eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubomierz › Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim w Gminie Lubomierz i budowa z przebudową odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska.Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim w Gminie Lubomierz i budowa z przebudową odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUBOMIERZ

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Techniczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821658

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubomierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-623

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48757833166

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lubomierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lubomierz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim w Gminie Lubomierz i budowa z przebudową odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddc88154-ddd9-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249444

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00067904/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim w Gminie Lubomierz i budowa z przebudową odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ddc88154-ddd9-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy
e-Zamówienia, które jest dostępne pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
4) Instrukcja „Komunikacja w postępowaniu” udostępniona na Platformie e-Zamówienia zawiera informacje dot. sposobu komunikacji
w ramach postępowania na Platformie e-Zamówienia.
5) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji”, przeznaczonych do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia, wystarczające jest posiadanie tzw.
konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” dostępnych na Platformie e-
Zamówienia wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
8) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
9) W szczególnych uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy
i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty
elektronicznej na adres e-mail: przetargi@lubomierz.pl (nie dotyczy składania ofert). Sytuacja uniemożliwiająca komunikację poprzez
Platformę e-Zamówienia powinna być szczegółowo opisana i udokumentowana. 10) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem
składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”),w szczególności przekazywanie wezwań i
zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do
przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 11) W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań
dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
12) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Lubomierz z siedzibą Pl. Wolności 1, 59-623 Lubomierz, reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz. 2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@lubomierz.pl,
kontakt tel. 75 783 31 66 w dni robocze od pon.-pt. 8:30-14.00*; 3) Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: a) dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, b) dane osobowe przetwarzane będą również w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; c) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego (art. 6 ust.
1 lit. „b” RODO. 4) Kategoria przetwarzanych danych: a) dane identyfikujące osobę: imię, nazwisko, PESEL/REGON/NIP, dane dotyczące
dokumentów tożsamości, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, b) dane adresowe i teleadresowe, c) dane o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, d) dane o wykształceniu, doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych, e) informacje o niekaralności, skazaniu lub naruszeniu prawa, f) inne dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego 5) Odbiorcy danych: a) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP. 6) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 7) Źródło pochodzenia danych: a) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób, których one dotyczą jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach z ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z w/w ustawy Pzp, b) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty, c) dane przedsiębiorców ujawniane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO, d) w odniesieniu do podanych danych osobowych, dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. 8) W odniesieniu danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Prawa osoby, której dane dotyczą: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowania żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna że przetwarzanie
jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
2. Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO; 11) Szczegółowe klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem jest Gmina
Lubomierz reprezentowana przez Burmistrza Gminy Lubomierz zawarte są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
http://lubomierz.pl/ zakładka RODO 12) Analogiczny obowiązek informacyjny, jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych
bezpośrednio od Wykonawców powstanie, gdy Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np.
osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do
realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca).
Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO. W związku z powyższym Zamawiający przypomina, że obowiązek informacyjny
określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającym w ofertach.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RT.271.51.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) 1 część obejmuje zaprojektowanie i wykonanie 63 przydomowych oczyszczalni ścieków (do 4 RLM – 43 szt. , 5-6 RLM – 15 szt, 7-12 RLM – 5 szt.) w miejscowościach: Chmieleniu, Pasieczniku i Popielówku. Szczegółowy wykaz działek, na których mają znajdować się przydomowe oczyszczalni ścieków znajduje się w PFU (zał nr 2).
2) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zaprojektowane przez Wykonawcę polegające na wykonaniu projektu, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) spełniających wymogi normy PN-EN 12566-3+A1:2009.
Dostarczane urządzenia mają być kompletnymi fabrycznie nowymi produktami, które jako całość podlegały badaniom. Jako uprawnione do przeprowadzania tego typu badań Zamawiający za spełniające uzna wyłącznie te jednostki, które zostały wymienione w wykazie dostępnym na stronie KE. Ponadto Raport musi odnosić się do wskaźników wymaganych przez Zamawiającego tj. energochłonności oraz oczekiwanego stopnia oczyszczenia ścieków. Posiadanie dokumentu jednoznaczne jest z możliwością oznakowania wyrobu znakiem „CE”.
Zakres robót obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. W przypadkach, kiedy to będzie konieczne w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą gwarantować stopień oczyszczania ścieków zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, (Dz. U.2019, poz. 1311) gdzie najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń przy RLM poniżej 2000 wynoszą do:
- BZT5= 40 mg02/l;
- ChZTcr=150mg02/l;
- Zawiesiny ogólne =50 mg/l.
Zamawiający oczekuje zastosowania biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.
3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie robót poprzez złożenie zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami do Starosty Lwóweckiego i ewentualne uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.
b) Dostawę, montaż i uruchomienie przydomowych oczyszczalni ścieków, z drenażami rozsączającymi/studniami chłonnymi, połączeniami kanalizacyjnymi obiektów i zasilaniem elektrycznym oraz pompowni ścieków o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy. Wszystkie roboty powinny być zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją zgłoszeniową lub uzyskanym pozwoleniem na budowę.
c) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
d) Ewentualne badanie gruntu.
e) Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.
f) Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich użytkowników potwierdzonych
kartami szkoleń. (Schemat karty szkolenia Wykonawca przygotuje i przekaże do zatwierdzenia
Zamawiającemu)
g) Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami
eksploatacyjnymi;
h) Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi.
i) Raport po zakończeniu realizacji zadania, w którym zaprezentowane zostaną przez
Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów
oczyszczenia ścieków

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający dopuszcza powtórzenie podobnych robót budowlanych do 30 % zakresu zadania.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert: cena i okres gwarancji. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) 2 część obejmuje zaprojektowanie i wykonanie 59 przydomowych oczyszczalni ścieków (do 4 RLM – 43 szt. , 5-6 RLM – 8 szt, 7-12 RLM – 8 szt.) w miejscowościach: Milęcice, Oleszna Podgórska i Radoniów. Szczegółowy wykaz działek, na których mają znajdować się przydomowe oczyszczalni ścieków znajduje się w PFU (zał nr 2).
2) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zaprojektowane przez Wykonawcę polegające na wykonaniu projektu, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) spełniających wymogi normy PN-EN 12566-3+A1:2009.
Dostarczane urządzenia mają być kompletnymi fabrycznie nowymi produktami, które jako całość podlegały badaniom. Jako uprawnione do przeprowadzania tego typu badań Zamawiający za spełniające uzna wyłącznie te jednostki, które zostały wymienione w wykazie dostępnym na stronie KE. Ponadto Raport musi odnosić się do wskaźników wymaganych przez Zamawiającego tj. energochłonności oraz oczekiwanego stopnia oczyszczenia ścieków. Posiadanie dokumentu jednoznaczne jest z możliwością oznakowania wyrobu znakiem „CE”.
Zakres robót obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. W przypadkach, kiedy to będzie konieczne w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą gwarantować stopień oczyszczania ścieków zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, (Dz. U.2019, poz. 1311) gdzie najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń przy RLM poniżej 2000 wynoszą do:
- BZT5= 40 mg02/l;
- ChZTcr=150mg02/l;
- Zawiesiny ogólne =50 mg/l.
Zamawiający oczekuje zastosowania biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.
3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie robót poprzez złożenie zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami do Starosty Lwóweckiego i ewentualne uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.
b) Dostawę, montaż i uruchomienie przydomowych oczyszczalni ścieków, z drenażami rozsączającymi/studniami chłonnymi, połączeniami kanalizacyjnymi obiektów i zasilaniem elektrycznym oraz pompowni ścieków o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy. Wszystkie roboty powinny być zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją zgłoszeniową lub uzyskanym pozwoleniem na budowę.
c) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
d) Ewentualne badanie gruntu.
e) Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.
f) Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich użytkowników potwierdzonych
kartami szkoleń. (Schemat karty szkolenia Wykonawca przygotuje i przekaże do zatwierdzenia
Zamawiającemu)
g) Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami
eksploatacyjnymi;
h) Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi.
i) Raport po zakończeniu realizacji zadania, w którym zaprezentowane zostaną przez
Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów
oczyszczenia ścieków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający dopuszcza powtórzenie podobnych robót budowlanych do 30 % zakresu zadania.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert: cena i okres gwarancji. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) 3 część obejmuje zaprojektowanie i wykonanie 65 przydomowych oczyszczalni ścieków
(do 4 RLM – 48 szt. , 5-6 RLM – 9 szt, 7-12 RLM – 8 szt.) w miejscowościach: Golejów, Maciejowiec, Pokrzywnik i Wojciechów. Szczegółowy wykaz działek, na których mają znajdować się przydomowe oczyszczalni ścieków znajduje się w PFU (zał nr 2).
2) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zaprojektowane przez Wykonawcę polegające na wykonaniu projektu, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) spełniających wymogi normy PN-EN 12566-3+A1:2009.
Dostarczane urządzenia mają być kompletnymi fabrycznie nowymi produktami, które jako całość podlegały badaniom. Jako uprawnione do przeprowadzania tego typu badań Zamawiający za spełniające uzna wyłącznie te jednostki, które zostały wymienione w wykazie dostępnym na stronie KE. Ponadto Raport musi odnosić się do wskaźników wymaganych przez Zamawiającego tj. energochłonności oraz oczekiwanego stopnia oczyszczenia ścieków. Posiadanie dokumentu jednoznaczne jest z możliwością oznakowania wyrobu znakiem „CE”.
Zakres robót obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. W przypadkach, kiedy to będzie konieczne w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą gwarantować stopień oczyszczania ścieków zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, (Dz. U.2019, poz. 1311) gdzie najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń przy RLM poniżej 2000 wynoszą do:
- BZT5= 40 mg02/l;
- ChZTcr=150mg02/l;
- Zawiesiny ogólne =50 mg/l.
Zamawiający oczekuje zastosowania biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.
3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie robót poprzez złożenie zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami do Starosty Lwóweckiego i ewentualne uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.
b) Dostawę, montaż i uruchomienie przydomowych oczyszczalni ścieków, z drenażami rozsączającymi/studniami chłonnymi, połączeniami kanalizacyjnymi obiektów i zasilaniem elektrycznym oraz pompowni ścieków o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy. Wszystkie roboty powinny być zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją zgłoszeniową lub uzyskanym pozwoleniem na budowę.
c) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
d) Ewentualne badanie gruntu.
e) Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.
f) Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich użytkowników potwierdzonych
kartami szkoleń. (Schemat karty szkolenia Wykonawca przygotuje i przekaże do zatwierdzenia
Zamawiającemu)
g) Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami
eksploatacyjnymi;
h) Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi.
i) Raport po zakończeniu realizacji zadania, w którym zaprezentowane zostaną przez
Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów
oczyszczenia ścieków

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający dopuszcza powtórzenie podobnych robót budowlanych do 30 % zakresu zadania.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert: cena i okres gwarancji. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia (część 4) są roboty budowlane zaprojektowane przez Wykonawcę polegające na wykonaniu projektu i budowy z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Oleszna Podgórska. Należy zaprojektować nową sieć wodociągową wraz z przyłączami do niepodłączonych budynków. Podłączone budynki do przebudowanej sieci należy przebudować i wpiąć do nowoprojektowanej sieci. Parametry nowej sieci fi125mm PE100 SDR17 o długości 700m. Ilość przyłączy wody do wykonania 15 sztuk z czego 5 przyłączy wody podlega przebudowie a 10 przyłączy podlega budowie. Zadanie ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa przeciwpożarowego na rozpatrywanym terenie. Potrzeba budowy wynika z konieczności dostawy wody o jakości i ilości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U. 2017, poz. 2294) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Projektowana sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania norm: PN-EN 805:2002. „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych” Wszystkie materiały stosowane do wykonania wodociągu muszą być zgodne
z ustawą o wyrobach budowlanych, muszą posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, producent jest obowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny systemem zarządzania jakością.
2) Zamówienie obejmuje:
a) sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę,
b) obsługę geodezyjną,
c) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu,
d) przyłączenie (przepięcie) istniejących przyłączy do nowego wodociągu,
e) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem przebudowanej sieci wodociągowej w użytkowanie,
f) inwentaryzację powykonawczą,
g) nadzór autorski projektanta
Cały zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo został opisany w Programie funkcjonalno – użytkowym (PFU) opracowany przez MKT PROJEKT USŁUGI PROJHEKTOWE – stanowiącym załącznik nr 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający dopuszcza powtórzenie podobnych robót budowlanych do 30 % zakresu zadania.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert: cena i okres gwarancji. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami do wykonania zamówienia tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robót budowlanych:
a) jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r., w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U z 2019 r. poz. 831); b) jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej, posiądą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r., w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U z 2019 r. poz. 831);
Zamawiający wymaga spełnienia powyższych warunków dla każdej części zamówienia. W przypadku składania oferty na kilka części Zamawiający dopuszcza zgłoszenie tych samych osób.

Jedna osoba może pełnić funkcję kierownika budowy i projektanta jeżeli spełni łącznie warunek wymieniony w rozdz. VIII pkt. 2 ust. 4. SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia – niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 9 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5 i 6 do SWZ, Załączniki Nr 5a i 6a podmiotów udostępniających zasoby - jeżeli dotyczy );
2) zobowiązanie innego podmiotu (załącznik nr 10 do SWZ) (jeżeli dotyczy); 3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ) (jeżeli dotyczy);
4) odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania oferty lub pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
5) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 1A do Formularza oferty dla części 1,2 i 3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 11.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, w sytuacjach określonych we wzorze umowy w zał nr 3.
3. Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie wyrobów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach określonych we wzorze umowy w zał nr 3.
4. W zakresie następujących okoliczności:
1) z powodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej i rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania robót wnioskowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania robót, kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) z powodu błędów w dokumentacji projektowej polegających na jej niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub nie wykonanie umowy w zakresie niezbędnym do jej dostosowania do zasad wiedzy technicznej,
Uprawnienie do zmiany wynagrodzenia dotyczy tylko tych błędów, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć na etapie sporządzenia oferty. [Nie dotyczy umów o roboty budowlane w systemie projektuj-buduj],
3) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy mających wpływ na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów,
4) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania Umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT przyjętej do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokości wynagrodzenia netto dostosowując kwotę podatku VAT i należne od dnia zmiany przepisów Wynagrodzenie do obowiązujących przepisów.
Więcej informacji znajduje się w załączniku nr 3 wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednicztwem zakładki "Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia, https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Na podstawie art 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. Poz 835) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 756/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DZ. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r. , o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środowiska, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (DZ. U. z 2021r. poz. 217,2105 i 2106) jest podmiot wymieniony wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykluczenie Wykonawcy o którym mowa powyżej następuje zgodnie z art. 7 ust 2 i 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.