eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krynica-Zdrój › Oczyszczanie nawierzchni i chodników, koszenie traw w jednym sezonie 2023 oraz zimowe utrzymanie dróg i części dróg dla ruchu pieszego na jeden sezon 2023/2024 na DW nr 971 i nr 981 w Krynicy-ZdrojuOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Oczyszczanie nawierzchni i chodników, koszenie traw w jednym sezonie 2023 oraz zimowe utrzymanie dróg i części dróg dla ruchu pieszego na jeden sezon 2023/2024 na DW nr 971 i nr 981 w Krynicy-Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRYNICA -ZDRÓJ

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893055

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Krynica-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-380

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 472 55 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umkrynica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krynica-zdroj.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Oczyszczanie nawierzchni i chodników, koszenie traw w jednym sezonie 2023 oraz zimowe utrzymanie dróg i części dróg dla ruchu pieszego na jeden sezon 2023/2024 na DW nr 971 i nr 981 w Krynicy-Zdroju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-970f8147-0365-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247593

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047199/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Oczyszczanie nawierzchni i chodników, koszenie traw w jednym sezonie 2023 oraz zimowe utrzymanie dróg i części dróg przeznaczonych dla ruchu pieszego na jeden sezon 2023/2024 na DW w Krynicy-Zdroju

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/krynica_zdroj

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, odbywa
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krynica_zdroj
Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami zawarto w rozdziale VI SWZ, tj. informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem z dnia 12 kwietnia 2012 r. Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
1) .zip
2) .7Z
Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale VI SWZ, tj. informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, e-mail: ugukry@ns.onet.pl;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. Oczyszczanie nawierzchni i chodników, koszenie traw w jednym sezonie 2023 oraz zimowe utrzymanie dróg i części dróg przeznaczonych dla ruchu pieszego na jeden sezon 2023/2024 na drogach wojewódzkich nr 971 i nr 981 w Krynicy-Zdroju, znak: ZPiOD.271.6.2023, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów, albo do upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy, oraz w celach archiwizacyjnych przez okres przewidziany prawem;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPiOD.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 813165,14 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług polegających na oczyszczaniu nawierzchni i chodników, koszeniu traw w jednym sezonie 2023 roku oraz zimowym utrzymaniu dróg i części dróg przeznaczonych dla ruchu pieszego na jeden sezon 2023/2024 roku na drogach wojewódzkich nr 971 i nr 981 w Krynicy-Zdroju.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) w zakresie letniego utrzymania dróg: zraszanie wodą całej szerokości chodników, ulic, azylów dla pieszych wraz z zatokami autobusowymi, miejscami postojowymi oraz parkingami usytuowanymi w ciągu drogi; mechaniczne oczyszczanie z wszelkich nieczystości – zamiatanie zamiatarką na całej szerokości chodników, ulic, azylów dla pieszych wraz z zatokami autobusowymi, miejscami postojowymi oraz parkingami usytuowanymi w ciągu drogi; ręczne oczyszczanie chodników, ulic, azylów dla pieszych wraz z zatokami autobusowymi, miejscami postojowymi oraz parkingami usytuowanymi w ciągu drogi w miejscach trudno dostępnych nieczyszczonych mechanicznie; zebranie oraz wywóz nieczystości. Łączna długość dróg wojewódzkich do oczyszczania w ramach jednego cyklu wynosi 6,519 km.
W zakresie koszenia traw: mechaniczne koszenie traw rosnących w pasie drogowym, na rondach i w rejonie skrzyżowań dróg (tj. poboczy, pasów rozdziału, wysepek i trawników, powierzchni dna i skarp rowów, przeciwskarp poza rowem itp.); wycięcie traw rosnących w miejscach trudno dostępnych usytuowanych w pasie drogowym; usunięcie jednorocznych samosiewów – roślin rozmnożonych samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach niepożądanych, rosnących w pasie drogowym; zgrabianie i wywóz pokosu z pasa drogowego po wykonaniu koszenia. Łączny obszar pasa drogowego dróg wojewódzkich przeznaczony do koszenia w ramach jednego cyklu wynosi 11137 m2;
2) w zakresie zimowego utrzymania dróg: zapobieganie powstawaniu śliskości, a zwłaszcza gołoledzi, odśnieżanie, wywóz nadmiaru śniegu (5 wywozów w jednym sezonie), patrolowanie dróg, prowadzenie całodobowej służby dyżurnej, prace porządkowe po sezonie zimowym. Odśnieżanie winno obejmować: jezdnię, pobocza bitumiczne, utwardzone i gruntowe, opaski ziemne, zatoki autobusowe, parkingi będące częścią pasa drogowego, skrzyżowania z drogami gminnymi publicznymi i drogami wewnętrznymi stanowiącymi własność Gminy Krynica-Zdrój w granicach rozgraniczających pas dróg wojewódzkich itd.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ
Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią Załącznik Nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Przedmiotem przewidzianych zamówień podobnych będą usługi z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest tym, że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
Zamówienie polegające na powtórzenie podobnych usług w zakresie przewidzianym w ramach niniejszej SWZ mogą być udzielane zgodnie z następującymi warunkami:
1) Zamawiający musi posiadać środki na sfinansowanie danego zamówienia;
2) dane zamówienie zostanie udzielone w ramach ustawowej procedury zamówienia z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji dotyczących w szczególności wysokości wynagrodzenia umownego, w oparciu o odrębnie zawartą umowę;
3) dane zamówienie będzie realizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia obowiązującym dla zamówienia podstawowego oraz wymogami umownymi analogicznymi jak dla zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – znaczenie 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich trzech lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
a) co najmniej jedną usługę polegającą na sprzątaniu nawierzchni jedni i chodników w tym koszenie traw rosnących w pasie drogowym oraz
b) co najmniej jedną usługę polegającą na odśnieżaniu jezdni i chodników;
2) dysponuje co najmniej:
a) jedną zamiatarką samobieżną ze szczotką walcową do czyszczenia chodników,
b) jedną zamiatarką samobieżną lub ciągnikową dwuszczotkową do czyszczenia ulic,
c) jedną maszyną samobieżną do spłukiwania wodą ulic i chodników,
d) jednym pługiem wirnikowym,
e) dwoma pługo-posypywarkami,
f) dwoma pługo-posypywarkami do odśnieżania chodników.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zapisy treści SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, niezależnie od przesłanek wynikających z art. 454-455 ustawy PZP, przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji, w tym między innymi zmiany terminu realizacji umowy, wynagrodzenia umownego w odpowiednich oraz uzasadnionych przypadkach, jeżeli wystąpią następujące przesłanki:
1) nastąpi zmiana terminu wykonania usług lub innych świadczeń stanowiących przedmiot umowy wywołana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji umowy i niezależnymi od Stron umowy, polegająca na skróceniu lub wydłużeniu terminu, o liczbę dni uzasadnioną powyższymi okolicznościami, która nie wpływa na zakres zamówienia oraz wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;
2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację niniejszej umowy – w zakresie objętym zmianą;
3) nastąpi zmiana polegająca na rezygnacji z wykonania określonych czynności (części zamówienia) i związane z tym stosowne zmniejszenie wynagrodzenia – w razie wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu umowy bez ograniczenia jego zakresu wywołałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu umowy lub związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych;
4) nastąpi zmiana zakresu lub metody wykonywania przedmiotu umowy, której to zmiany w chwili zawarcia umowy Strony nie mogły przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności.
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa treść projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią Załącznik Nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krynica_zdroj w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
Oczyszczanie nawierzchni i chodników, koszenie traw w jednym sezonie 2023 oraz zimowe utrzymanie dróg i części dróg przeznaczonych dla ruchu pieszego na jeden sezon 2023/2024 na drogach wojewódzkich nr 971 i nr 981 w Krynicy-Zdroju

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.