eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mielec › Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w MielcuOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIELCU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001254352

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sienkiewicza 54

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 177800970

1.5.8.) Numer faksu: 177800976

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpmielec@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.mielec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa694a58-0383-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249773

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00245832/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (składanie oświadczeń, dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie informacji) odbywa się elektronicznie przy użyciu Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz
2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem przedmiotowego Postępowania z Platformy zakupowej.
3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy zakupowej.
4) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w:
a) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz
b) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
5) W zakresie pytań technicznych dot. działania systemu kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer (22)1010202, cwk@platformazakupowa.pl
6) Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz, w dedykowanej zakładce.
7) Posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta.
8) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce "Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/.
9) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz do konkretnego wykonawcy.
10) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki poprzez Platformę, dostępną pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz.
11) Na stronie Platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców zawierająca: informacje ogólne, informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty oraz sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
12) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
13) Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
14) Występuje ograniczenie wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, do max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, do max 5MB.
15) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego", nie za pośrednictwem adresu e-mail.
16) Wymagania opisano szczegółowo w Rozdziale VIII, pkt. 1. SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Administratorem danych osobowych (dalej: ADO) jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa PZP, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Z ADO można się kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem j/w, telefonicznie lub przy pomocy poczty e-mail.
3) Inspektor Danych Osobowych – Specjalista Ochrony Danych osobowych, kontakt e-mail: sekretariat@kppsp.mielec.pl
4) Dane osobowe będą przetwarzane, w celu: przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą; dokonania rozliczenia i płatności dot. realizacji umowy; przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty; udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej; archiwizacji postępowania.
5) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.
7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO: prawo dostępu do danych (art. 15); prawo sprostowania danych (art. 16); prawo do usunięcia danych (art. 17); prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18); prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO; prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO.
9) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
10) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w ppkt. 7 lub 8, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania.
11) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
12) W przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
14) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu ADO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PT.2370.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien

45421150-0 - Instalowanie stolarki niemetalowej

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422100-2 - Stolarka drewniana

45321000-3 - Izolacja cieplna

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45410000-4 - Tynkowanie

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45442100-8 - Roboty malarskie

45262360-2 - Cementowanie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Szczegółowy opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert został zawarty w Rozdziale XIV SWZ.
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert:
Cena – 60% - Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny. Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną.

Okres gwarancji/rękojmi – 40% - Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium warunki gwarancji. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

3. Dodatkowe postanowienia: kryterium cena:
Punkty zostaną przyznane według wzoru:
C = (C min/C o) x Kp x Wc [pkt]
gdzie:
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł)
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60%

4. Dodatkowe postanowienia: kryterium Okres gwarancji jakości/rękojmi:
Liczba punktów w kryterium gwarancja jakości / rękojmia zostanie przyznany w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości.
1) Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez wykonawcę przynajmniej minimalnego okresu gwarancji równego 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Zaoferowanie rękojmi i gwarancji na okres krótszy niż 36 miesięcy oraz niewskazanie terminu gwarancji w formularzu ofert skutkowało będzie odrzuceniem oferty.
2) Okres gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych miesiącach.
3) Sposób przyznawania punktów:
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie:
• 36 miesięcy otrzyma 0 pkt
• od 37 do 43 miesięcy otrzyma 10 pkt
• od 44 do 51 miesięcy otrzyma 20 pkt
• od 52 do 59 miesięcy otrzyma 30 pkt
• od 60 i więcej miesięcy otrzyma 40 pkt

4) Zamawiający przyzna punkty za termin gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający do porównania przyjmie termin 60 miesięcy, natomiast Wykonawca będzie związany terminem zaoferowanym w ofercie.
5. Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużony termin gwarancji i rękojmi (maks. 40)
6. Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły
P = PC + G
Gdzie:
PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
G - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji/ rękojmi”
Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 7, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
10. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym zaoferowanej ceny.
12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji/rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale V. SWZ;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę zdolności kredytowej lub środków finansowych - w wysokości nie mniejszej niż 5 milionów złotych (słownie: pięć milionów złotych)*, przy czym środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być sumowane do wymaganej przez Zamawiającego wysokości.

WYJAŚNIENIA:
* w przypadku, gdy wysokość posiadanych środków finansowych lub wysokość zdolności kredytowej jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
* w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek podlega sumowaniu, tzn. że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać warunek. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp powyższy warunek podlega sumowaniu, tzn. że wykonawca wspólnie z podmiotem udostępniającym zasoby muszą łącznie spełniać warunek

4) zdolności technicznej lub zawodowej,
a) Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości - Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy która:
i) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
ii) kierowała realizacją co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku o kubaturze co najmniej 3000 m3 i wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony zł.) przez cały okres jej trwania (tj. od momentu przekazania placu budowy do momentu dokonania odbioru końcowego robót),

b) Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku - o określonych parametrach : kubatura co najmniej 5000 m3 (związana z przedmiotem zamówienia) i wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony zł)

3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby).
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ).
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z tym podmiotem / podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

4. Poleganie na zasobach innych podmiotów
1) Jeżeli zdolności podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na zasadach analogicznych jak wykonawca.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt. 3 ppkt 3) (powyżej) SWZ także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu w następujący sposób:
1) W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe warunki w zakresie pkt 2. ppkt 4 lit. a) podlegają sumowaniu, tzn. że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp muszą łącznie spełniać warunek tzn. wspólnie dysponować osobą o wymaganych uprawnieniach oraz z odpowiednim doświadczeniem.
2) W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp warunek określony w pkt 2. ppkt 4 lit. b) nie podlega sumowaniu, tzn. że przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby musi wykazać się realizacją roboty budowlanej o wskazanych parametrach w której wykonaniu bezpośrednio uczestniczył.
3) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ, o których mowa w:
a) i) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
ii) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
iii) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji.
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
i) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
ii) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
iii) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
iv) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w Rozdziale VII. pkt. 7 ppkt 8) SWZ także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający żąda wymienionych w SWZ podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2) Dokument, o którym mowa w Rozdziale VI. pkt. 3. ppkt 3) SWZ (zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1 składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w ppkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Dokument zapłaty wadium, w przypadku wniesienia w poręczeniach lub gwarancjach.
6) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę zdolności kredytowej lub środków finansowych - w wysokości nie mniejszej niż 5 milionów złotych (słownie: pięć milionów złotych)*, przy czym środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być sumowane do wymaganej przez Zamawiającego wysokości
7) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość ofertowa w zakresie: od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, z zakresem opisanym w SWZ.
8) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 9 do SWZ
9) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ

1. Szczegółowe środki dowodowe określono w SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
2) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
3) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
4) Postanowienia umowy - parafowany przez wykonawcę, według załącznika nr 7 do SWZ.
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
7) Wykaz rozwiązań równoważnych wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami (jeżeli dotyczy).
8) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego. Wymóg ten dotyczy również notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa.
9) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

Wszystkie wymagane do złożenia dokumenty i oświadczenia szczegółowo opisano w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu,
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Bank Pekao SA; nr rachunku: 77 1240 2656 1111 0000 3793 1067
z adnotacją: "wadium - Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu "
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium w postaci elektronicznej nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta. Tak wniesione wadium powinno zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.
Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, ul. Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia.
8. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący wadium winno zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument ten winien obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy Pzp.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w następujący sposób:
1) W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe warunki w zakresie Rozdział VI pkt 2. ppkt 4 lit. a) SWZ podlegają sumowaniu, tzn. że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp muszą łącznie spełniać warunek tzn. wspólnie dysponować osobą o wymaganych uprawnieniach oraz z odpowiednim doświadczeniem.
2) W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp warunek określony w Rozdział VI pkt 2. ppkt 4 lit. b) SWZ nie podlega sumowaniu, tzn. że przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby musi wykazać się realizacją roboty budowlanej o wskazanych parametrach w której wykonaniu bezpośrednio uczestniczył.
3) Inne szczegółowe warunki określono w SWZ.
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6) Wykonawców obowiązują postanowienia Rozdział VII SWZ " Wykaz podmiotowych środków dowodowych" pkt. 1, ppkt 5 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.
7) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
8) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
9) Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę" należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika - lidera lub jednego ze współpartnerów.
10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
11) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta, od jednego podmiotu oraz spełnić wyżej opisane wymagania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Dopuszcza się zmianę treści umowy w stos. do treści oferty na podst. której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 PZP
2. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zak. robót w następujących sytuacjach:
a)jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zak. robót będą następstwem okoliczności, za które odp. ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dok. proj. w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zak. robót
b)gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosfer. uniemożliwiające prawidłowe wyk. robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosfer., jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odp.
c)gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedm. Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatk., które wstrzymują lub opóźniają realizację przedm. Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwest. w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji
d)wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy adm. Państw., które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpow.
e)gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpow.
f)jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
g)wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedm. Umowy zgodnie z jej postanowieniami
3.Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót bud., sposobu i zakresu wykonania przedm. Umowy w następujących sytuacjach:
a)konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedm. Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań techn. lub technolog., niż wskazane w Dok. proj., a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dok. lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedm. Umowy
b)konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dok.proj. zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu bud., wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy prawo bud.
c)wystąpienia warunków geolog., geotech. lub hydrolog. odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dok. proj., rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeolog., występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedm. Umowy
d)wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dok. proj., np. napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych
e)konieczności zrealizowania przedm. Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa
f)wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwest. w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji
g)wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedm. Umowy zgodnie z jej postanowieniami
4.Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-27 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin zakończenia robót budowlanych ustala się na 31.05.2024 r. z zastrzeżeniem, że do 31.12.2023 r. Wykonawca wykona, co najmniej 32 % zakresu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia minimalnego zakresu zamówienia określonego powyżej do wysokości 50% w przypadku uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych funduszy, o którym fakcie powiadomi Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym realizację zwiększonego zakresu zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.