eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sokółka › Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie SokólskimOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze
na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SOKÓLSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: ZARZĄD POWIATU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658628

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Sokółka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857110876

1.5.8.) Numer faksu: 857110876

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@sokolka-powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka-powiat.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze
na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d102c84d-0388-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247540

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031913/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie gminy Szudziałowo

1.3.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sokolka-powiat

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywać się będzie drogą
elektroniczną za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/sokolka-powiat
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza
w przypadku braku dostępu do platformy zakupowej, możliwość komunikowania się z Wykonawcami za
pomocą poczty elektronicznej email: przetargi@sokolka-powiat.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na platformie zakupowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/sokolka-powiat , zgodnie z opisem zamieszczonym w SWZ.
3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę i wyświetlaniu
komunikatu, że oferta została złożona.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/sokolka-powiat . Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w zakładce “Komunikaty”.
5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanych w SWZ .
6. Składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie
za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/sokolka-powiat i formularza „Wyślij wiadomość”.
7. Zamawiający dopuszcza w przypadku braku dostępu do platformy zakupowej, możliwość komunikowania się z Wykonawcami za
pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@sokolka-powiat.pl - nie dotyczy składania ofert).
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem przycisku Wyślij wiadomość jako załączniki.
9. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji
uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
Zamawiającego.
10. Oferta powinna być:
1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/sokolka-powiat
3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
11. W przypadku większych plików w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów: .zip , .7Z
12. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
13. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
14. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), informuję że:
1) administratorem danych osobowych jest Powiat Sokólski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Sokólskiego, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka, tel. 85 711 08 76, www.sokolka-powiat.pl, e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Krzysztof Borowski, kontakt: pisemny za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka, pocztą elektroniczną na adres e-mail: krzysztof.borowski@sokolka-powiat.pl., tel. 85 711 08 15;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art.18 oraz art. 74-76 ustawy prawo zamówień publicznych;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy, a jednocześnie w oparciu o § 38 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) po upływie pełnych dwóch lat
kalendarzowych, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, dla którego powstał zbiór przesyłek w składzie, dane
osobowe będą przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej, gdzie
dokumentacja z zakresu zamówień publicznych przechowywana jest przez okres 5 lat.
6) obowiązek podania danych osobowych dotyczących osoby fizycznej jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): osobie, której danych osobowych to dotyczy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR-VIII.272.25.2023.DM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 3575312,35 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje zrealizowanie zamówienia pn.: Przebudowa drogi
powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy
Szudziałowo w Powiecie Sokólskim, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,
polegającego na:
a. wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy
drogi powiatowej 1268B Babiki – Szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych)
b. przebudowie drogi powiatowej 1268B Babiki – Szczęsnowicze -
Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim.
2) Zamawiający, stosownie do treści art. 95 ustaw Pzp wymaga realizacji
zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
3) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego przedmiotowego zamówienia – Załącznik nr 4.1 do SWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności:
 rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;
 sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób;
 uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu
niespełnienia tych wymagań.
4) Szczegółowy zakres, wymagania i sposób realizacji zamówienia określa
Program funkcjonalno-użytkowy - stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ.
5) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają
projektowane postanowienia umowy, stanowiące Załącznik nr 4.1 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 3522448,62 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość, wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa
drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze na
terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim
1) Zamówienie obejmuje zrealizowanie zamówienia pn.: Pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki
– Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie
Sokólskim”.
2) Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczą w szczególności:
reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodności realizacji budowy z projektem i zgłoszeniem lub pozwoleniem na
budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 zapoznanie się z dokumentacją techniczno prawną, terenem budowy, jego
uzbrojeniem i zagospodarowaniem;
 sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawcę robót, sprawdzenie innych
po miarów sytuacyjno wysokościowych;
 organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było
zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę;
 zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowanie przestrzegania przez
Wykonawcę zasad BHP;
 sprawdzenie i zaopiniowanie harmonogramu robót, zaopiniowanie programu
zapewnienia jakości (PZJ).
 prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakościowych elementów
robot i materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
dokumentacji projektowych w opa rciu o wyniki badań tych cech,
dostarczonych przez Wykonawcę;
 akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST;
 akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do budowy, pod kątem ich
rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia;
 kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych oraz atestów na
materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz;
 egzekwowanie od Wykonawcy dodatkowych badań i pomiarów, w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań Wykonawcy;
 sprawdzenie świadectw dokumentujących p rzeprowadzenie legalizacji i
wykalibrowania sprzętu do pomiarów i badań, używanego przez Wykonawcę i na tej podstawie dopuszczenie do użytku;
 sprawdzanie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach na gruncie;
 przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy o zako ńczeniu robót i po ich sprawdzeniu
oraz skontrolowaniu i zaaprobowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie
Zamawiającego o gotowości robót do odbioru ostatecznego;
sprawdzenie częściowego i ostatecznego rozliczenia robót i potwierdzenie go
do wypłaty;
 ud ział w pracach komisji odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego, po
uprzednim sprawdzeniu usunięcia wad i powiadomieniu o tym
Zamawiającego;
 ilość pobytów na budowie oraz ilość pobytów w siedzibie Zamawiającego
według potrzeb dla prawidłowej realizacji zadan ia;
 uczestniczenie w koordynacyjnych spotkaniach roboczych zwoływanych przez
Zamawiającego w zależności od potrzeb, nie częściej niż raz w tygodniu przez
okres realizacji Inwestycji;
 strony ustalają, że Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zgłoszenia się na
budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od
telefonicznego powiadomienia przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego;
 wszelkie odstępstwa od dokumentacji na realizację robót wymagają akceptacji
Zamawiającego;
 godziny prac y Inspektora Nadzoru winny być dostosowane do godzin pracy
Wykonawcy robót;
 rozliczenia Umowy w przypadku jej wypowiedzenia;
 Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich niezbędnych
dokumentów do odbioru ostatecznego i dopuszczenia do użytk owania obiektu;
 nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w
okresie rękojmi/gwarancji i poświadczenie ich wykonania.
Zamawiający, stosownie do treści art. 95 ustaw Pzp wymaga realizacji
zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w
Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego
przedmiotowego zamówienia Załącznik nr 4.2 do SWZ . Powyższe
wymagania określają w szczególności:
 rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku prac y przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;
 sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób;
 uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu
niespełnienia tych wymagań.

4.2.5.) Wartość części: 52863,73 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość, wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od stawiania warunków szczególnych w tym zakresie,
w stosunku do wszystkich części zamówienia.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający odstępuje od stawiania warunków szczególnych w tym zakresie, w stosunku do wszystkich części zamówienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od stawiania warunków szczególnych w tym zakresie,
w stosunku do wszystkich części zamówienia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
wskazać do [wykonania/uczestniczenia w wykonaniu] niniejszego zamówienia
następujące [osoby/podmioty], właściwe do realizacji określonych czynności, które
posiadają określone kwalifikacje, niezbędne do wykonania zamówienia - dysponować
w trakcie realizacji zadania:
- Kierownikiem budowy:
a) posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia – wymagane przepisami prawa,
- Projektantem:
a) posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia – wymagane przepisami prawa.
Część 2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi
powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy
Szudziałowo w Powiecie Sokólskim
a. wskazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wykonał, zrealizował i zakończył (a w przypadku realizacji zamówień
powtarzających się lub ciągłych wykonał, zrealizował i zakończył części
zamówień), jako Wykonawca lub Podwykonawca, co najmniej:
1 zadanie polegające na usłudze w zakresie pełnienia nadzoru nad realizacją
budowy, rozbudowy, odbudowy lub przebudowy drogi o wartości brutto tej drogi nie
mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100 PLN)
lub
2 zadań polegające na usłudze w zakresie pełnienia nadzorów nad realizacją
budowy, rozbudowy, odbudowy lub przebudowy drogi o łącznej wartości brutto tych
dróg nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100 PLN)
[Za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania Zamawiający
uzna:
− usługę polegającą na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego oraz
współpracy ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości;
− sprawowanie usługi nadzoru z całym okresie realizacji zadania, tj. od dnia
przekazania placu budowy albo rozpoczęcia budowy do dnia wystawienia
Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru robót].
b. dysponować w trakcie realizacji zadania osobą wyznaczoną do
pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającą:
- uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do wykonywania
przedmiotu zamówienia – wymagane przepisami prawa;
- doświadczenie w specjalności drogowej na stanowisku Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Kierownika budowy lub Kierownika robót, rozumiane jako
pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy lub Kierownika robót przy wykonaniu, zrealizowaniu i zakończeniu (a w przypadku realizacji zamówień powtarzających się lub ciągłych wykonaniu, zrealizowaniu i zakończeniu części zamówień) co najmniej:
1 zadania w specjalności drogowej polegającego na pełnieniu obowiązków
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy lub Kierownika robót przy budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi o wartości brutto tej drogi nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100 PLN)lub 2 zadań w specjalności drogowej polegającego na pełnieniu obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy lub Kierownika robót przy budowie,
rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi o łącznej wartości brutto tych dróg nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100 PLN).
[Przez wykonanie, zrealizowanie i zakończenie zadania w specjalności drogowej polegającego na pełnieniu obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy lub Kierownika robót przy budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi rozumie się wykonanie, zrealizowanie i zakończenie zadania usługi nadzoru w pełnym okresie realizacji zadania, tj.: od dnia przekazania placu budowy albo rozpoczęcia budowy do dnia wystawienia Świadectwa
Przejęcia/Protokołu odbioru robót].

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu (dotyczy Części 1 i 2 zamówienia):
a. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przez jej złożeniem, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b. działając na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.
U. z 2020, poz. 2415), zamiast podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 – Załącznik nr 3 do SWZ,
c. działając na podstawie § 3 w zw. z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020, poz. 2415), zamiast podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający żąda oświadczenia Podmiotu
udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tego
podmiotu, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 – dotyczy Wykonawców, którzy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazali w ofercie, iż polegają na zdolności lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby – Załącznik nr 3a do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w zakresie Części 1:
a. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 7 do
SWZ,
w zakresie Części 2:
a. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
[w przypadku powoływania się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych
wspólnie z innymi wykonawcami niniejszy wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy]. (Załącznik nr 9 do SWZ);
b. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 8 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- pełnomocnictwo, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów,
- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie (jeżeli
dotyczy), jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy) chyba ze Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów,
- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4
ustawy Pzp - jeżeli dotyczy,
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy,
- dowód wniesienia wadium,
- wykaz rozwiązań równoważnych - jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Stosownie do treści art. 117 ust. 2 ustawy Pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Ustawy , jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te
uprawnienia są wymagane.
6. Stosownie do treści art. 117 ust. 3 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
7. Stosownie do treści art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
8. Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy traktować jak Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do tych Wykonawców. W konsekwencji Wykonawcy ci, w okolicznościach o których mowa w art.
117 ust. 2 i 3 Ustawy, zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Warunki realizacji umowy określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 4.1 i 4.2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Stosownie do treści art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 i art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w załączniku nr 4. 1 i 4.2 do SWZ– Projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sokolka-powiat

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.