone usługi noclegowe winien mieć kategorię pensjonatu lub hotelu z trzema gwiazdkami. Do dyspozycji wynajmującego będzie 15 pokoi dwu osobowych. Łącznie zakwaterowanych zostanie 30 osób uczestników.
15. Usługi świadczone będą w dniach 06-10.07.2023 r. Pobyt rozpocznie się w dniu 06.07.2023 r. od godziny 13:00 a zakończył w dniu 10.07.2023 r. o godzinie 18:00. Wykonawca zabezpieczy 4 doby hotelowe dla każdego uczestnika w wyznaczonym terminie. W pokojach powinny znajdować się: łazienka, dostęp do Internetu, odbiornik telewizyjny, dwa oddzielne łóżka.
16. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć Zamawiającemu 15 pokoi dwu osobowych ze śniadaniami (wędliny, sery, pieczywo białe i ciemne, masło, jaja jako przystawka przynajmniej w jednej postaci, dżemy, herbata, kawa, sok i woda). Wykonawca przygotuje pokoje oraz zabezpieczy wydawanie śniadań oraz ich spożywanie do wymogów związanych z obecnie panująca pandemią. Wykonawca zabezpieczy również płyn dezynfekujący, który będzie ogólno dostępny i w ilościach zabezpieczających potrzeby studentów.
17. Wykonawca zabezpieczy usługi gastronomiczne w postaci obiadów i kolekcji: od obiadu w dniu 06.07.2023 r. do kolacji w dniu 10.07.2023 r. dla 30 uczestników szkolenia.
18. Zamawiający określa następujący standard usług gastronomicznych:
- obiad, składający się z zupy, dania drugiego mięsnego bądź rybnego i kompotu lub wody
- kolacja jako stół szwedzki, który będzie się składał z jednego dania gorącego (mięso, ryba lub warzywa), wędlin, serów, pieczywa, kawy, herbaty, soków i wody.
19. Po skończonej usłudze w dniu 10.07.2023 r. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania protokołu odbioru za wykonanie usługi.
20. W dniu ukończonej usługi Wykonawca jest zobowiązany do podpisania protokołu odbioru wykonania pełnej usługi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą - z punktu widzenia kryteriów:
1) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - znaczenie 60%;
2) termin płatności faktury - znaczenie 40%.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Liczba punktów obliczona zostanie w następujący sposób:
1) dla kryterium „cena za wykonanie przedmiotu zamówienia”:
a) oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną ocenę 60 punktów,
b) oferty pozostałych Wykonawców otrzymają liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem:
An = (C min/Cn) x 60
C min - cena najniższa w złożonych ofertach
Cn - cena oferty rozpatrywanej
An - ocena punktowa
c) uzyskana liczba punktów zostanie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
2) dla kryterium „termin płatności faktury”:
oferta Wykonawcy, który zaoferuje:
- 14 dni - otrzyma 0 punktów,
- 21 dni - otrzyma 20 punktów,
- 30 dni - otrzyma 40 punktów.
Liczba punktów przyznanych ofercie zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Nie wskazanie lub wskazanie innego terminu płatności niż wyżej wymienione przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ będzie oznaczać, że Wykonawca zaproponował 14 dniowy termin płatności.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert przeprowadził co najmniej 3 kursy wychowawcy wypoczynku, kierownika wypoczynku, pilota wycieczek lub rezydenta grup turystycznych;
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
- dysponuje osobami zdolnym do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, iż
w wykonaniu zamówienia - jako osoby prowadzące zajęcia - uczestniczyć będą 2 osoby (1 instruktor na 1 grupę), spełniający następujące wymagania:
- w ciągu ostatnich trzech lat każdy z instruktorów przeprowadził co najmniej 5 kursów wychowawcy wypoczynku, kierownika wypoczynku, pilota wycieczek lub rezydenta grup turystycznych,
- każdy ze szkolących posiada ważne kwalifikacje do prowadzenia kursu Wychowawców Wypoczynku i kursu Kierowników Wypoczynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 w Sprawie Wypoczynku Dzieci i Młodzieży,
- obydwaj szkolący posiadają uprawnienia Pilotów Wycieczek i Rezydentów Biur Podróży,
- obydwaj szkolący posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne,
- jeden ze szkolących ma uprawnienia inspektora BHP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ);
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w po¬stępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 musi być dołączone do oferty w formie oryginału podpisanego przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonaw¬ców, lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać, iż dotyczy ono udziału w niniejszym postępowaniu, a jego okres ważności obejmować musi niniejsze postępowanie.
4. Jeśli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość zmiany istotnych postanowień umowy na następujących warunkach:
1) zmiana liczby osób objętych usługą. Strony przewidują możliwość zmiany (zmniejszenie lub zwiększenie) liczby osób objętych usługą do 20%;
2) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy dopuszcza się zmiany określonych w harmonogramie terminów przeprowadzenia szkolenia;
3) w przypadkach uzasadnionych, w szczególności gdy wynika to z sugestii zgłaszanych przez uczestników projektu lub przez Zamawiającego, dopuszcza się zmianę zagadnień, objętych zakresem szkoleń.
2. Strony ustalają następujące warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
1) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się wnioskując o dokonanie zmiany;
2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie;
3) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://uph-edu.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.