eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi I豉wa › Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200N gr. Wojew. (Ko這dzieje) Ba這szyce - Babi皻y WielkieOg這szenie z dnia 2023-06-05


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200N gr. Wojew. (Ko這dzieje) Ba這szyce – Babi皻y Wielkie

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: POWIAT IxWSKI - POWIATOWY ZARZ. DR笉 W IxWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510854569

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Ko軼iuszki 33A

1.5.2.) Miejscowo嗆: I豉wa

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: warmi雟ko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbl御ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@powiat-ilawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://powiat-ilawski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200N gr. Wojew. (Ko這dzieje) Ba這szyce – Babi皻y Wielkie

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-a99f9f91-0388-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00247323

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-06-05

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00023827/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.7 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200N gr. Wojew. (Ko這dzieje) Ba這szyce – Babi皻y Wielkie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/zd_ilawa

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zd_ilawa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: zgodnie z 3 ust. 3 RPRM w sprawie u篡cia 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam. Pub. oraz udost瘼nienia i przechowywania dokument闚 elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporz康zenie w sprawie 鈔odk闚 komunikacji”), okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo - aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.: sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s, komputer PC lub MAC: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, system operacyjny - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0, w陰czona obs逝ga JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf, Platformazakupowa.pl dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar. 2.Wyk.a, przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam. Pub.o: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okre郵one w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej oraz uznaje go za wi捫帷y, zapozna i stosuje si do Instrukcji sk豉dania ofert/wniosk闚 dost瘼nej https://platformazakupowa.pl/pn/zd_ilawa. 3.Zalecenia: Formaty plik闚 wykorzystywanych przez wyk powinny by zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTR紟 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie og這szenia jednolitego tekstu rozporz康zenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, minimalnych wymaga dla rejestr闚 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz min wymaga dla system闚 teleinformatycznych”. Zam. rekomenduje wykorzystanie format闚: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczeg鏊nym wskazaniem na .pdf W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie jednego z format闚: .zip .7Z W鈔鏚 format闚 powszechnych a NIE wyst瘼uj帷ych w rozporz康zeniu wyst瘼uj: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dok. z這穎ne w takich plikach zostan uznane za z這穎ne nieskutecznie. Zam. zwraca uwag na ograniczenia wielko軼i plik闚 podpisywanych profilem zaufanym, kt鏎y wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielko軼i plik闚 podpisywanych w aplikacji eDoApp s逝膨cej do sk豉dania podpisu osobistego, kt鏎y wynosi max 5MB. Ze wzgl璠u na niskie ryzyko naruszenia integralno軼i pliku oraz weryfikacj podpisu, zam. zaleca, w miar mo磧iwo軼i, przekonwertowanie plik闚 sk豉daj帷ych si na ofert na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach ni PDF zaleca si opatrzy zewn皻rznym podpisem XAdES. Zam. zaleca, aby Wyk. z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowa mo磧iwo嗆 prawid這wego wykorzystania wybranej metody podpisania plik闚 oferty. Zaleca si, aby komunikacja z wykonawcami odbywa豉 si tylko na Platformie za po鈔ednictwem formularza “Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”, nie za po鈔ednictwem adresu email. Osob sk豉daj帷 ofert powinna by osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. Ofert nale篡 przygotowa z nale篡t staranno軼i dla podmiotu ubiegaj帷ego si o udzielenie zam闚ienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odst瘼u czasu do zako鎍zenia przyjmowania ofert/wniosk闚. Sugerujemy z這瞠nie oferty na 24 godziny przed terminem sk豉dania ofert/wniosk闚. Podczas podpisywania plik闚 zaleca si stosowanie algorytmu skr鏒u SHA2 zamiast SHA1. Je郵i wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze郾iejsze podpisanie ka盥ego ze skompresowanych plik闚. Zam. rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. Zam. zaleca aby nie wprowadza jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Mo瞠 to skutkowa naruszeniem integralno軼i plik闚 co r闚nowa積e b璠zie z konieczno軼i odrzucenia oferty w post瘼owaniu.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DI1.260.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

W ramach planowanego zadnia przewiduje si przebudow istniej帷ej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej wraz ze zjazdami publicznymi i indywidualnymi do posesji oraz poszerzenie jezdni do 5,00 m. Poszerzenie o 0,70,8 m zaprojektowano przy prawej i lewej kraw璠zi jezdni w zale積o軼i od przebiegu drogi w pasie drogowym. Zaprojektowano odprowadzenie w鏚 opadowych z jezdni powierzchniowo na przyleg造 teren pasa drogowego i do istniej帷ych row闚 drogowych, kt鏎e w trakcie inwestycji zostan oczyszczone i wyprofilowane. Projektowana do przebudowy droga o nawierzchni bitumicznej zapewni lepsze warunki dojazdu do zabudowa mieszka鎍闚 korzystaj帷ych z drogi. Warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni wykonane zostan z warstwy ods帷zaj帷ej z pisaku o gr. 20 cm po zag瘰zczeniu. Na warstwie ods帷zaj帷ej wykonana zostanie podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5mm 豉manego C50/30 o grubo軼i 25 cm po zag瘰zczeniu. Na podbudowie u這穎na zostanie warstwa wi捫帷a z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W gr. 5 cm (125kg/m2 ). Po wykonaniu warstwy wi捫帷ej na poszerzeniu po陰czenia nowej i starej nawierzchni oraz stara nawierzchnia jezdni zostanie wzmocnione siatk do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych wykonan z w堯kien szklanych (w kierunku pod逝積ym) i w堯kien w璕lowych (w kierunku poprzecznym) wst瘼nie przes帷zana asfaltem z jednostronn posypk z piasku kwarcowego i ochronn foli poliestrow zabezpieczaj帷 przed sklejeniem si materia逝 podczas sk豉dowania i transportu. Po u這瞠niu siatki wzmacniaj帷ej ca這嗆 jezdni zostanie wyr闚nana mieszank mineralno – asfaltow AC11P w ilo軼i 100 kg/m2 tj. gr. 4 cm. Na tak przygotowanej oczyszczonej i skropionej warstwie u這穎na zostanie warstwa 軼ieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S o gr. 4 cm (100 kg/m2) po zag瘰zczeniu. Po wykonaniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej na istniej帷ej konstrukcji jezdni pobocza po obu stronach jezdni zostan uzupe軟ione kruszywem 0/31,5 mm 豉manym C50/30 o grubo軼i 15 cm po zag瘰zczeniu. Szeroko嗆 pobocza 0,75 m. W zwi您ku z przebudow drogi powiatowej nr 1200N istniej帷e zjazdy na drogi oraz oddzia堯w le郾ych zostan wykonane z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S gr. 4 cm. Konstrukcja zjazd闚 to窺ama z konstrukcj jezdni na poszerzeniu. Pod zjazdem w km 0+067,9 strona lewa w ci庵u rowu drogowego wykonany zostanie przepust z rury strukturalnej HDPE SN 8 o 鈔. 400 mm o d逝go軼i 9,0 m. Wlot i wylot rury zabezpieczy prefabrykowanymi 軼iankami czo這wymi. Pod zjazdem w km 0+556 istniej帷y przepust z rur betonowych o 鈔. 500m nale篡 oczy軼i z namu逝 naniesionego p造n帷 wod. W obr瑿ie przepustu w km 0+140,70 ustawione zostan stalowe bariery ochronna U-14a N2W4/A/4 o d逝go軼i 40,0 mb ka盥a. Skarpy przy przepu軼ie zostan po obu stronach umocnione p造tami a簑rowymi typu. P造ty nale篡 u這篡 na odhumusowanej i wyprofilowanej skarpie. P造ty a簑rowe nale篡 uk豉da na warstwie podsypki cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm. P造ty a簑rowe nale篡 ko趾owa drewnianym palikiem 4,5x4,5x50 cm. Minimum 2 ko趾i na p造t. Przestrzenie a簑ru nale篡 uzupe軟i posp馧k. Podstawowym celem przebudowy drogi powiatowej jest zapewnienie dobrego dojazdu do zabudowy mieszkalnej i grunt闚 rolnych miejscowo軼i Jakubowo Kisielickie oraz poprawa infrastruktury drogowej zarz康zanej przez Powiatowy Zarz康 Dr鏬 w I豉wie. Poszerzenie jezdni pozwoli na popraw bezpiecze雟two. Dzi瘯i wykonaniu nowej nawierzchni jezdni skr鏂i si czas przejazdu, a co za tym idzie zmniejszy emisja zanieczyszcze do 鈔odowiska w postaci spalin, ha豉su i zapylenia.
Zakres zam闚ienia obejmuje:
a) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob鏒, ustawienie na okres inwestycji stosownego oznakowania na czas prowadzenia rob鏒
b) plac budowy, zaplecze nale篡 zorganizowa w spos鏏 zapewniaj帷y oszcz璠ne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekszta販enie, mo磧iwie najdalej od budynk闚 mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interes闚 os鏏 trzecich. Za szkody powsta貫 na skutek dzia豉 Wykonawcy w terenie przyleg造m lub w istniej帷ej infrastrukturze odpowiada b璠zie Wykonawca;
c) zawiadomienie gestor闚 sieci o zamiarze rozpocz璚ia prac podaj帷 przy zg這szeniu nr uzgodnienia oraz przestrzeganie przez wykonawc/podwykonawc warunk闚 uzgodnienia. Po zako鎍zeniu prac zg這si do odbioru;
d) roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbi鏎kowe
e) wykonanie nawierzchni jezdni drogi o d逝go軼i 606,00 mb
f) wykonanie zjazd闚 indywidualnych i publicznych
g) wykonanie poboczy z kruszywa 豉manego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
h) remont przepust闚 pod zjazdami
i) oczyszczenie i odmulenie row闚 drogowych
j) ustawienie barier ochronnych na istniej帷ym przepu軼ie
k) wprowadzenie sta貫j organizacji ruchu
l) sta陰 obs逝g geodezyjn oraz wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego
(3 egz.);

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty wzakresie budowy dr鏬

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i r瘯ojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Do鈍iadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zam闚ienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
4.1) do鈍iadczenie zawodowe:
a) dla uznania, 瞠 Wykonawca spe軟ia warunek posiadania wiedzy i do鈍iadczenia Zamawiaj帷y 膨da by Wykonawca wykaza, i w okresie ostatnich 3 lat (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy, to w tym okresie) przed up造wem terminu sk豉dania ofert uko鎍zy realizacj minimum dw鏂h zada o warto軼i min. 300 000,00 z brutto, polegaj帷e na budowie, przebudowie lub wykonaniu odn闚 na drodze publicznej o nawierzchni bitumicznej.
b) w przypadku wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie, o kt鏎ych mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spe軟iania warunku dotycz帷ego do鈍iadczenia zawodowego, wykonawca musi wykaza, 瞠 co najmniej jeden z podmiot闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia zrealizowa wymagane roboty budowalne, zgodnie z zasadami okre郵onymi w lit. a);
c) je瞠li Wykonawca polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, na zasadach okre郵onych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spe軟iania warunku dotycz帷ego do鈍iadczenia zawodowego, wykonawca musi wykaza, 瞠 podmiot ten zrealizowa wymagane roboty budowlane, zgodnie z zasadami okre郵onymi lit. a);
d) w przypadku, gdy w zadaniu przedstawionym przez wykonawc jako spe軟iaj帷e warunek, rozliczenie pomi璠zy wykonawc a zamawiaj帷ym za wykonane zam闚ienie zosta這 dokonane w innej walucie ni w z這tych polskich, wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia warto軼i wykonanych zam闚ie w innej walucie ni w z這tych polskich – na podstawie 鈔edniego kursu z這tego w stosunku do walut obcych okre郵onego w tabeli kurs闚 A 鈔ednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzie zamieszczenia og這szenia o zam闚ieniu z dnia opublikowania og這szenia o zam闚ieniu w Biuletynie Zam闚ie Publicznych,
e) je瞠li wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji rob鏒 wykonywanych wsp鏊nie z innymi wykonawcami, wykonawca musi wskaza, i bezpo鈔ednio uczestniczy w wykonywaniu wymaganych rob鏒 budowalnych, zgodnie z zasadami okre郵onymi w lit. a)
f) ocena spe軟iania warunku nast徙i na podstawie wst瘼nego o鈍iadczenia zgodnie z Za陰cznikiem nr 2A do SWZ, o kt鏎ym mowa w 兌X ust. 1 SWZ, kt鏎e stanowi wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu. Nast瘼nie na podstawie dokumentu, o kt鏎ym mowa w 兌X ust. 4 pkt 2 lit. a) SWZ, z這穎nego na wezwanie Zamawiaj帷ego, przez wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, tj. wykazu wykonanych rob鏒. Do przedmiotowego wykazu (za陰cznika nr 3 do SWZ) nale篡 do陰czy dowody potwierdzaj帷e, 瞠 wykazane roboty zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty;

4.2) kadra techniczna: Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca na czas realizacji zam闚ienia b璠zie dysponowa osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezb璠nych do wykonania zam闚ienia, tj.:
a) kierownikiem rob鏒 w specjalno軼i drogowej pe軟i帷ym jednocze郾ie rol kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadaj帷y uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalno軼i drogowej do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umo磧iwiaj帷e wykonywanie tych samych czynno軼i, do wykonywania, kt鏎ych w aktualnym stanie prawnym uprawniaj uprawnienia budowlane w/w specjalno軼i umo磧iwiaj帷e zrealizowanie przedmiotowego zam闚ienia oraz co najmniej 3 - letnie do鈍iadczenie w kierowaniu robotami drogowym.
b) ocena spe軟iania warunku nast徙i na podstawie wst瘼nego o鈍iadczenia zgodnie z Za陰cznikiem nr 2A do SWZ, o kt鏎ym mowa w 兌X ust. 1 SWZ, kt鏎e stanowi wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu. Nast瘼nie na podstawie dokumentu, o kt鏎ym mowa w 兌X ust. 4 pkt 2 lit. b) SWZ, z這穎nego na wezwanie Zamawiaj帷ego przez wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona (zgodnie z za陰cznikiem nr 4 do SWZ). Zamawiaj帷y okre郵aj帷 wymogi dla os鏏 w zakresie posiadanych uprawnie dopuszcza odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 oraz odpowiadaj帷e im uprawnienia nabyte w innych ni Rzeczpospolita Polska pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej, pa雟twach cz這nkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej, w闚czas wykonawca na w豉sny koszt zapewni t逝macza j瞛yka polskiego, kt鏎y zapewni sta貫 i bieg貫 t逝maczenie w kontaktach pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc, a tak瞠 zapewni t逝maczenie na bie膨co wszystkich dokument闚 zwi您anych z realizacj przedmiotowego zam闚ienia stworzonych zar闚no przez Wykonawc, jak i dostarczonych przez Zamawiaj帷ego. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia musz wykaza, 瞠 陰cznie spe軟iaj w/w warunek. Zamawiaj帷y dopuszcza pe軟ienie obowi您k闚 kierownik闚 rob鏒 ww. specjalno軼iach przez jedn osob pod warunkiem posiadania przez ni wymaganych uprawnie dla poszczeg鏊nych bran. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 wymaga, aby osoby wskazane w za陰czniku nr 4 do SWZ bra造 bezpo鈔edni udzia w wykonywaniu zam闚ienia.

4.3) potencja techniczny:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach wymienionych w istotnych postanowieniach umowy 11. Wszystkie postanowienia 11 stanowi katalog zmian, na kt鏎e Zamawiaj帷y mo瞠 wyrazi zgod. Zmiany te nie stanowi jednocze郾ie zobowi您ania Zamawiaj帷ego do wyra瞠nia takiej zgody. W przypadku ka盥ej zmiany, o kt鏎ej mowa powy瞠j po stronie wnosz帷ego propozycje zmian le篡 udokumentowanie powsta造ch okoliczno軼i.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-20 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Oferta oraz pozosta貫 o鈍iadczenia i dokumenty, dla kt鏎ych Zamawiaj帷y okre郵i wzory w formie formularzy zamieszczonych w za陰cznikach do SWZ przekazywane w formie elektronicznej za po鈔ednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zd_ilawa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 09:10

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.