eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubsko › Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Lubsko w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-06-05

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Lubsko w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770646

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolnosci 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-300

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lubsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubsko.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Lubsko w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb00c315-ed9c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247829

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030852/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Lubsko w 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00205726

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający przewidział możliwości udzielenia zamówień w trybie z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7ustawy pzp.
Przewiduje się możliwość udzielanie zamówienia na kolejny etap związany z modernizacją dróg gminnych na terenie Gminy Lubsko:
L.p. Planowane drogi/ulice gminne do zmodernizowania Planowana długość drogi/ulicy w mb m.in.:
2. Ul. Artyleryjska w Lubsku 317,35
4. Ul. Dębowa w Lubsku 386,40
6. Białków 241,00.
Szczegółowy zakres prac określony został w załączniku nr 11 do SWZ – PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA, w tym: poglądowe przedmiary robót, rysunki zagospodarowania terenu, przekroje poprzeczne jezdni.
Poprzednie postępowanie to nr OR.2710.19.2022.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-c99702bc-f71a-11ec-9a86-f6f4c648a056

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.2710.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Lubsko:
- ul. Artyleryjskiej w Lubsku na odcinku 317,35 mb;
- ul. Dębowej w Lubsku na odcinku 386,40 mb;
- droga w Białkowie na odcinku 241 mb.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9261508162

7.3.3) Ulica: Ul. Szosa Poznańska 17

7.3.4) Miejscowość: Krosno Odrzańskie

7.3.5) Kod pocztowy: 66-600

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 778779,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.