eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Przebudowa dróg polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1408 Niechobrz - Boguchwała z ul. Kopernika w BoguchwaleOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1408 Niechobrz - Boguchwała z ul. Kopernika w Boguchwale

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RZESZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001257557

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Budziwojska 149

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-317

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdp.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.rzeszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1408 Niechobrz - Boguchwała z ul. Kopernika w Boguchwale

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0f5af3a-042d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248896

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040725/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa dróg we współpracy z gminami

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c0f5af3a-042d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: KOMUNIKACJA:
1. Ofertę z załącznikami należy złożyć korzystając z:
platformy e-Zamówienia („Platforma”) dostępnej na stronie:
https://ezamowienia.gov.pl
2. W pozostałym zakresie komunikacji Wykonawca może korzystać z platformy
e-Zamówienia lub z poczty elektronicznej.
Zamawiający rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej:
- adres e-mail : przetargi@zdp.rzeszow.pl
Zaleca się aby dokumenty przesyłane do Zamawiającego przed złożeniem podpisu elektronicznego zapisane były w formacie PDF.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w ust. 1. przekazywane
w postępowaniu sporządzane są w postaci elektronicznej w formatach danych określonych
w ust. 4 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. W przypadku komunikacji elektronicznej Zamawiający dopuszcza następujące formaty przesyłanych danych: .ods, .odt, .html,
.docx, .doc, .pdf, .jpg, .xls, xlsx,.zip, ze szczególnym wskazaniem na pdf.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi
20 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załącznik do jednej wiadomości e-mail).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” na Platformie e-Zamówienia wynosi 150
MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załącznik do jednego formularza).
5. W celu kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
1) .zip;
2) .7Z.
3) .rar
7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym lub numerem ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych lub ID
postępowania.
FORMA DOKUMENTÓW I SPOSÓB PODPISU
1. Ofertę, Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, Podmiotowe środki dowodowe , Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby oraz Pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w §8 ust. 5
i ust. 6 SWZ
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
odpowiednio wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego/podmiotu udostępniającego
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne, niż wykonawca/
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia/ podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument
elektroniczny przekazuje się ten dokument.
3. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w ust. 3 dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie
do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
2) innych dokumentów, odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w ust. 3, może dokonać również notariusz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149, 35-
317 Rzeszów
• W zarządzie Dróg powiatowych w Rzeszowie został wyznaczony Inspektor ochrony danych osobowych e-mail: jod@zdp.rzeszow.pl
kontakt bezpośredni : Inspektor ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie, , ul. Budziwojska 149, 35-
317 Rzeszów;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Przebudowa dróg polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1408 Niechobrz - Boguchwała z ul. Kopernika w Boguchwale
prowadzonym w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U.2022, poz. 1710 ze zm.).
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawą Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych** ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*** ;
- prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
* W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
** Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
*** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego oraz nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
*** Zgłoszenie ograniczenia przetwarzania w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia tego postępowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP-DZ-6/373/11/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających
na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1408R z ul. Kopernika w Boguchwale wraz
z odwodnieniem i oświetleniem drogi. Nawierzchnia chodnika jest zaprojektowana z kostki betonowej, grubości 6cm. Odcinkowe odwodnienie wgłębne z rur PVC o sztywności obwodowej SN8.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik do opisu przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi wykazać, że:

1. dysponuje 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej - drogowej, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

2. nie podlega wykluczeniu.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia:
1) warunek spełniony w ust. 1 może być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) warunek określony w ust. 2 musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy
z postępowania:
1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia wskazanych art. 108 ust.1 pkt 1,2,4-6 oraz
w art. 7 ust. 1 „ustawy sankcyjnej”.
3) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275),
1.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w ust. 1 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
1.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 1.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem.
1.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.
1 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 1.2. stosuje się.
1.4.
W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosunku do tych podmiotów Wykonawca przedłoży dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw
wykluczenia
z postępowania określone w ust. 1 pkt 1. Przepisy ust. 1.1. – 1.3. stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
na potwierdzenie spełniania warunku określonego w §7.2 ust. 1:
a) wykaz osób z podaniem imienia i nazwiska osoby, która będzie pełnić funkcję Kierownika Robót - 1 osoba,
b) informację o podstawie dysponowania tą osobą,
c) rodzaj uprawnień posiadanych przez Kierownika Robót.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty i Oświadczenia składane wraz z ofertą:
1) Kosztorys ofertowy – załącznik Nr 1 do oferty;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 125.1) Wykonawcy/
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /Podmiotu Udostępniającego Zasoby – załącznik Nr 3 do
SWZ;
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeśli dotyczy;
4) Odpis z KRS/CEDiG lub inny właściwy rejestr, z którego będzie wynikać umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /Podmiotu Udostępniającego Zasoby;
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /Podmiotu Udostępniającego Zasoby w
przypadku reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /Podmiotu
Udostępniającego Zasoby przez pełnomocnika;
6) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00214777/01 z dnia 2023-05-15
2023-05-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane zamówienia (w tym Spółki cywilne) – załącznik Nr 3 do oferty – jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) Zamawiający
będzie porozumiewał się za pośrednictwem pełnomocnika Wykonawców wskazanego w pełnomocnictwie, o którym mowa w
ust. 2.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym Spółki cywilne) zgodnie
z art. 117 ust. 4 ustawy, dołączają do oferty oświadczenie, wskazujące które usługi lub roboty budowlane wykonają
poszczególni wykonawcy (załącznik Nr 4 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:
1.1 Sposobu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych dalej dokumentacją, w przypadku:
1) wystąpienia konieczności usunięcia błędów w dokumentacji albo niezbędne będzie przeprojektowanie określonych
zakresów robót, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy
2) wystąpienia konieczności zrealizowania części umowy przy zastosowaniu innych materiałów, rozwiązań technicznych lub
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, wynikającej
z wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją opracowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań zagrażało należytemu wykonaniu przedmiotu umowy,
3) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych,
Zakres zmian o którym mowa w pkt 1-3 zostanie określony w Protokole konieczności.
1.2 zmiany ceny określonej w § 12 ust.1 w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług (VAT) o wskaźnik zmiany stawki podatku,
2) zakresu robót określonego w kosztorysie ofertowym, na zasadach określonych w §10 umowy,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zakres zmian o którym mowa w pkt 2 zostanie określony w Protokole konieczności.
1.3. zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:
1) zwiększenia zakresu robót - termin będzie wydłużony o ilość dni wynikającą ze wzoru:
T= Z x D
gdzie:
T - ilość dni o które zostanie wydłużony termin wykonania określony w umowie podstawowej,
Z - procent zwiększenia wartości zamówienia w stosunku do wartości określonej w umowie,
D – ilość dni na realizację zamówienia określona w umowie podstawowej.
Ilość dni T będzie zaokrąglana do 1 dnia w górę.
Wykonawca może zaproponować krótszy termin wykonania zwiększonego zakresu robót.
2) wystąpienia wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
o okres na jaki roboty zostały wstrzymane,
3) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uniemożliwiającej wykonanie zamówienia, o okres trwania siły wyższej i czasu niezbędnego na usunięcie jej skutków,
4) wstrzymania robót przez Inspektora nadzoru w przypadkach określonych w §6 ust 2 o okres na jaki roboty zostały
wstrzymane.
Wstrzymanie robót w oparciu o pkt 2 i/lub pkt 3 i/lub 4 wstrzymuje bieg terminu wykonania umowy o którym mowa w § 9
umowy.
Wstrzymanie robót w formie pisemnej zostanie skierowane do Wykonawcy i do wiadomości Zamawiającego.
1.4 Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia lub
świadczenia jednej lub obu stron;
1.5 Zmiany osoby wskazanej do kierowania robotami w przypadku niemożliwości pełnienia przez nią powierzonej funkcji na
zasadach określonych w § 7 umowy
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1.1 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą
zmianę. Jeżeli stroną inicjującą zmianę o której mowa w zdaniu pierwszym jest Wykonawca warunkiem dokonania zmiany
jest akceptacja takiej zmiany przez Zamawiającego.
3. Zmiany umowy określone w ust. 1.3 pkt. 2,3,4 i ust. 1.5 nie wymagają Aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 10:40

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 „ustawy sankcyjnej”,
a mianowicie:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 „ustawy sankcyjnej”;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o
ile została wpisana na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 „ustawy sankcyjnej”;
3) wykonawcę którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 „ustawy sankcyjnej”.
Powyższe wykluczenie następować będzie na czas trwania ww. okoliczności.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.