eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › 62/ZP/23 Remonty budynków nr 16,20 zlokalizowanych w kompleksie wojskowym w Gałkówku , 95 - 041 gm. GałkówekOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
62/ZP/23 Remonty budynków nr 16,20 zlokalizowanych w kompleksie wojskowym w Gałkówku , 95 – 041 gm. Gałkówek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101067256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konstantynowska 85

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261442097

1.5.8.) Numer faksu: 261442101

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 31wog.zp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://31wog.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

62/ZP/23 Remonty budynków nr 16,20 zlokalizowanych w kompleksie wojskowym w Gałkówku , 95 – 041 gm. Gałkówek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea3b9a90-0120-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247530

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://31wog.wp.mil.pl/pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/31wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://portal.smartpzp.pl/31wog
Informacje o sposobie komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami zostały zapisane w rozdziale XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące obowiązku informacyjnego RODO Zamawiający zamieścił w rozdziale XXIV SWZ .

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 62/ZP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 4451029,95 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 Remont budynku nr 16 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Gałkówku , 95 – 041 gm. Gałkówek
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz lokalizację obiektu określa przedmiar robót zerowy kosztorys ( tj. przygotowany przez Zamawiającego wykaz i opis robót , których wartość określa potencjalny Wykonawca ) w formacie ath oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB stanowiące załączniki nr 1 - 2 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 2066757,05 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45410000-4 - Tynkowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu

45262520-2 - Roboty murowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 135 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena ofertowa brutto max. 60 pkt.
termin realizacji zamówienia max. 20 pkt.
okres udzielonej gwarancji max. 20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 Remont budynku nr 20 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Gałkówku , 95 – 041 gm. Gałkówek
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz lokalizację obiektu określa przedmiar robót zerowy kosztorys ( tj. przygotowany przez Zamawiającego wykaz i opis robót , których wartość określa potencjalny Wykonawca ) w formacie ath oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB stanowiące załączniki nr 3 - 4 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 2384272,90 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45410000-4 - Tynkowanie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45432130-4 - Pokrywanie podłóg

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 135 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena ofertowa brutto max. 60 pkt.
termin realizacji zamówienia max. 20 pkt.
okres udzielonej gwarancji max. 20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu;
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2.2 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż :
dla zadania 1 - o wartości nie mniejszej niż 2.600.000,00 zł
( słownie złotych : dwa miliony sześćset tysięcy)
dla zadania 2 - o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł
( słownie złotych : trzy miliony )
Wykonawca zobowiązany będzie także do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy .
UWAGA : W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania robót budowlanych na kwotę stanowiącą sumę w/w zadań RAZEM dla zadań nr 1 - 2 nie mniejszą niż 5.600.000,00 złotych
słownie złotych : pięć milionów sześćset tysięcy
( zadanie nr 1 = 2.600.000,00 zł + zadanie nr 2 = 3.000.000,00 zł)
Zamawiający informuje , że dla potrzeb spełnienia tego warunku opisanego powyżej , jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł/PLN , Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs złotego do tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia niniejszego postępowania .
1.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
1.2.4.1 O zamówienie ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie - zakończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego :
• dwóch robót o charakterze ogólnobudowlanym o wartości nie mniejszej niż na kwotę brutto dla zadań nr 1 - 2
Dla zadania nr 1 - 1.300.000,00 zł każda ( jedna robota / jedna umowa)
(słownie złotych : jeden milion trzysta tysięcy )
Dla zadania nr 2 - 1.500.000,00 zł każda ( jedna robota / jedna umowa)
(słownie złotych : jeden milion pięćset tysięcy )
Uwaga: W przypadku złożenia oferty na kilka zadań, Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz dwóch robót o charakterze ogólnobudowlanym , przy czym wartość każdej z nich nie może być mniejsza niż suma kwot odpowiadających poszczególnym zadaniom, w zakresie których realizację zamówienia Wykonawca oferuje ;
RAZEM dla zadań nr 1, 2 = 2.800.000,00 zł każda ( jedna robota / jedna umowa)
słownie złotych : dwa miliony osiemset tysięcy ( 1.300.000,00 zł + 1.500.000,00 zł )
słownie złotych : dwieście pięćdziesiąt tysięcy
W odniesieniu do każdego należy podać ich rodzaj i wartość, daty i miejsca wykonywania oraz załączyć dowody / dokumenty, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje, protokoły odbiorów końcowych, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN) .
1.2.4.2. O zamówienie ubiegać się mogą wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osobą /mi która/e będzie/ będą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą/ymi ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi ( kierownik robót ) wpisanymi do właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
-w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla zadań nr 1,2
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla zadań nr 1,2
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie wystarczy dysponowanie jedną osobą posiadającą w/w uprawnienia.
Uwaga: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 831 ze.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający , określając wymogi dla osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów Prawo Budowlane ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 65 ze.zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu tj. :
1) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp , o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze.zm. ) , z innym Wykonawcą , który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej , sporządzone zgodnie z załącznikiem 10 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj.
1) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia aktualnej polisy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania robót budowlanych w wysokości określonej w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2.3 SWZ
2) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej , należy przedłożyć na wezwanie Zamawiającego :
a) wykaz co najmniej dwóch robót o charakterze ogólnobudowlanym o wartości określonej w rozdziale V ust. 1
pkt. 1.2.4.1 SWZ dla każdego zadania wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonywania wraz z załączeniem dowodów / dokumentów , że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje, protokoły odbiorów końcowych, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty .
b) wykaz osób , skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego określonych w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2.4.2 SWZ dla każdego z zadań a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami .
3) oświadczenie o aktualności oświadczeń i dokumentów – załącznik nr 13 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych .

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty lub innych dokumentów i oświadczeń przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) m.in. KRS, CEiDG i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - / WYPEŁNIĆ - JEŻELI DOTYCZY / .
2.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy / WYPEŁNIĆ JEŻELI DOTYCZY/ .
3. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp) wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ / WYPEŁNIĆ JEŻELI DOTYCZY/

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagania dotyczące wadium oraz jego formę wniesienia oraz wysokość dla każdego z zadań Zamawiający określił w rozdziale XIV SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takich przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania :
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego ( w przypadku konsorcjum może to być jeden z konsorcjantów tzw. LIDER KONSORCJUM LUB OSOBA TRZECIA nie związana z żadnym z konsorcjantów ) .
2) Wypełniając formularz ofertowy jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu przeznaczonym na dane Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie – załączniki nr 6 i nr 7 do SWZ
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają do oferty oświadczenie , z którego wynika , które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 8 do SWZ.
5. Przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia , Zamawiający może zażądać od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie , których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przedstawienia umowy regulującej zasady współpracy między nimi .
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców , którzy wykonują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane .

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zostały określone w § 23 załącznika nr 16 do SWZ
(wzór umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresemhttps://portal.smartpzp.pl/31wog na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.