eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chocianów › Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy ChocianówOgłoszenie z dnia 2021-10-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Chocianów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chocianów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 10

1.5.2.) Miejscowość: Chocianów

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-140

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bok@chocianow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://chocianow.bip.pbox.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Chocianów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68aa75d2-362e-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00247865

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005734/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Chocianów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://chocianow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Oferta winna być sporządzona w
języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem
Platformy dostępnej pod adresem https://chocianow.ezamawiajacy.pl
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
1. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
1.1. Wykonawca składa Ofertę poprzez:
1.1.1. wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ),
1.1.2. dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ, -podpisanych podpisem elektronicznym przez osoby umocowane. Czynności realizowane są poprzez
wybranie polecenia „Dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".
Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta została złożona” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”
O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
Włączona obsługa JavaScript;
Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt,docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RU.271.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Część I – Budowa świetlicy w miejscowości Jabłonów.
Budowa świetlicy w miejscowości Jabłonów – dz. nr 22 – powierzchnia działki objęta inwestycją: 4 158 m2 obejmująca:
- powierzchnia zabudowy: 147,51 m2 w tym:
• Powierzchnia zabudowy budynku świetlicy: 144,51 m2,
• Powierzchnia zabudowy osłony śmietnikowej: 3,00 m2
- powierzchnia utwardzona: 522,64 m2 (droga wewnętrzna, miejsca postojowe, chodniki, pobocza,
opaska budynku)
- powierzchnia projektowanej zieleni niskiej: 751,80 m2
4.1.1. Zakres zadania obejmuje:
a) rozbiórkę istniejącego pawilonu świetlicy,
b) budowę budynku świetlicy wiejskiej,
c) budowę zewnętrznych elementów instalacji sanitarnych,
d) budowę zewnętrznych elementów instalacji elektrycznych oraz instalacji oświetlenia terenu,
e) uksztaltowanie terenu wraz z jego utwardzeniem (droga wewnętrzna, parking, chodniki) oraz
urządzeniem terenu – zieleni niskiej,
f) przebudowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego.
4.1.2. Charakterystyka budynku świetlicy:
a) kubatura - 857,72 m3,
b) powierzchnia netto – 109,60 m2 w tym:
- powierzchnia użytkowa -m 86,98 m2,
- powierzchnia pomieszczeń techniczno-gospodarczych – 10,88 m2,
c) wymiary zewnętrzne:
- długość – 17,74 m2,
- szerokość – 7,84 m (budynek) + 2,32 m (zadaszenie wejścia) =10,16 m,
- wysokość – maks. 4,30 m (od okapu), 7,56 m (od kalenicy),
d) ilość kondygnacji nadziemnej – 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 392 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla części I, II I III, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena ofertowa – 60 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach)
b) okres gwarancji – 30 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach)
c) czas usunięcia usterek- 10 pkt (waga kryterium, wyrażona w punktach).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia usterek

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5. Część II – Budowa świetlicy w miejscowości Trzmielów.
Budowa świetlicy w miejscowości Trzmielów – dz. nr 34/2 – powierzchnia działki objęta inwestycją: 1 479,32 m2 obejmująca:
- powierzchnia zabudowy – 191,48 m2 w tym:
• Powierzchnia zabudowy budynku świetlicy: 161,48 m2,
• Powierzchnia zabudowy osłony śmietnikowej: 3,00 m2,
• Powierzchnia zabudowy wiat ogrodowych: 27,00 m2,
- powierzchnia utwardzona: 615,92 m2 (droga wewnętrzna, miejsca postojowe, chodniki, plac
wystawowy, opaska budynku)
- powierzchnia projektowanej zieleni niskiej: 706,17 m2
5.1.1. Zakres zadania obejmuje:
a) budowę świetlicy wiejskiej z punktem przedszkolnym,
b) budowę nawierzchni utwardzonych i ukształtowanie terenu wraz z zielenią,
c) budowę infrastruktury technicznej (zewnętrzne elementy instalacji sanitarnych
i elektrycznych oraz instalacji oświetlenia terenu),
d) montaż elementów małej architektury.
5.1.2. Charakterystyka budynku świetlicy:
a) kubatura – 936,50 m3,
b) powierzchnia netto – 123,90 m2 w tym:
- powierzchnia użytkowa – 93,08 m2,
- powierzchnia pomieszczeń techniczno-gospodarczych – 10,88 m2,
c) wymiary zewnętrzne:
- długość – 9,54 m,
- szerokość – 7,84 m (budynek) + 3,54 m (przedsionek i zadaszenie) = 10,38 m,
- wysokość: maks. 4,26 (do okapu), maks. 7,52 m (do kalenicy).
d) ilość kondygnacji – 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 392 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla części I, II I III, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena ofertowa – 60 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach)
b) okres gwarancji – 30 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach)
c) czas usunięcia usterek- 10 pkt (waga kryterium, wyrażona w punktach).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia usterek

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6. Część III – Budowa świetlicy w miejscowości Raków.
Budowa świetlicy w miejscowości Raków – dz. nr 99/4 – powierzchnia działki objęta inwestycją: 3 224 m2 obejmująca:
- powierzchnia zabudowy: 147,51 m2 w tym:
• Powierzchnia zabudowy budynku świetlicy: 144,51 m2,
• Powierzchnia zabudowy osłony śmietnikowej: 3,00 m2,
- powierzchnia utwardzona: 478,74 m2 (droga wewnętrzna, miejsca postojowe, chodniki,
pobocza, opaska budynku)
- powierzchnia projektowanej zieleni niskiej: 584,44 m2,
6.1.1.Zakres zadania obejmuje:
a) budowę budynku świetlicy wiejskiej,
b) budowę zewnętrznych elementów instalacji sanitarnych,
c) budowę zewnętrznych instalacji elektrycznych oraz instalacji oświetlenia terenu,
d) uksztaltowanie terenu wraz z jego utwardzeniem ( droga wewnętrzna, chodniki, miejsca
postojowe) oraz urządzeniem terenu – zieleni niskiej,
e) przebudowę ogrodzenia terenu rekreacyjnego.
6.1.2. Charakterystyka budynku świetlicy:
a) kubatura – 879,40 m3,
b) powierzchnia netto – 109,60 m2 w tym:
- powierzchnia użytkowa – 89,98 m2,
- powierzchnia pomieszczeń techniczno-gospodarczych – 10,88 m2,
c) wymiary zewnętrzne:
- długość – 17,74 m,
- szerokość – 7 84 m (budynek) + 2,32 m (zadaszenie wejścia) = 10,16 m
- wysokość: maks. 4,43 (od okapu), 7,69 m (od kalenicy)
d) ilość kondygnacji – 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 392 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla części I, II I III, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena ofertowa – 60 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach)
b) okres gwarancji – 30 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach)
c) czas usunięcia usterek- 10 pkt (waga kryterium, wyrażona w punktach).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia usterek

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
a) Dwa różne zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym do niniejszego zamówienia w zakresie budowy lub przebudowy budynków użyteczności publicznej wraz z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu,
w tym jedno o wartości min. 750.000,00 zł.
Wykonawca musi wykazać dysponowanie:
a) co najmniej jedną osobą będącą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi, pełniącą funkcje koordynatora kierowników,
b) co najmniej jedną osobą będąca pełniącą funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadająca uprawnienia budowalne w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w nieograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi,
c) co najmniej jedną osobą będącą pełniącą funkcję kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych,, kanalizacyjnych w nieograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3.4.1., 3.4.2, niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.1:
a) wykazu wykonanych robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane – wg załącznika nr 5 do SWZ oraz dowodów (referencje bądź inne dokumenty) potwierdzających, czy roboty budowlane wyszczególnione na załączniku nr 5 do SWZ zostały wykonane należycie, szczególnie informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone
- w celu wykazania spełniania warunku z ust.3.4.2:
b) wykazu osób – wg załącznika nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
2. Wadium wynosi
1) dla części I „Budowa świetlicy w miejscowości Jabłonów” – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
2) dla części II „Budowa świetlicy w miejscowości Trzmielów” – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
3) dla części III „Budowa świetlicy w miejscowości Raków” – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
4. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 299).
5. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 15.11.2021 o godzinie 12:00.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 7 do SWZ.
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 7 do SWZ.
1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.
1.3. Dopuszcza się zmianę zapisów stanowiących oczywistą omyłkę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-15 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://chocianow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-15 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.