eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Usuwanie substancji ropopochodnych i innych w pasie drogowym powstałych wskutek zdarzeń drogowych.Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usuwanie substancji ropopochodnych i innych w pasie drogowym powstałych wskutek zdarzeń drogowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gorzów Wlkp.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650181

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@um.gorzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usuwanie substancji ropopochodnych i innych w pasie drogowym powstałych wskutek zdarzeń drogowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b864458-0078-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248504

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048526/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Usuwanie substancji ropopochodnych i innych w pasie drogowym powstałych wskutek zdarzeń drogowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zawarto w Rozdziale XXVI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zawarto w Rozdziale XXVI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.28.2023.MG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie usuwania powstałych wskutek zdarzeń w komunikacji drogowej: substancji ropopochodnych, substancji innego rodzaju, płynnych i półpłynnych i innych, wyciekłych z pojazdów oraz innych odpadów – z jezdni, poboczy, chodników, placów, zatok autobusowych i parkingów w pasie drogowym, stanowiącym własność Miasta Gorzowa Wlkp. dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. - w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp., w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia:
a) przedmiot zamówienia : powtórzenie usług podobnych do opisanych w SWZ, których zakres jest
zgodny z zakresem zamówienia podstawowego,
b) wielkość i zakres zamówienia: w wysokości do 100% wartości zamówienia podstawowego,
c) warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie:
Zamówienia będą udzielane na podstawie przeprowadzonych z Wykonawcą negocjacji, przy czym założenia wyjściowe do ustalenia ceny będą wynikały wprost ze złożonej oferty, a ich realizacja na warunkach określonych w umowie i załącznikach do niej. Jeżeli zamawiający zdecyduje się na udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług – nastąpi to w drodze odrębnej umowy. Zamówienia powyższe przewiduje się w odniesieniu do okresu 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego ( w trakcie trwania umowy lub po jej zakończeniu) w przypadku pojawienia się konieczności rozszerzenia zakresu usług podobnych do przedmiotu zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.


3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.


4. Zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

A. W zakresie doświadczenia zawodowego:


a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonał w sposób należyty minimum jedną usługę, realizowaną w ramach jednej umowy, w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, polegającą na usuwaniu powstałych wskutek zdarzeń w komunikacji drogowej: substancji ropopochodnych, substancji innego rodzaju, płynnych i półpłynnych i innych, wyciekłych z pojazdów oraz innych odpadów – z terenu pasa drogowego.

Uwagi:
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, które wykonawca w dalszym ciągu wykonuje, warunek dotyczący realizacji jednej umowy w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy musi zostać spełniony do dnia upływu terminu składania ofert.b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje, tj:

- zespołem (minimum 3 osoby) przeznaczonym do bezpośredniego udziału w akcji (usuwania zdarzeń kolizji drogowych itp.), w którym co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia do kierowania ruchem.

Osoby kierujące ruchem zobowiązane są posiadać niezbędne uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988).


W zakresie wymienionych powyżej uprawnień, Zamawiający uzna odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988) oraz wcześniej obowiązujących przepisów, a także zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.2023 poz. 334).


c) dysponuje lub będzie dysponował narzędziami i urządzeniami technicznymi zapewniającymi prawidłowe wykonanie zamówienia, tj:

- pojazdem typu dostawczego (minimum 1 szt.) przystosowanym do przewozu min. 3 osób oraz narzędzi i środków niezbędnych do wykonania zadania (m.in. oznakowanie, sorbent, piasek itp.), wyposażonym w sygnalizator koloru bursztynowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art.274 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane , oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie , przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w zakresie wymaganym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

3) wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia w § 13 Projektu (Wzoru) Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.