eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Andrzejewo › Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zaręby BolędyOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zaręby Bolędy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Andrzejewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 36

1.5.2.) Miejscowość: Andrzejewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-305

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 862717003

1.5.8.) Numer faksu: 862717003

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@andrzejewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrzejewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/andrzejewo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zaręby Bolędy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63ee1db7-efd7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247847

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015666/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Modernizacja SUW w meijscowości Zaręby Bolędy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00210903

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPO.271.2.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji inwestycji planowa jest modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zaręby Bolędy. W zakres przebudowy wchodzą:
 wymiana rurociągów pomp głębinowych po istniejących trasach miedzy studniami głębinowymi a układem technologicznym;
 montaż sond hydrostatycznych i konduktometrycznych w studniach w celu zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem oraz wizualizacji poziomu lustra wody;
 wymiana kabli zasilających pompy głębinowe między szafą sterowniczą a skrzynkami pośrednimi w obudowach łącznie z wymianą tych skrzynek;
 montaż kabli sterowniczych dla sond w studniach głębinowych;
 demontaż i czyszczenie istniejących odpowietrzników na filtrach i aeratorach;
 montaż ręcznego systemu odpowietrzenia filtrów i aeratorów oraz ponowny montaż istniejących odpowietrzników;
 usunięcie z filtrów istniejących złóż filtracyjnych;
 zasypanie filtrów złożami:
I stopień:
warstwa podtrzymująca
złoże kwarcowe 5-10mm grubość warstwy – 10cm
złoże kwarcowe 4-8 grubość warstwy – 10cm
złoże kwarcowe 2-4 grubość warstwy – 10cm
warstwa właściwa
złoże chalcedonit 0,8-2,0 grubość warstwy – 120cm
II stopień: warstwa podtrzymująca jak dla filtrów I stopnia
warstwa właściwa złoże braunsztynowe 0,5-2,0 grubość warstwy – 50cm złoże kwarcowe 0,8-1,5 grubość warstwy – 70cm
 nadzór nad wpracowaniem się złóż celem uzyskania optymalnych parametrów uzdatniania wody surowej;
 dostawa i montaż dwóch sprężarek bezolejowych tłokowych na zbiornikach o parametrach: Q=16,4m3/h, P=9,0bar, Ns=2,4kW, V=250l (Kaeser KCT 401-250St);
 wykonanie zasilania sprężarek;
 automatyzacja spustu kondensatu ze zbiorników sprężarek i flitro-reduktora streowania przepustnicami w rozdzielni sprężonego powietrza;
 montaż falownika na pompie płuczącej i sofstartu na dmuchawie powietrza;
 przebudowa szafy sterującej pracą SUW (rozbudowa sterownika o niezbędne moduły, demontaż toru prądowego pompy płuczącej i dmuchawy powietrza, montaż falownika Pp i sofstartu Dp, montaż zabezpieczeń suchobiegów pomp głębinowych, montaż torów prądowych, zabezpieczeń i sterowania sprężarkami, sterowania odwonieniem w rozdzielni pneumatycznej, wymiana panela sterującego, modemu komunikacyjnego, routera, modemu sms – kartę SIM i stały publiczny adres IP dostarczy Inwestor)
 wymiana oprogramowania sterownika pracą stacji uzdatniania wody (zmiana algorytmu sterowania płukaniem wodą i powietrzem filtrów I i II stopnia, dostosowanie czasów i intensywności płukań do zastosowanych złóż, zapewnienie przerw między cyklami prac przepustnic, uruchomienie wizualizacji na panelu operatorskim z możliwością podglądu przez internet, uruchomienie powiadomień sms, komunikacja zestawu hydroforowego z systemem wizualizacji);

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postepowaniu została złożona jedna oferta. Cena oferty najkorzystniejszej 541 200,00 zł. Cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto – 300 000,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.