eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sierpc › Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę SierpcOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Sierpc

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sierpc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015945

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Biskupa Floriana 4

1.5.2.) Miejscowość: Sierpc

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 275 57 01

1.5.8.) Numer faksu: 24 275 57 01 wew. 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@gmina.sierpc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.sierpc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fde41a11-f969-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Sierpc

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fde41a11-f969-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249842

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045378/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Sierpc

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230954

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OC.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Sierpc. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad, wyprodukowany nie wcześniej niż przed 01 stycznia 2022 r., niezarejestrowany, kompletny, gotowy do użytkowania . Ponadto, autobus musi spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy; musi posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych oraz rejestracją pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz musi posiadać świadectwo homologacji lub krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym z dnia 24.05.2023 roku Zamawiający – Gmina Sierpc stwierdził, że cena najkorzystniejszej oferty, znacząco przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.