eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Syców › Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Syców w roku szkolnym 2023/2024 wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozówOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Syców w roku szkolnym 2023/2024 wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Sycowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 36595253900000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Syców

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 785 37 72

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuwsycow@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: cuwsycow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Przedmiotem działalności CUW jest realizowanie, organizowanie i prowadzenie zadań związanych ze wspólną obsługą administracyjną, finansową oraz organizacyjną jednostek oświatowych Gminy Syców.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Syców w roku szkolnym 2023/2024 wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-418d417d-0399-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247902

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026254/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Syców w roku szkolnym 2023/2024 wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-418d417d-0399-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej: cuwsycow@gmail.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej o adresie e-mail: cuwsycow@gmail.com.
4. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w ust. 11 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług wspólnych w Sycowie ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Sebastian Kopacki, adres e-mail: inspektor.rodo@gmail.co
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr CUW – 340.01.2023 pn.: „Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Syców w roku szkolnym 2023/2024 wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów”.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawa Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67).
6. Obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani /Pana dotyczących
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Jednocześnie informuję się, że na Panu/Pani spoczywa obowiązek wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z realizacją obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Pan/Pani bezpośrednio pozyska. Ponadto spoczywające na Pani/Panu obowiązki dotyczą także obowiązków informacyjnych wynikających z art.14 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane zostają przekazane Zamawiającemu i których dane pośrednio Pani/ Pan pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW-340.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Syców w roku szkolnym 2023/2024 wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozowa, realizowana przynajmniej pięcioma środkami transportu oferenta (minimalnie 5 autobusów/busów, w tym 2 autobusy o liczbie miejsc siedzących nie mniej niż 55 osób) obejmująca:
1) dowóz uczniów w dniach nauki szkolnej na zajęcia do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i do przedszkoli – z miejscowości na terenie Gminy Syców do siedziby placówek oświatowych, zgodnie z planem dowozów, załącznik nr 1 do umowy:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie, ul. Matejki 5 oraz do Publiczne Przedszkole Nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie, ul. Oleśnicka 2B.
Dowóz uczniów kl. I-VIII oraz dzieci 5 i 6 – letnich z miejscowości Ślizów, przysiółka Bielawki oraz z ul. Kolejowej za obwodnicą (ok. 53 uczniów) do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie oraz do Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie na zajęcia na godz. 8:00 i odwóz uczniów po zajęciach szkolnych z siedziby Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie oraz Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie do Ślizowa – ok. godziny 15:20 szczegółowo ustalonej z dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie wg planu zajęć dydaktycznych.

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie, ul. Mickiewicza 5.
Dowóz uczniów kl. I-VIII z miejscowości Wioska (ok. 15 uczniów) do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie na zajęcia na godz. 8:00 i odwóz uczniów po zajęciach szkolnych z siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie do miejscowości Wioska – ok. godziny 14:50 szczegółowo ustalonej z dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie wg planu zajęć dydaktycznych.

c) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sycowie, ul. Kościelna 3 oraz do Publiczne Przedszkole Nr 2 Misia Uszatka w Sycowie, ul. Komorowska 2.
Dowóz uczniów kl. I-VIII oraz dzieci 5 i 6 – letnich z miejscowości Komorów (ok. 15 uczniów) do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sycowie oraz do Publicznego Przedszkola Nr 2 Misia Uszatka w Sycowie na zajęcia na godzinę 8:00 i odwóz uczniów po zajęciach szkolnych z siedziby Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sycowie oraz Publicznego Przedszkola Nr 2 Misia Uszatka w Sycowie do miejscowości Komorów – ok. godziny 14:30 szczegółowo ustalonej z dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sycowie wg planu zajęć dydaktycznych.

d) Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej, Stradomia Wierzchnia 64.
Dowóz uczniów kl. 0-VIII z miejscowości Gaszowice (ok. 9 uczniów) do Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej na zajęcia na godz. 7:45 i odwóz uczniów po zajęciach szkolnych z siedziby Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej do miejscowości Gaszowice – ok. godziny 14:15 szczegółowo ustalonej z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej wg planu zajęć dydaktycznych.

e) Szkoła Podstawowa w Drołtowicach, Drołtowice 12.
Dowóz uczniów kl. 0-VIII z miejscowości Błotnik, Wojciechowo, Szczodrów, Zawada, Biskupice i Radzyna (ok. 77 uczniów) do Szkoły Podstawowej w Drołtowicach na zajęcia na godz. 7:45 i odwóz uczniów po zajęciach szkolnych z siedziby Szkoły Podstawowej w Drołtowicach do miejscowości Błotnik, Wojciechowo, Szczodrów, Zawada, Biskupice i Radzyna – ok. godziny 13:20 i ok. godziny 15:30 szczegółowo ustalonej z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Drołtowicach wg planu zajęć dydaktycznych.
WYJĄTEK: odwóz ze Szkoły Podstawowej w Drołtowicach do miejscowości Błotnik, Wojciechowo, Szczodrów, Zawada, Biskupice i Radzyna BĘDZIE ODBYWAŁ SIĘ 2 RAZY.

2) Odwóz uczniów w dniach nauki szkolnej po zajęciach z siedziby placówek oświatowych, wskazanych w pkt. 1), do miejscowości zamieszkania uczniów na terenie Gminy Syców zgodnie planem odwozów, załącznik nr 2 do umowy.

Przewozy świadczone będą w okresie trwania roku szkolnego 2023/2024 w dniach zajęć szkolnych z przerwą w czasie ferii zimowych.
Realizacja przewozów okazjonalnych w dniach innych niż dni nauki szkolnej (np. rekolekcje, odpracowania dni nauki w innych terminach, święta szkolne, przewozy uczniów na imprezy środowiskowe organizowane przez zamawiającego itp.), których konieczność realizacji wynika z organizacji pracy placówek oświatowych oraz organizacji roku szkolnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przewożonych dzieci na mniejszą od podanej w zestawieniach o 20% .
Dopuszcza się możliwość przedstawienia przez Wykonawcę – wybranego w przetargu, w porozumieniu z Zamawiającym innych rozwiązań tras, które mogą być bardziej racjonalne i efektywne, przy uwzględnieniu godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz w oparciu o ceny podane w ofercie.

Przewidywalna ilość tygodni w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 38.
Wskazane powyżej długości tras nie uwzględniają dojazdu do przystanków początkowych oraz przyjazdu z przystanków końcowych, których koszty wykonawca uwzględnia w cenie ofertowej.
Dodatkowe przewozy do szkół oraz przedszkoli gminnych, których konieczność wynika z organizacji pracy placówek oraz organizacji roku szkolnego realizowane będą wg rozkładu okazjonalnego, uzgodnionego z zamawiającym. Wyszczególnienie tras, godzin dowożenia i odwożenia uczniów do szkół i przedszkola zawarto w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Wykonawca świadczyć będzie usługi środkami komunikacji sprawnymi technicznie, które spełniają wszelkie wymogi do przewozu dzieci i młodzieży.
Dowóz odbywać się będzie co najmniej 5 sprawnymi autobusami/busami (w tym 2 autobusy o liczbie miejsc siedzących niemniej niż 55 osób) rano jak i w godzinach popołudniowych. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez zamawiającego.
Wykonawca zapewni miejsca siedzące przewożonym dzieciom.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości dowożonych dzieci. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów, Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zwiększenia ilości dowożonych uczniów, Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu, chyba, że zachodzą przesłanki zmiany umowy, określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

3. Przewóz uczniów do w/w placówek, będzie wykonywany w dni nauki szkolnej tj. od 04 września 2023 r. do 21 czerwca 2024 r. – 179 dni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 179 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje ważną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub obowiązującym zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że jest:
- UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż: 400 000,00 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100),
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie zdolności zawodowej, Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej 1 (jedną) usługę o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto, polegającą na transporcie osób oraz , że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ
b) w zakresie zdolności technicznej, Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować minimum 5 sprawnymi pojazdami – autobusami/busami (w tym 2 autobusy o liczbie miejsc siedzących niemniej niż 55 osób), zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacja oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z tym podmiotem stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów wyłącznie, gdy podmioty te zrealizują usługi w ramach niniejszego zamówienia, do realizacji których zdolności te są wymagane.
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia z postępowania określone dla Wykonawcy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego potencjał, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansowa lub ekonomiczną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; z uwzględnieniem poniższych zapisów ust 9 i 10 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub obowiązujące zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
2. wykaz usług, o których mowa w rozdz. IX ust 1 pkt 4a SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 4 do SWZ.
3. wykaz pojazdów, o których mowa w rozdz. IX ust 1 pkt pkt 4b SWZ, którymi dysponuje Wykonawca, przeznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pojazdami, na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Wykonawca musi dysponować co najmniej 5 pojazdami, które odpowiadają wymaganym warunkom technicznym (w tym 2 autobusy o liczbie miejsc siedzących nie mniej niż 55 osób).
4. dokumenty potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców- zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy- wg załącznika nr 5 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.