eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krasne › Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krasne.Ogłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krasne.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krasne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582111

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krasne 121

1.5.2.) Miejscowość: Krasne

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-007

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17/ 17 23 00 200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminakrasne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakrasne.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krasne.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-542e280d-03e1-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248076

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00094247/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Krasne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/gminakrasne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/gminakrasne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w
języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert
oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę
procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
3. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/gminakrasne
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania
do Systemu.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z
Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach
postępowania.
6. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji,
odpowiedzi na pytania.
7. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po
otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są za pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w
zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników
Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy
elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
8. Szczegółowe informacje na temat wymogów technicznych można znaleźć w rozdziale IX Specyfikacji Warunków Zamówienia
(dalej SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula RODO stanowi załącznik nr 5 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula RODO stanowi załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.2.2023.BW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa
infrastruktury drogowej na terenie gminy Krasne”.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 9 zadań:
Zadania dotyczące dróg publicznych:
Zad. 1. „Modernizacja drogi gminnej nr 108572R Krasne Słoneczna”
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji drogi gminnej o
nr 108572R Krasne Słoneczna. Roboty realizowane będą na działce o nr 2532/5
w miejscowości Krasne.
Zakres robót obejmuje:
a) Roboty przygotowawcze, usunięcie warstwy humusu
b) Roboty rozbiórkowe
c) Roboty ziemne, wykonanie koryta pod konstrukcję drogi
d) Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem
e) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
f) Wykonanie warstw nawierzchni btiumicznej
g) Ułożenie korytek ściekowych wraz z montażem wpustu ulicznego
h) Ułożeniu rur przepustowych
i) Odmuleniu istniejącego rowu przydrożnego
e) Roboty wykończeniowe, plantowanie terenu
Zad. 2. „Modernizacja drogi gminnej nr 108573R Krasne Cicha”
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji drogi gminnej o
nr 108573R Krasne Cicha. Roboty realizowane będą na działce o nr 2568 w miejscowości
Krasne.
Zakres robót obejmuje:
a) Roboty przygotowawcze, usunięcie warstwy humusu
b) Roboty rozbiórkowe
c) Roboty ziemne, wykonanie koryta pod konstrukcję drogi
d) Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem
e) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
f) Wykonanie warstw nawierzchni btiumicznej
g) Ułożenie korytek ściekowych
e) Roboty wykończeniowe, plantowanie terenu
Zad. 3. „Modernizacja drogi gminnej nr 108574R Krasne Łąkowa”
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji drogi
gminnej o nr 108575R Krasne Łąkowa. Roboty realizowane będą na działce o nr 2595 w
miejscowości Krasne.
Zakres robót obejmuje:
a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
b) Wykonanie podbudowy pod pobocze bitumiczne
c) Wykonanie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego
d) Roboty wykończeniowe, plantowanie terenu
Zad. 4. „Modernizacja drogi gminnej nr 108574R Malawa przez Wieś”
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji drogi
gminnej o nr 108564R Malawa przez Wieś. Roboty realizowane będą na działkach działka o
nr 2342/1, 2341/1, 2340/2, 2339/2, 2338/2, 2337/2 w miejscowości Krasne oraz na działce
o nr 284/1 w miejscowości Malawa.
Zakres robót obejmuje:
a) Roboty przygotowawcze, usunięcie warstwy humusu
b) Roboty rozbiórkowe
c) Roboty ziemne, wykonanie koryta pod konstrukcję drogi
d) Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem
e) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
f) Wykonanie warstw nawierzchni btiumicznej
g) Ułożenie korytek ściekowych oraz korytek kolejowych
e) Roboty wykończeniowe, plantowanie terenu
Zad. 5. „Modernizacja drogi gminnej nr 108566R Malawa Skotnia”
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji drogi
gminnej o nr 108566R Malawa Skotnia. Roboty realizowane będą na działce o 1348/3 w
miejscowości Malawa.
Zakres robót obejmuje:
a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
b) Roboty ziemne, odcinkowe wykonanie koryta pod konstrukcję drogi
c) Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem
d) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
e) Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni
f) Ułożenie korytek ściekowych
g) Roboty wykończeniowe
Zadania dotyczące dróg wewnętrznych:
Zad. 6. „Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 1946 w m. Malawa”
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji drogi
wewnętrznej na działce nr 1946 w miejscowości Malawa.
Zakres robót obejmuje:
a) Roboty przygotowawcze, usunięcie warstwy humusu
b) Roboty rozbiórkowe, frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
c) Roboty ziemne, wykonanie koryta pod konstrukcję drogi
d) Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem
e) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
f) Wykonanie warstw nawierzchni btiumicznej
g) Ułożenie korytek ściekowych wraz z montażem wpustu ulicznego
h) Ułożenie odwodnienia liniowego
i) Ułożeniu rury przepustowej
j) Regulacja wysokościowa włazów studni
k) Roboty brukarskie
l) Roboty wykończeniowe
Zad. 7. „Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach o nr 1241, 1662/2 w m. Malawa”
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji drogi
wewnętrznej na działkach o nr 1241 oraz 1662/2 w miejscowości Malawa.
Zakres robót obejmuje:
a) Roboty przygotowawcze, roboty ziemne
b) Roboty rozbiórkowe, frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
c) Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem
d) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
e) Wykonanie warstw nawierzchni btiumicznej
f) Ułożenie korytek ściekowych
g) Roboty wykończeniowe
Zad. 8. „Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 850 w m. Strażów”
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji drogi
wewnętrznej na działce o nr 850 w miejscowości Strażów.
Zakres robót obejmuje:
a) Roboty przygotowawcze
b) Roboty rozbiórkowe, frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
c) Roboty ziemne, wykonanie koryta pod konstrukcję drogi
d) Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem
e) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
f) Wykonanie warstw nawierzchni btiumicznej
g) Regulacja wysokościowa włazów studni.
h) Roboty wykończeniowe
Zad. 9. „Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach o nr 1133/1, 1133/3, 1174/59
w miejscowości Krasne.”
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji drogi
wewnętrznej na działkach o nr 1133/1, 1133/3, 1174/59 w miejscowości Krasne.
Zakres robót obejmuje:
a) Roboty przygotowawcze
b) Roboty rozbiórkowe
c) Profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego
d) Wykonanie warstw nawierzchni btiumicznej
e) Regulacja wysokościowa włazów studni.
f) Roboty wykończeniowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej z części Zamawiający będzie się kierował
następującym kryterium:
Lp. Kryterium Waga
1 Najniższa cena 60 %
2 Okres gwarancji jakości 40 %
3. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach
(1%=1pkt).
4. Oferty będą oceniane w zakresie kryterium Ceny w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie tego kryterium, wg
następującego wzoru:

Pc=(Cn/Cb) * 60

gdzie:
Pc- liczba punktów w kryterium Cena, jakie wykonawca uzyskał, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku,
Cn- cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
Cb- cena oferty ocenianej niepodlegająca odrzuceniu;
*- znak mnożenia
/- znak dzielenia
5. Oferty będą oceniane w zakresie kryterium Okres gwarancji jakości w odniesieniu do
najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie tego
kryterium, wg następującego wzoru:

Pg=Ogb/Ogn * 40

Gdzie:
Pg- liczba punktów w kryterium Okres gwarancji jakości , jakie wykonawca uzyskał, z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku;
Ogb- okres gwarancji jakości ocenianej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
Ogn- okres gwarancji jakości najdłuższy spośród ocenianych ofert niepodlegających odrzuceniu;
*- znak mnożenia
/-znak dzielenia
Zamawiający będzie oceniał w tym kryterium wyłącznie oferty, w których okres gwarancji jakości
określony zostanie w miesiącach licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót
budowlanych. Przy czym do oceny ofert w ramach tego kryterium Zamawiający przyjmie
maksymalnie 72 miesięczny okres gwarancji jakości. Oferta wykonawcy, który zaproponuje okres
gwarancji krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót
budowalnych, zostanie odrzucona.
6. Ofertom nie odrzuconym zostaną przyznane pkt wg następującego wzoru:
P= Pc + Pg

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca składa w formie
dokumentu, którego wzór zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.
Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do wniosku o oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy. – załącznik nr 7 do SWZ.
W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca
przedstawia wraz z Oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2-3, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby ( o ile dotyczy niniejszego postępowania). – załącznik nr 6 do
SWZ.
Na wezwanie Zamawiającego:
Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.
Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz składający się na Ofertę, którego przykładowy wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania podmiotu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale
XXII ust. 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do wniosku o oferty oświadczenie, z którego
wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. – załącznik nr 7 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umownymi stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: : System do składania ofert jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/gminakrasne

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.