eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Przebudowa drogi gminnej nr 102291D w ul. Mokrej na odcinku od ul. Jastrzębiej do ul. WiejskiejOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 102291D w ul. Mokrej na odcinku
od ul. Jastrzębiej do ul. Wiejskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Oleśnica - Sekcja Dróg Miejskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930607446

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bolesława Krzywoustego 31c

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@sdm.olesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sdm.olesnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarząd dróg

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 102291D w ul. Mokrej na odcinku
od ul. Jastrzębiej do ul. Wiejskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cff4ad5-045b-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249727

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051696/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa ul. Mokrej od ul. Jastrzębiej do ul. Wiejskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/774400

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/774400

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sdm_olesnica, zwanej dalej
„Platforma zakupowa”
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/sdm_olesnica tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub
elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/sdm_olesnica.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem Platforma zakupowej. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) zapoznał się, akceptuje i stosuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na Platformie zakupowej w zakładce „Instrukcje” oraz
uznaje je za wiążące.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej,
w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie
oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ - XXV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTOREJ DANE DOTYCZĄ W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ - XXV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTOREJ DANE DOTYCZĄ W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.261.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 102291D w ul. Mokrej na odcinku od ul. Jastrzębiej do ul. Wiejskiej.
2. Zakres zamówienia:
1) Zakres zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 102291D w ul. Mokrej na odcinku od ul. Jastrzębiej do ul. Wiejskiej, w tym:
- wykonanie nawierzchni drogi, zjazdu, chodnika z nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego przebudowywanej drogi.
2) Inwestycja zlokalizowana jest w m. Oleśnica, województwo: dolnośląskie, powiat oleśnicki, gmina Oleśnica - miasto, jednostka ew.: 021401_1 Oleśnica - miasto, obręb 0002 Lucień: dz. nr: 62, 63, 99, 121, 122.
3) Podstawowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie prac:
Roboty przygotowawcze
- usunięcie krzewów 28,80 m2
- ścinanie drzew 16 szt.
- rozbiórka istniejącej nawierzchni z betonowej kostki brukowej 286 m2
- mechaniczne rozbiórka nawierzchni bitumicznej 1 755 m2
- rozbiórka podbudowy z kruszywa 1 405 m2
Roboty ziemne:
- wykopy 1 105 m3
- nasypy 925 m3
- wzmocnienie podłoża geosiatkami 2 572 m2
Roboty drogowe:
- stabilizacja cementem 2 798 m2
- podbudowa z kruszywa gr. 20 cm (jezdnia) 2 572 m2
- podbudowa z kruszywa gr. 15 cm (ciąg pieszo-rowerowy i zjazdy) 1 331 m2
- podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej 2 572 m2
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (jezdnia) 2 572 m2
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (ciąg pieszo-rowerowy i zjazdy)
dopuszcza się zmianę typu masy na warstwę ścieralną z SMA 8 na AC8S 50/70 na ciągu pieszo-rowerowym 1 331 m2
- krawężniki 927 m
- obrzeża 210 m
Odwodnienie:
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1000 mm 1 kpl.
- studzienki ściekowe uliczne betonowe śr. 500 mm z wpustem deszczowym 18 kpl.
- przykanaliki SN8 63 m
- rury kanalizacyjne śr. 200 160 m
- rury kanalizacyjne śr. 250 85 m
- rury kanalizacyjne śr. 300 25 m
Roboty dodatkowe:
- regulacja studzienek kanalizacyjnych 5 szt.
- regulacja zaworów urządzeń obcych 5 szt.
- regulacja studzienek telefonicznych 8 szt.
Zieleń drogowa:
- humusowanie skarp z obsianiem 530 m2
- nasadzenie zastępcze 10 szt. zgodnie z decyzją SN.613.247.2022 z dnia 03.02.2023 r. 10 szt.
- nasadzenia zastępcze 302 m2 krzewów zgodnie z decyzją SN.613.247.2022 z dna 07.12.2022 r. 30 m2
ORGANIZACJA RUCHU
- wyniesienie w teren zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu 1 kpl.
 wyniesienie w teren zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu (wraz z oznakowaniem poziomym grubowarstwowym) 1 kpl.
BRANŻA ELEKTRYCZNA - BUDOWA OŚWIETLENIA
- przestawienie lampy oświetleniowej 1 szt.
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie LED 10 szt.
BRANŻA SANITARNA
- Przyłącza wodociągowe z PE o śr. 32 mm - długość do 15 m 5,50 m
- Przestawienie hydrantu 1 szt.
- Rury kanalizacyjne z PVC o śr. 200 mm 72 m
- Studnia rewizyjna 1000 3 szt.
BRANŻA TELETECHNICZNA
- Kanalizacja z rur PWC 506 m
- Studnie teletechniczne 10 szt.
3. Szczegółowy zakres zadania i obowiązki stron określone zostały w:
1) dokumentacji projektowej (załącznik nr 8 do SWZ)
2) Specyfikacji Technicznej Odbioru i Wykonania Robót Budowlanych (STWiORB) (Załącznik nr 9 do SWZ),
3) niniejszej SWZ,
4) projekcie umowy (Załącznik nr 7 do SWZ),
5) przedmiarze robót (Załącznik nr 10 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego poniżej warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.
b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.
c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.
d. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.
1.1) jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów); osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy,
1.2) jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych,
1.3) jedną osobą z uprawnieniami bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych,
1.4) jedną osobą z uprawnieniami bez ograniczeń do uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika robót teletechnicznych
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

2) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie (roboty zostały zakończone i odebrane):
- robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 2500m2,
- robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem wykonanie kanalizacji deszczowej o średnicy zewnętrznej min 200 mm o długości nie mniejszej niż 250mb.

Uwaga!
1. W przypadku wykazania roboty budowlanej (zadania) zawierającej w swym zakresie nie tylko wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej i/lub wykonanie kanalizacji deszczowej, to w wykazie robót należy uszczegółowić zakres wykonanej roboty w celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji spełniania warunków zamówienia zawartych w SWZ.
2. Dla wartości wyrażonych w innej walucie niż PLN Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu wszczęcia postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia niepodlegania przez Wykonawcę wykluczeniu z postępowania Wykonawca składa:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 1 ppkt. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1) pkt a) dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w rozdz. pkt. 1) lit. a)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór zał. 4 do SWZ), oraz załącza dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami w/w wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór zał. nr 5 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego - sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe,
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy),
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ (jeżeli dotyczy),
5) Pełnomocnictwo udzielone przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli dotyczy),
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy),
7) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy),
8) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodne z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
9) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:
1) Pieniądzu – wpłata na konto: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 14 9584 0008 2001 0011 6538 0008 – wpisując tytuł przelewu: „Wadium postępowanie ZP.261.10.2023”.
2) Gwarancjach bankowych,
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa oraz poręczenie wymienione, o których mowa w pkt. 4 złożone jako wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.
Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu (chyba że podpis taki z mocy prawa nie jest wymagany do ważności dokumentu). Zamawiający nie dopuszcza złożenia skanu dokumentu papierowego, opatrzonego następnie przez Wykonawcę lub wystawcę dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Szczegółowe warunki dotyczące wniesienia wadium zawarto w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1) Wykonawcy w formularzu ofertowym zobowiązani są wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz załączyć pełnomocnictwo (spełniające wymagania określone w pkt IX ust. 34 SWZ).
3) Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców). Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
4) Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w pkt. XIII SWZ (Podstawy wykluczenia z postępowania).
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa odrębnie i podpisuje każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8) W przypadku, o którym mowa w ww. pkt 7), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy
9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wskazano w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sdm_olesnica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-23 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji
Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 129 ze zm.), zwana dalej „ustawą
sankcyjną” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się /przesłanka obligatoryjna/:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
2. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 1 następuje na okres trwania okoliczności określonych w tym ustępie.
3. Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia na zasadzie wyklucza/nie wyklucza.
4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tworzących konsorcjum lub będących wspólnikami spółki
cywilnej) oddzielnie musi wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania.
5. Oferta wykonawcy, o którym mowa w pkt. 1 zostanie odrzucona.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.