eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radziejów › Świadczenie usług w zakresie kompleksowego prania bielizny i odzieży szpitalnej wraz z wynajmem pościeli szpitalnej i transportem "Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie kompleksowego prania bielizny i odzieży szpitalnej wraz z wynajmem pościeli szpitalnej i transportem "

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910333036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 3

1.5.2.) Miejscowość: Radziejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-200

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 54 285 62 00

1.5.8.) Numer faksu: 54 285 37 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@szpitalradziejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalradziejow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego prania bielizny i odzieży szpitalnej wraz z wynajmem pościeli szpitalnej i transportem "

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d20b76b-010c-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248782

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza następującą możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
- poprzez Platformę zakupową (złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ nie wymaga rejestracji na platformie) za pomocą formularza „Wyślij Wiadomość” znajdującego się w zakładce danego postępowania. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji
“Komunikaty”. https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ogólne zasady korzystania z Platformy:
-wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o. (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin);
- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (złożyć ofertę, oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę w tym środki ochrony prawnej):
- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „REGULAMIN” oraz uznaje go za wiążący; zapoznał i stosuje się do instrukcji dostępnej w zakładce
„INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje;
korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne; w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, w tym w zakresie kwestii technicznych związanych z działaniem systemu informatycznego, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformy zakupowej: Centrum
Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl, kontakt pod numerem telefonu: /22/ 101 02 02 lub drogą elektroniczną na adres poczty:
cwk@platformazakupowa.pl. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel
IV2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, najlepiej w najnowszej wersji (w przypadku
Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.);
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
f) dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .pdf, .doc,.xls, .docx, .xlsx, .jpg, .jpeg,
.zip, .7z, XAdES, PAdES;
g) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie zakupowej i zapisany
widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.
Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Wykonawcę oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z Platformy zakupowej, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest podmiotem odpowiedzialnym za działanie Platformy zakupowej

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiam informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejów Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpitalnej 3, 88-200 Radziejów, tel.: 54 285 62 00.
1) Inspektor Ochrony Danych
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych – kontakt: tel. Sylwia Bojanowska - Dekert tel. 515 291 178 , e-mail: iod@szpitalradziejow.pl
2) Cel przetwarzania Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
3) Przechowywanie danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 78 ust. 1 ustawy Pzp, oraz zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt
obowiązującym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
4) Informacja o obowiązku podania danych:
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
5) Realizacja praw:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,٭
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art.. 18 ust. 2 RODO,٭٭
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
٭skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
٭٭prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
٭٭٭profilowanie, oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu
danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7) Odbiorcy danych
a) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
b) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania.٭٭٭
٭٭٭profilowanie, oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP-10/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług w zakresie kompleksowego prania bielizny i odzieży szpitalnej wraz z transportem brudnej bielizny i odzieży z magazynu Zamawiającego oraz wynajmem pościeli szpitalnej ( 270 łóżek x 3,5 kpl. ) do pralni Wykonawcy oraz transportem czystej bielizny z pralni Wykonawcy do magazynu Zamawiającego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie„
Kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień(CPV) :
98310000-9 Usługi prania i czyszczenia na sucho
98315000-4 Usługi prasowania
98311000-6 Usługi odbierania prania
98393000-4 Usługi krawieckie
Szacunkowa ilość pranej bielizny szpitalnej oraz odzieży roboczej i ochronnej wynosi ok. 3400 kg miesięcznie, co w skali 24 miesięcy stanowi ok 81 600,00 kg. Szacunkowa ilość może ulec zmianie ± 20% .
4. Do bielizny szpitalnej oraz odzieży roboczej i ochronnej objętej przedmiotem umowy zalicza się:
1) bieliznę pościelową – poszwy na poduszki, poszwy na kołdry – na koce, prześcieradła.
2) pieluchy, bieliznę dla dzieci i niemowląt (kaftaniki, czapeczki, kocyki i inne),
3) koce, kołdry,
4) odzież roboczą i ochronną,
5) odzież i bieliznę wydawaną na rzecz pacjentów szpitala,
6) pokrowce różne, pokrowce specjalistyczne na materace przeciwodleżynowe,
7) poduszki,
8) inne (ręczniki, ścierki, obrusy, serwetki, piżamy, koszule, szlafroki, peleryny pielęgniarskie itp.)
9) materace
5. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) moczenie, pranie, suszenie, maglowanie lub prasowanie, wykańczanie, składanie oraz sortowanie bielizny szpitalnej, foliowanie odzieży, drobne naprawy krawieckie oraz transportowanie jej na wieszakach,
2) z wyjątkiem bielizny operacyjnej i odzieży noworodkowej Zamawiający dopuszcza zamiast foliowania odzieży dostarczanie jej zabezpieczonej np. w pokrowcach,
3) dezynfekcja poduszek, kołder, koców, materacy i innego asortymentu,
4) obróbka termiczna bielizny noworodkowej,
5) składanie i pakowanie czystej bielizny wg asortymentu,
6) odbiór bielizny i odzieży brudnej z magazynu Zamawiającego oraz załadunek i transport na koszt Wykonawcy do jego pralni,
7) dostarczenie własnym transportem i rozładunek czystej bielizny do magazynu tekstylnego Zamawiającego,
8) wydanie Zamawiającemu po wykonaniu usługi, posegregowanych i zapakowanych poszczególnych asortymentów wypranej bielizny wraz z opisem asortymentowym, zgodnie z oznakowaniem Zamawiającego, bielizny szpitalnej wraz z wykazem zawierającym spis bielizny,
9) technologiczne dostosowanie prania do rodzaju pranej bielizny i odzieży, zgodnie z zaleceniami producenta, nie powodując jej zniszczenia czy uszkodzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98315000-4 - Usługi prasowania

98311000-6 - Usługi odbierania prania

98393000-4 - Usługi krawieckie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi: opinię wystawioną przez Państwowego - właściwego ze względu na miejsce wykonania usługi – Inspektora Sanitarnego, że Wykonawca posiada pralnię posiadającą barierę higieniczną.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę, co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu usług pralniczych dla podmiotów leczniczych o wartości brutto min. 250.000,00 zł – wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – o ile dotyczy przedmiotowego postępowania - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) opinię wystawioną przez Państwowego - właściwego ze względu na miejsce wykonania usługi – Inspektora Sanitarnego, że Wykonawca posiada pralnię posiadającą barierę higieniczną
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi, co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu usług pralniczych dla podmiotów leczniczych o wartości brutto min. 250 000,00 zł wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (np. zgodnie z zał. nr 7 do SWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ oraz oświadczenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ
UWAGA : Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę zgodnie z Rozdziałem XIII.
2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1) opinię wystawioną przez Państwowego - właściwego ze względu na miejsce wykonania usługi – Inspektora Sanitarnego, że Wykonawca posiada pralnię posiadającą barierę higieniczną
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi, co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu usług pralniczych dla podmiotów leczniczych o wartości brutto min. 250 000,00 zł wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (np. zgodnie z zał. nr 7 do SWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

opinię wystawioną przez Państwowego - właściwego ze względu na miejsce wykonania usługi – Inspektora Sanitarnego, że Wykonawca posiada pralnię posiadającą barierę higieniczną

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wynika, że jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub są one
niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi – w zależności od przedmiotu prowadzonego postępowania - wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
1) zmiany cen na korzystniejsze dla Zamawiającego,
2) przedłużenie terminu realizacji umowy o okres do 6 miesięcy, w przypadku nie wyczerpania w terminie określonym w § 6 niniejszej umowy maksymalnej kwoty zobowiązania, o której mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy.
2. W przypadku zmiany umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 strony zawierają aneks w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązują od wejścia w życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego przy zachowaniu niezmiennej ceny netto. Zmiana w tym przypadku nastąpi automatycznie co oznacza, że nie wymaga formy pisemnego aneksu do umowy.
4. Aneks zostanie sporządzony przez Wykonawcę i przesłany z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego w celu zapoznania się z jego treścią i jej zaakceptowania.
5. Postanowienia umowy nie mogą ulec zmianie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
6. Zmiana umowy jest możliwa tylko w zakresie określonym w ust. 1 i wynikającym z treści art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku konieczności dokonania zmian treści umowy w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisow prawa, w zakresie wyznaczonym przepisami prawa w celu doprowadzenia umowy do stanu zgodnego z przepisami prawa.
7. W szczególności nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych (mogą one zostać dokonane w drodze jednostronnego oświadczenia strony której danych zmiana dotyczy).
1) danych kontaktowych,
2) elementów formalnych umowy,
3) numeru rachunku bankowego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 11:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.