eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Usługa ubezpieczenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2021-10-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa ubezpieczenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276854640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Matejki 6

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: iwona.golkowska@mosir.zabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.zabrze.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.suprabrokers.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka prawa handlowego - sp. z o. o.

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ubezpieczenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-429e289f-16d1-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00248129

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00182651/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 140/2021/Zabrze

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest:


1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
2. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
3. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 199045,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 199045,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 199045,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA „ S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 000017265

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 199045,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-10-09 do 2023-09-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Terminy wykonania – umowa ubezpieczenia ma obejmować okres:
- od 09.10.2021 r. do 30.09.2023 r. (721 dni) z podziałem na 2 okresy rozliczeniowe– przedmiot ubezpieczenia oraz sumy ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 1, 5 i 8 do SWZ, z zastrzeżeniem że dla poniższego mienia okres ubezpieczenia wynosi:
- Su. 8 254 362 zł - obiekty zarządzane – okres ubezpieczenia od 09.10.2021 r. do 31.12.2021 r. (83 dni)
- Su. 3 000 000 zł - iluminacja świetlna – okres ubezpieczenia od 09.10.2021 r. do 31.03.2022 r. (173 dni)
oraz:
- od 01.01.2022 r. do 30.09.2023 r. (637 dni) - prawo opcji dla obiektów, którymi MOSiR będzie zarządzał
- od 01.10.2022 r. do 31.03.2023 r. (181 dni) - prawo opcji dla drugiego sezonu iluminacji świetlnych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.