eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › "Kompleksowa obsługa szaletów publicznych oraz utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej toalet samoobsługowych położonych na terenach zieleni miejskiej Wrocławia"Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Kompleksowa obsługa szaletów publicznych oraz utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej toalet samoobsługowych położonych na terenach zieleni miejskiej Wrocławia”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932104838

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Śląska 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-118

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: +48 71 323 50 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zzm.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowa obsługa szaletów publicznych oraz utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej toalet samoobsługowych położonych na terenach zieleni miejskiej Wrocławia”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b44b99d6-b1df-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249425

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012106/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej toalet samoobsługowych i kompleksowa obsługa szaletów publicznych na terenach będących w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00104359

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/TP/220/13/2023/DO

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa szaletów publicznych, położonych przy ul. Nowowiejskiej/ Prusa oraz ul. Mickiewicza we Wrocławiu.
Zakres zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączeniu do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

4.5.5.) Wartość części: 504275,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej toalet samoobsługowych na terenie: Parku Wschodniego, Polany Karłowickiej, Parku Klecińskiego, Górki Skarbowców, Parku Zachodniego, Parku Skowroniego, Parku Szczytnickiego, przy ul. Purkyniego, przy ul. Hermanowskiej (Kuźnia Piratów), Parku Staszica, Parku Jedności, Parku Strachocińskiego, przy strefie rekreacji Tymiankowa/ Cynamonowa, na terenie Parku Mamuta przy ul. Bukowskiego we Wrocławiu, w Parku Leśnickim we Wrocławiu.
Zakres zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączeniu do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 12 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

4.5.5.) Wartość części: 335340,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 580000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 580000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 580000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Społeczne Przedsiębiorstwo Usługowe Spółdzielnia Socjalna

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Rozwoju Społecznego Spółdzielnia Socjalna, Spółdzielnia Socjalna „Wsparcie”, Spółdzielnia Socjalna Biuro Obsługi Administracyjnej

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5993231019

7.3.3) Ulica: ul. Dworcowa 2

7.3.4) Miejscowość: Kostrzyn nad Odrą

7.3.5) Kod pocztowy: 66-470

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 580000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 377672,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 510954,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 377672,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ECOGIGANT Łukasz Trębacz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5992756932

7.3.3) Ulica: Stanowice 29

7.3.4) Miejscowość: Bogdaniec

7.3.5) Kod pocztowy: 66-450

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 377672,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-05-01 do 2024-04-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji:
Zadanie 1: od 01.05.2023r . przez okres 12 miesięcy. We wskazanym terminie szalet jest czynny codziennie w godz. od 7.00 do 21.00, za wyjątkiem dnia 24.12.2023r., kiedy jest czynny w godz. od 7.00 do 14.00. Wykonanie umowy w wyżej określonych datach jest uzasadnione zapewnieniem stałej dostępności szaletów dla użytkowników, bez przerw wynikających z zakończenia poprzedniego 12 miesięcznego cyklu. W związku z powyższym rozpoczęcie nowego cyklu realizacji zamówienia w terminie określonym powyżej ma dla Zamawiającego szczególne znaczenie.
Zadanie 2: od 01.05.2023r.do30.04.2024r. Wykonanie umowy w wyżej określonych datach jest uzasadnione zapewnieniem stałej dostępności toalet dla użytkowników bez przerw wynikających z zakończenia poprzedniego 12 miesięcznego cyklu. W związku z powyższym rozpoczęcie nowego cyklu realizacji zamówienia w terminie określonym powyżej ma dla
Zamawiającego szczególne znaczenie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.