eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głogów › "Budowa boiska sportowego o wymiarach 20m x 40m z zadaszeniem łukowym z zewnętrzną podziemną instalacją zasilającą"Ogłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa boiska sportowego o wymiarach 20m x 40m z zadaszeniem łukowym z zewnętrzną podziemną instalacją zasilającą”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Chrobry Głogów S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020094600

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rudnowska 17B

1.5.2.) Miejscowość: Głogów

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@chrobry-glogow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrobry-glogow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Chrobry Głogów S.A.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sportowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa boiska sportowego o wymiarach 20m x 40m z zadaszeniem łukowym z zewnętrzną podziemną instalacją zasilającą”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4440ed35-0395-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247589

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00144494/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa boiska sportowego o wymiarach 20m x 40m z zadaszeniem łukowym i z zewnętrzną podziemną instalacją zasilającą

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4440ed35-0395-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania
sprzętowoaplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie tj.:
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0 lub Google Chrome wersji 71.0.3 lub Firefox od wersji 65.0.1 lub Safari od wersji 12.0.2,
 włączona obsługa JavaScript;
 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): obowiązkowe informacje zostały zawarte w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): obowiązkowe informacje zostały zawarte w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-5/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa boiska sportowego o wymiarach 20m x 40m z zadaszeniem łukowym z zewnętrzną
podziemną instalacją zasilającą w Głogowie.
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister
Sportu i Turystyki - Program Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej - edycja 2022.
Zamówienie obejmuje budowę boiska sportowego, o wymiarach 20x40m,z nawierzchnią z trawy syntetycznej
dwuwłóknowej, monofilowej (polietylen), oraz zadaszenia w formie obiektu namiotowego (kryty lekką powłoką z tkaniny
PVC) o konstrukcji łukowej prefabrykowanej z drewna klejonego warstwowo. Budowa przyłącza elektrycznego wraz z
instalacją wewnętrzną oraz budowę ogrodzeń.
Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe (wg PN-ISO 9836:1997):
powierzchnia zabudowy - 1203,36 m2
kubatura - 11346,68 m3
wysokość zabudowy - 12,00 m
długość całkowita - 50,14 m
szerokość całkowita - 24,00 m
Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa opracowana przez firmę
PROMA-BUD , 67-200 Głogów, ul. Grodzka 4 , w skład której wchodzi projekt budowlany, projekt techniczny, przedmiary
robót, STWiORB, które są załącznikami do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia
podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych w dokumentacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy
złotych): co potwierdzą poprzez złożenie aktualnej informacji banku,
b) posiadają ubezpieczenie od OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
a) posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej:
- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/remoncie/modernizacji boiska o nawierzchni z trawy
syntetycznej wraz z matą amortyzującą e-layer na boisku piłkarskim o wymiarach min. 20 m x 40 m, o wartości robót min.
350 000 PLN brutto
oraz
- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie zadaszenia w formie obiektu namiotowego (kryty lekką powłoką z tkaniny
PVC) o konstrukcji łukowej prefabrykowanej z drewna klejonego warstwowo , o wartości robót min. 700 000 PLN brutto.”
b) dysponują lub będą dysponować :
- kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz co najmniej 3 letnie
doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych,
- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz co najmniej 3 letnie
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności elektrycznej,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji,
b) oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej ( wzór stanowi załącznik Nr 3 do SWZ ). Zamawiający żąda od
wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 lit. a) i b).
c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art.125 ustawy Prawo zamówień
publicznych ( wzór stanowi załącznik Nr 8 do SWZ ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty ( wzór stanowi załącznik Nr 4 do SWZ),
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami ( wzór stanowi załącznik Nr 5 do SWZ),
c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej ubezpieczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Dla trawy syntetycznej:
2. Dla maty elastycznej e-layer
3. Dla granulatu gumowego EPDM z recyklingu/technicznego
4. Na potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych i jakościowych
5. Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej
a) mata elastyczna (próbka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),
b) trawa syntetyczna (próbka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),
c) granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny(próbka w ilości 100 gram).
które należy złożyć do terminu składnia ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, zgodnie z opisem zawartym w
Rozdziale X p. 8) SWZ.
Szczegółowy wykaz, ze względu na ograniczoną ilość znaków, znajduje się w SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Dla trawy syntetycznej:
2. Dla maty elastycznej e-layer
3. Dla granulatu gumowego EPDM z recyklingu/technicznego
4. Na potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych i jakościowych
5. Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej
a) mata elastyczna (próbka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),
b) trawa syntetyczna (próbka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),
c) granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny(próbka w ilości 100 gram).
które należy złożyć do terminu składnia ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, zgodnie z opisem zawartym w
Rozdziale X p. 8) SWZ.
Szczegółowy wykaz, ze względu na ograniczoną ilość znaków, znajduje się w SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3) Pełnomocnictwo
4) Zobowiązanie podmiotu
5) Wadium -
6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają do oferty oświadczenie
8) Przedmiotowe środki dowodowe,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Tak

6.2.) Oferty wariantowe wraz ze złożeniem ofert podstawowej albo zamiast oferty podstawowej: dopuszcza zamiast oferty podstawowej

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

19 000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ),
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Pełnomocnictwo musi mieć formę elektroniczną lub postać elektroniczną lub kopię potwierdzoną kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez notariusza,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z
którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
7) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zmiany umowy zostały zawarte w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.p

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-19

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Przedmiotowe środki dowodowe w postaci próbek oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej, należy złożyć w
terminie
składnia ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie .Próbki powinny być umieszczone w zamkniętym opakowaniu z
podaniem nazwy i adresu Zamawiającego oraz Wykonawcy , nazwy zamówienia oraz z dopiskiem nie otwierać przed do
dnia.
2.Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2023r. – wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia
na użytkowanie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.