eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hajnówka › "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku hali na Ośrodek Edukacji Leśnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną",Ogłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku hali na Ośrodek Edukacji Leśnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Hajnówka

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Hajnówka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050026472

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejki Leśne 12

1.5.2.) Miejscowość: Hajnówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: hajnowka@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.hajnowka.bialystok.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku hali na Ośrodek Edukacji Leśnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93398b57-039b-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka 2.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na
pytania preferuje się aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupawa.pl i formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: przesyłanego za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to
maksymalnie 500 MB. a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Hajnówka ul. Kolejki leśne 12, 17-200
Hajnówka zwane dalej Administratorem Danych, tel.: 85 683 23 78, e-mail:
hajnowka@bialystok.lasy.gov.pl
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Rafałem Piątkiem pod adresem e-mail: iodhajnowka@projektpdp.pl 3)
celem przetwarzania danych osobowych jest wywiązanie się z warunków określonych w umowie bądź
podjęcie działań zmierzających do przygotowania umowy pod kątem jej przyszłej realizacji.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
5) dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe,
podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, jak również innym podmiotom
świadczącym prawne czy doradcze na rzecz Administratora.
6) Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.7) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b) sprostowania danych (art. 16. RODO),
c) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
e) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO), f)Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych
osobowych. 8) Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres
wynikający z
przepisów prawa, jak również Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie
jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL w Lasach Państwowych.
9) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Osoba, której dane dotyczą, nie jest
zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i
realizacji umowy.
10) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Jeżeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, będzie pozyskiwał dane osobowe w
rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celów realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest za
każdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spełnić względem tych osób obowiązek
informacyjny wynikający z art. 14 RODO.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pod nazwą: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku hali na Ośrodek Edukacji Leśnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”, polegającego na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku hali na Ośrodek Edukacji Leśnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Kolejki Leśne 12 w Hajnówce.
W ramach powyższego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się przebudowę budynku ze zmianą jego przeznaczenia z pierwotnej funkcji budynku hali na obiekt użyteczności publicznej z przeznaczeniem na Ośrodek Edukacji Leśnej wraz ze zmianą geometrii dachu z płaskiego na dach wysoki z poddaszem nieużytkowym. Zagospodarowanie terenu pozostaje zasadniczo bez zmian, jego przebudowa jest przewidywana wyłącznie w zakresie wynikającym z przebudowy budynku.
Zakres inwestycji jest ograniczony do budynku i nie przewiduje się dodatkowych robót ingerujących w otoczenie, poza tymi, które bezpośrednio wynikają z przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku. Budynek dawnej hali położony jest na wydzielonej działce w centralnej części terenu Nadleśnictwa Hajnówka, główny dojazd na teren odbywa się istniejącym wjazdem poprzez centralny plac od strony ul. Celnej.

Szczegółowy zakres robót budowlanych został opisany w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej SWZ. W zakres dokumentacji wchodzi: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), przedmiar robót oraz projekt budowlany i projekty wykonawcze.
Zamawiający wymaga wykonania robót objętych niniejszym zamówieniem tj. robót wyszczególnionych w kosztorysach oferenta stanowiącym - załącznik nr 3 do SWZ.
Wykonawca przedstawi w ofercie cenę jednostkową za każdą czynność wchodzącą w zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z kosztorysami ofertowymi.
UWAGA: Zamawiający za realizację przedmiotu zamówienia przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe. Cenę należy skalkulować na podstawie przedmiaru robót sporządzając kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej. Kosztorysy ofertowe – Załącznik nr 5, są integralną częścią oferty i NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU.
Wykonawca wykona kosztorysy ofertowe robót, stanowiące podstawę określenia ceny w jego ofercie na podstawie powyższej DOKUMENTACJI.
Przedmiotowy budynek znajduje się na terenie Nadleśnictwa Hajnówka przy ul. Kolejki Leśne 12, 17-200 Hajnówka, na działce nr 2698/19 oraz część dz. nr 2698/29.
Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z SWZ, w szczególności zgodnie z dokumentacją: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), przedmiar robót oraz projekt budowlany i projekty wykonawcze, którą stanowią załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421132-8 - Instalowanie okien

45442100-8 - Roboty malarskie

45410000-4 - Tynkowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45451200-5 - Zakładanie paneli

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262520-2 - Roboty murowe

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym –
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej –
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej –
- warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia w tym:
Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, wydane zgodnie z „ustawą Prawo budowlane” oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika budowy w zakresie niniejszego zamówienia (załącznik nr 11 do SWZ).
- warunek w zakresie oświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną (przez jedną robotę rozumie się wykonanie prac na podstawie jednej umowy), w skład której wchodziły roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku) o wartości nie mniejszej niż: 600 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane, złożone na formularzu stanowiące załącznik nr 12 do SWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania robót budowlanych o mniejszej wartości w celu uzyskania wskazanej wartości.
Jeżeli roboty budowlane wykonywane były na rzecz Zamawiającego w/w dowody nie są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 10 do SWZ;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie robót budowlanych zobowiązany jest podać jedynie te roboty budowlane w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wykaz wykonanych robót budowlanych o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych robót), dat (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i miejsc wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót stanowi załącznik nr 12 do SWZ), dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczące zawodowej w zakresie doświadczenia, zostały wykonane należycie.
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 11).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia podmiotowych środków dowodowych wymienionych poniżej:
a) Wykaz wykonanych robót budowlanych o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych robót), dat (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i miejsc wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót stanowi załącznik nr 12 do SWZ), dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczące zawodowej w zakresie doświadczenia, zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 11).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
11.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98 ust. 1 pkt 2 PZP) albo unieważniono postępowanie (art. 98 ust. 1 pkt 3 PZP) lub złożono wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 PZP).
11.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
11.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
11.5 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w PNB Paribas S.A. nr rachunku: 39 2030 0045 1110 0000 0072 2150 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr SA.270.15.2023 – Przebudowa budynku hali”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 13
do SWZ.
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia
co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich
wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.