eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla realizacji inwestycji pn. "Budowa budynku laboratorium oraz centralnej Sterylizatorni na terenie WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi"Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku laboratorium oraz centralnej Sterylizatorni na terenie WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: INWESTYCJE MEDYCZNE ŁÓDZKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101745880

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Narutowicza 34 lok. 105

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 90-135

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iml.biz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249210

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00238345

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku laboratorium oraz centralnej Sterylizatorni na terenie WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi”

Po zmianie:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku laboratorium oraz centralnej Sterylizatorni na terenie WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi”

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest zakup usługi na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa budynku laboratorium oraz centralnej Sterylizatorni na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej SWZ i załącznikach do niej. Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić nadzór nad robotami budowlanymi we wszystkich branżach, których szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa i techniczna stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest zakup usługi na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa budynku laboratorium oraz centralnej Sterylizatorni na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej SWZ i załącznikach do niej. Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić nadzór nad robotami budowlanymi we wszystkich branżach, których szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa i techniczna stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Określone w rodz. IX-XI SWZ.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających wspólną ofertę, w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą zobowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzony wg załącznika nr 7 do SWZ.
Oświadczenie Wykonawcy, dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie załącznika nr 3 - załączone do oferty, (oświadczenie aktualne na dzień składania ofert tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe). Oświadczenie - załącznik nr 3 Wykonawcy, podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie składa się do oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym - przesłanki wykluczenia z postępowania, spełnianie warunków udziału w postępowaniu - w formie załącznika nr 3a - załączone na wezwanie Zamawiającego, (oświadczenie/ podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia).
Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wykazane przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W wykazie należy podać minimum 1 usługę dotyczącą wykonania nadzoru inwestorskiego nad umową na roboty budowlane, której wartość wynosiła minimum 15 000 000,00 zł brutto w zakresie inwestycji obiektu użyteczności publicznej *. Forma wykazu według załącznika nr 5 do SWZ.
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień: co najmniej 1 osoba posiadająca:
• uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
• uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i gazów bez ograniczeń – upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
• uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Forma wykazu według załącznika nr 6 do SWZ.

Po zmianie:
Określone w rodz. IX-XI SWZ zmiana.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających wspólną ofertę, w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą zobowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzony wg załącznika nr 7 zmiana do SWZ zmiana.
Oświadczenie Wykonawcy, dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie załącznika nr 3 zmiana - załączone do oferty, (oświadczenie aktualne na dzień składania ofert tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe). Oświadczenie - załącznik nr 3 zmiana Wykonawcy, podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie składa się do oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym - przesłanki wykluczenia z postępowania, spełnianie warunków udziału w postępowaniu - w formie załącznika nr 3a zmiana - załączone na wezwanie Zamawiającego, (oświadczenie/ podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia).
Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wykazane przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W wykazie należy podać minimum 1 usługę dotyczącą wykonania nadzoru inwestorskiego, wymagającego posiadania uprawnień do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń o wartości minimum 15 mln zł brutto, w zakresie inwestycji obiektu użyteczności publicznej *. Forma wykazu według załącznika nr 5 zmiana do SWZ zmiana.
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień: co najmniej 1 osoba posiadająca:
• uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
• uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i gazów bez ograniczeń – upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
• uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Forma wykazu według załącznika nr 6 zmiana do SWZ zmiana.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający żąda:
a) Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający żąda:
a) Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
a) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wykazane przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W wykazie należy podać minimum 1 usługę dotyczącą wykonania nadzoru inwestorskiego nad umową na roboty budowlane, której wartość wynosiła minimum 15 000 000,00 zł brutto w zakresie inwestycji obiektu użyteczności publicznej *.
Forma wykazu według załącznika nr 5 do SWZ.

Podmiotowe środki dowodowe wymienione w rozdziale XI ust. 1 lit. b), ust. 2 – 4 SWZ, których przedłożenia Zamawiający nie wymaga wraz z ofertą - przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia dokumentów dowodowych.

Po zmianie:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający żąda:
a) Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający żąda:
a) Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
a) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wykazane przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W wykazie należy podać minimum 1 usługę dotyczącą wykonania nadzoru inwestorskiego, wymagającego posiadania uprawnień do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń o wartości minimum 15 mln zł brutto, w zakresie inwestycji obiektu użyteczności publicznej
*.
Forma wykazu według załącznika nr 5 zmiana do SWZ zmiana.

Podmiotowe środki dowodowe wymienione w rozdziale XI ust. 1 lit. b), ust. 2 – 4 SWZ zmiana, których przedłożenia Zamawiający nie wymaga wraz z ofertą - przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia dokumentów dowodowych.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Oświadczenie Wykonawcy, dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie załącznika nr 3 - załączone do oferty, (oświadczenie aktualne na dzień składania ofert tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe). Oświadczenie - załącznik nr 3 Wykonawcy, podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie składa się do oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym - przesłanki wykluczenia z postępowania, spełnianie warunków udziału w postępowaniu - w formie załącznika nr 3a - załączone na wezwanie Zamawiającego, (oświadczenie/ podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia).

Podmiotowe środki dowodowe wymienione w rozdziale XI ust. 1 lit. b), ust. 2 – 4 SWZ, których przedłożenia Zamawiający nie wymaga wraz z ofertą - przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia dokumentów dowodowych.

Po zmianie:
Oświadczenie Wykonawcy, dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie załącznika nr 3 zmiana - załączone do oferty, (oświadczenie aktualne na dzień składania ofert tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe). Oświadczenie - załącznik nr 3 zmiana Wykonawcy, podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie składa się do oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym - przesłanki wykluczenia z postępowania, spełnianie warunków udziału w postępowaniu - w formie załącznika nr 3a zmiana - załączone na wezwanie Zamawiającego, (oświadczenie/ podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia).

Podmiotowe środki dowodowe wymienione w rozdziale XI ust. 1 lit. b), ust. 2 – 4 SWZ zmiana, których przedłożenia Zamawiający nie wymaga wraz z ofertą - przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia dokumentów dowodowych.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:
Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 1 do SWZ;
Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy wg załącznika nr 2 do SWZ – jeżeli dotyczy,
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wg załącznika nr 7 do SWZ (dotyczące udostępniania zasobów w ramach konsorcjum) – jeżeli dotyczy
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli dotyczy;
Pełnomocnictwo (dokument elektroniczny) w oryginale w formie elektronicznej lub jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy – jeżeli dotyczy

Po zmianie:
Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 1 zmiana do SWZ zmiana;
Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy wg załącznika nr 2 zmiana do SWZ zmiana – jeżeli dotyczy,
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wg załącznika nr 7 zmiana do SWZ zmiana (dotyczące udostępniania zasobów w ramach konsorcjum) – jeżeli dotyczy
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli dotyczy;
Pełnomocnictwo (dokument elektroniczny) w oryginale w formie elektronicznej lub jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy – jeżeli dotyczy

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Przed zmianą:
W sytuacji wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lub w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, każdy z powyższych warunków musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę lub przez jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub przez podmiot, na którego zdolnościach w tym zakresie powołuje się Wykonawca.
Wykonawca, który nabył doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i włącznie w zakresie usług, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Oświadczenie – zał. nr 3 Wykonawcy, podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na podst. art. 117 ust. 4 uPzp wg zał. nr 7 do SWZ (dot. udostępniania zasobów w ramach konsorcjum) – jeżeli dotyczy.
Wszelkie oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub być w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, warunków udziału w postępowaniu oraz wykluczeniu.
Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym os. uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub odpisu pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w formie elektronicznej (elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Gdy podmiotowe/przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dok. potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, na takich zasadach:
-zostały wystawione przez upoważnione podmioty (inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca), jako dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument,
-zostały wystawione przez upoważnione podmioty (inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca), jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Po zmianie:
W sytuacji wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lub w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, każdy z powyższych warunków musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę lub przez jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub przez podmiot, na którego zdolnościach w tym zakresie powołuje się Wykonawca.
Wykonawca, który nabył doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i włącznie w zakresie usług, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Oświadczenie – zał. nr 3 zmiana Wykonawcy, podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na podst. art. 117 ust. 4 uPzp wg zał. nr 7 zmiana do SWZ zmiana (dot. udostępniania zasobów w ramach konsorcjum) – jeżeli dotyczy.
Wszelkie oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub być w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, warunków udziału w postępowaniu oraz wykluczeniu.
Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym os. uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub odpisu pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w formie elektronicznej (elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Gdy podmiotowe/przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dok. potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, na takich zasadach:
-zostały wystawione przez upoważnione podmioty (inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca), jako dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument,
-zostały wystawione przez upoważnione podmioty (inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca), jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
Szczegółowe informacje w rodz. XXIII SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i w określonym zakresie i warunkach:
a) dopuszczalna jest zmiana terminów realizacji umowy w wyniku działania siły wyższej o czas niezbędny wynikający z tych okoliczności (za siłę wyższą nie uznaje się np.: warunków atmosferycznych adekwatnych do strefy klimatycznej miejsca dostawy, strajków, zmiany cen surowców i materiałów, itp.);
b) w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie, według obowiązujących przepisów prawa podatkowego (wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług wynikającej ze zmienionych przepisów),
c) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, nazwy;
d) dopuszczalna jest zmiana umowy w wyniku zmian organizacyjnych polegających w szczególności na zmianie grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych jakie posiadają podmioty zamienne;
e) dopuszczalna jest zmiana umowy w wyniku wydania decyzji administracyjnych lub innych aktów władzy (decyzja władz publicznych w tym oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej konieczne wyniki ekspertyz wyrok sądu, itp.) jeśli ich wydanie nastąpiło na skutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego;
f) gdy konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
g) dopuszczalna jest zmiana nazwy przedmiotu zamówienia Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości i jakości; w tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości umowy.

Po zmianie:
Szczegółowe informacje w rodz. XXIII SWZ zmiana.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i w określonym zakresie i warunkach:
a) dopuszczalna jest zmiana terminów realizacji umowy w wyniku działania siły wyższej o czas niezbędny wynikający z tych okoliczności (za siłę wyższą nie uznaje się np.: warunków atmosferycznych adekwatnych do strefy klimatycznej miejsca dostawy, strajków, zmiany cen surowców i materiałów, itp.);
b) w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie, według obowiązujących przepisów prawa podatkowego (wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług wynikającej ze zmienionych przepisów),
c) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, nazwy;
d) dopuszczalna jest zmiana umowy w wyniku zmian organizacyjnych polegających w szczególności na zmianie grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych jakie posiadają podmioty zamienne;
e) dopuszczalna jest zmiana umowy w wyniku wydania decyzji administracyjnych lub innych aktów władzy (decyzja władz publicznych w tym oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej konieczne wyniki ekspertyz wyrok sądu, itp.) jeśli ich wydanie nastąpiło na skutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego;
f) gdy konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
g) dopuszczalna jest zmiana nazwy przedmiotu zamówienia Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości i jakości; w tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości umowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-09 10:00

Po zmianie:
2023-06-12 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-09 10:15

Po zmianie:
2023-06-12 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-08

Po zmianie:
2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.