eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przelewice › Zakup wraz z dostawą oleju napędowego Ekodiesel (ON) oraz benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 na potrzeby Gminy PrzelewiceOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup wraz z dostawą oleju napędowego Ekodiesel (ON) oraz benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 na potrzeby Gminy Przelewice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przelewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685237

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przelewice

1.5.2.) Miejscowość: Przelewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-210

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@przelewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przelewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą oleju napędowego Ekodiesel (ON) oraz benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 na potrzeby Gminy Przelewice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22c861a1-b5b8-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037710/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej na potrzeby gm. Przelewice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00112791/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IP.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia.
a) Przedmiot zamówienia jest zakup wraz z dostawą oleju napędowego Eko-diesel (ON) oraz zakup benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 na potrzeby Gminy Przelewice w okresie do dnia 31 marca 2023 r.
b) Przedmiot zamówienia obejmuje: załadunek, transport do miejsca przezna-czenia oraz wyładunek oleju napędowego. Wykonawca będzie dostarczał olej bez dodatkowych opłat, sukcesywnie - własnym środkiem transportu wyposażonym w legalizowany przyrząd pomiarowy do napełniania i opróż-niania cysterny (legalizacja urządzeń pomiarowych z Urzędu Miar i Wag). Natomiast zakup benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 odbywać się będzie na stacji paliw wybranego Wykonawcy.
c) Łączna orientacyjna ilość zamawianego oleju napędowego Ekodiesel (ON) wynosi ok. 30.000 litrów/rocznie i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 – ok. 8.000 litrów/rocznie. Minimalna ilość paliwa zamawianego jednorazowo to 1000 l.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 258380 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 258380 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 258380 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółka jawna Dall K. K. Rudyńscy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8531000439

7.3.3) Ulica: Lipiańska 30

7.3.4) Miejscowość: Pyrzyce

7.3.5) Kod pocztowy: 74-200

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 258380 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.