eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule "wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule „wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810543200

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Korsarzy 34

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-540

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 434 83 11

1.5.8.) Numer faksu: 91 434 79 84

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamek@zamek.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zamek.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule „wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b267228-012c-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247179

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00521004/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie robót budowlanych dla zadania "Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, odbierania dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, odbierania dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy tylko do konkretnego wykonawcy.
4. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) – określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, to jest:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10 0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3;
7) znaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin", pod linkiem: https://www.platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący;
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków zamieszczonej na stronie internetowej platformazakupowa.pl w zakładce „Instrukcje”, pod linkiem: https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO] informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Instytucja kultury Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, adres poczty elektronicznej: zamek@zamek.szczecin.pl telefon: +48 91 434 83 11 [dalej: Administrator, Zamek].
2. Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny siedzibie Zamku lub pod adresem e-mail: iod@zamek.szczecin.pl, telefon kontaktowy: +48 91 434 83 11.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych [dalej: Dane] będzie się odbywać w celu:
a) związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - znak sprawy: ZP.312.3.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych,
b) ochrony mienia województwa poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego na terenie Zamku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w związku z ustawą o samorządzie województwa.
4. Odbiorcami Pani/Pana Danych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, a także podwykonawcom Zamku upoważnionym na podstawie zawartych umów o współpracy, w tym umów powierzenia.
5. W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona do:
a) dostępu do swoich Danych, zgodnie z art. 15 RODO,
b) sprostowania Danych, zgodnie z art. 16 RODO,
c) ograniczenia przetwarzania Danych, zgodnie z art. 18 RODO.
W związku z ustawą Prawo zamówień publicznych, osobom fizycznym, których Dane są przetwarzane nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia Danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b) RODO,
b) prawo do przenoszenia Danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, ponieważ przetwarzanie Danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.W każdym czasie osoba fizyczna, której Dane są przetwarzane przez Zamek ma prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie Danych jest wymogiem wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wstęp na teren Zamku wiąże się z utrwaleniem wizerunku w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego.
7. Dane będą przechowywane zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Zamek na mocy obowiązujących przepisów prawa.
W zakresie monitoringu wizyjnego Dane będą przechowywane przez okres nie przekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
8. Dane nie będę służyły do podejmowania decyzji, która opiera się na ich zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.312.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule „wybuduj”. Wspomniane zadanie polega na wykonaniu remontu i przebudowie dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z remontem i przebudową sceny oraz istniejącej infrastruktury, a także na budowie węzła cieplnego, instalacji zewnętrznych oraz elementów malej architektury i plakatu elektronicznego. Roboty budowlane wykonane zostaną na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 3 do SWZ oraz z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w łącznej wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego w zakresie:
1) roboty ziemne wykonane zostaną zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ) co do sposobu realizacji. Rozliczenie finansowe nastąpi według aktualnych na dzień składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki, średnich cen rynkowych wskazanych w dostępnej na rynku publikacji Sekocenbud, a w przypadku braku w tej publikacji ceny jednostkowej danego sprzętu lub materiału według cen wskazanych kolejno w publikacji Intercenbudu, Orgbud oraz Wacetob. W przypadku braku danych cen materiałów i sprzętu w publikacjach zostaną one przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., lub
2) roboty izolacyjne wykonane zostaną zgodnie z opisem zawartym zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienie (załącznik nr 4 do SWZ) co do sposobu realizacji. Rozliczenie finansowe nastąpi według aktualnych na dzień składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki, średnich cen rynkowych wskazanych w dostępnej na rynku publikacji Secocenbud, a w przypadku braku w tej publikacji ceny jednostkowej danego sprzętu lub materiału według cen wskazanych kolejno w publikacji Intercenbudu, Orgbud oraz Wacetob. W przypadku braku danych cen materiałów i sprzętu w publikacjach zostaną one przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. lub
3) roboty sanitarne wykonane zostaną zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienie (załącznik nr 4 do SWZ) co do sposobu realizacji. Rozliczenie finansowe nastąpi według aktualnych na dzień składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki, średnich cen rynkowych wskazanych w dostępnej na rynku publikacji Sekocenbud, a w przypadku braku w tej publikacji ceny jednostkowej danego sprzętu lub materiału według cen wskazanych kolejno w publikacji Intercenbudu, Orgbud oraz Wacetob. W przypadku braku danych cen materiałów i sprzętu w publikacjach zostaną one przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
1)Cena–60% 2);Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika robót budowlanych–20%; 3)Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika budowy/robót drogowych-15%; 4)Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika robót sanitarnych–5%
2.Sposób przyznania punktów za kryterium:
Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika robót budowlanych, wskazanej w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu–max20pkt.
Zamawiający punktował będzie doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika robót budowlanych ponad doświadczenie wskazane w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Kierownik robót budowlanych–os. posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz spełniająca warunek wymogu art.37c ustawy z 23.07.2003o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej (w rozumieniu ustawy z 7.07.1994PB [Dz.U. z 2021poz. 2351 z późn. zm.]) dot. budynku użyteczności publicznej wraz zagospodarowaniem terenu o powierzchni tego terenu co najmniej 2000 m2 i wartości robót budowlanych co najmniej 7000000zł brutto każda. Wspomniana funkcja powinna być pełniona przez cały okres realizacji robót budowlanych, tj. co najmniej od przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy do dokonania odbioru końcowego robót przez inwestora i uzyskania tytułu administracyjnoprawnego do użytkowania. Sposób dokonania oceny ofert w zakresie kryterium:
−za wykazanie dysponowania Kierownikiem robót budowlanych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu tej funkcji przy realizacji jednej roboty budowlanej takiej jak wskazana w warunku udziału w postępowaniu (tj. za wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu)–Wykonawca otrzyma0pkt
-za wykazanie dysponowania Kierownikiem robót budowlanych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu tej funkcji przy realizacji dwóch robót budowlanych takich jak wskazane w warunku udziału w postępowaniu–Wykonawca otrzyma5pkt
-za wykazanie dysponowania Kierownikiem robót budowlanych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu tej funkcji przy realizacji trzech robót budowlanych takich jak wskazane w warunku udziału w postępowaniu–Wykonawca otrzyma10pkt
−za wykazanie dysponowania Kierownikiem robót budowlanych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu tej funkcji przy realizacji czterech robót budowlanych takich jak wskazane w warunku udziału w postępowaniu–Wykonawca otrzyma15pkt
−za wykazanie dysponowania Kierownikiem robót budowlanych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu tej funkcji przy realizacji co najmniej pięciu robót budowlanych takich jak wskazane w warunku udziału w postępowaniu–Wykonawca otrzyma20pkt

Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika budowy/Kierownika robót drogowych wskazanej w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu–max15pkt.
Zamawiający punktował będzie doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika budowy/Kierownika robót drogowych ponad doświadczenie wskazane w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Kierownik budowy/Kierownik robót drogowych–os. posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej (w rozumieniu ustawy z 7.07.1994PB[Dz.U. z2021 poz.2351 z późn.zm.])

UWAGA: w związku z ograniczoną ilością znaków sposób przyznania pkt za poszczególne kryteria znajduje się w sekcji 9 (Pozostałe informacje)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika robót budowlanych

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika budowy/Kierownika robót drogowych

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika robót sanitarnych

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w Rozdziale V SWZ oraz spełniają poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi posiadać zdolność finansową lub kredytową na co najmniej 2 000 000,00 zł.
W stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie tego warunku przez Wykonawców.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1) Ubiegać się o udzielnie zamówienia mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności zawodowej zapewniające należyte wykonanie zamówienia:
W tym celu Wykonawcy zobligowani są wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie różne roboty budowlane (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.]) dotyczące budynków użyteczności publicznej wraz zagospodarowaniem terenu o powierzchni tego terenu co najmniej 2.000 m2 każda i wartości robót budowlanych co najmniej 7 000 000 zł brutto każda.

Każda z robót powinna być wykonana co najmniej od przekazania wykonawcy terenu budowy do dokonania odbioru końcowego robót przez Inwestora i uzyskania tytułu administracyjnoprawnego do użytkowania.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz. Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający o zamówienia przedstawi jego spełnienie.

UWAGA:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, warunek udziału w postępowaniu dotyczy tych robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

4.2) Ubiegać się o udzielnie zamówienia mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności zawodowej zapewniające należyte wykonanie zamówienia:
W tym celu Wykonawcy zobligowani są wykazać, że dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje i uprawnienia, które będą skierowane do realizacji zamówienia, tj.:
a) Kierownik budowy/Kierownik robót drogowych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.]) dotyczącej budynku użyteczności publicznej wraz zagospodarowaniem terenu o powierzchni tego terenu co najmniej 2.000 m2 i wartości robót budowlanych co najmniej 7 000 000 zł brutto każda. Wspomniana funkcja powinna być pełniona przez cały okres realizacji robót budowlanych, tj. co najmniej od przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy do dokonania odbioru końcowego robót przez inwestora i uzyskania tytułu administracyjnoprawnego do użytkowania,
b) Kierownik robót budowlanych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz spełniająca warunek wymogu art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.]) dotyczącej budynku użyteczności publicznej wraz zagospodarowaniem terenu o powierzchni tego terenu co najmniej 2.000 m2 i wartości robót budowlanych co najmniej 7 000 000 zł brutto każda. Wspomniana funkcja powinna być pełniona przez cały okres realizacji robót budowlanych, tj. co najmniej od przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy do dokonania odbioru końcowego robót przez inwestora i uzyskania tytułu administracyjnoprawnego do użytkowania,
c) Kierownik robót sanitarnych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.]) dotyczącej budynku użyteczności publicznej wraz zagospodarowaniem terenu o powierzchni tego terenu co najmniej 2.000 m2 i wartości robót budowlanych co najmniej 7 000 000 zł brutto każda. Wspomniana funkcja powinna być pełniona przez cały okres realizacji robót budowlanych, tj. co najmniej od przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy do dokonania odbioru końcowego robót przez inwestora i uzyskania tytułu administracyjnoprawnego do użytkowania,
d) Kierownik robót elektrycznych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadająca doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.]), gdzie powierzchnia użytkowa na której wykonywano roboty wynosiła co najmniej 2.000 m². Wspomniana funkcja powinna być pełniona przez cały okres realizacji robót budowlanych, tj. co najmniej od przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy do dokonania odbioru końcowego robót przez inwestora i uzyskania tytułu administracyjnoprawnego do użytkowania,
e) Kierownik robót teletechnicznych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych/ telekomunikacyjnych, posiadająca doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej, przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.]), gdzie powierzchnia użytkowa na której wykonywano roboty wynosiła co najmniej 2.000 m². Wspomniana funkcja powinna być pełniona przez cały okres realizacji robót budowlanych, tj. co najmniej od przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy do dokonania odbioru końcowego robót przez inwestora i uzyskania tytułu administracyjnoprawnego do użytkowania.

W stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.

UWAGA:
Zamawiający uzna uprawnienia odpowiadające zakresowi przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane powyżej, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeżeli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm ). Zmawiający uznaje, zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), uprawnienia do „świadczenia usług transgranicznych” za zgodne ze swoimi wymaganiami.
Wymieniony powyżej skład Zespołu należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości składu osób niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczyć Zespołowi niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. stanowisk, jeżeli którakolwiek z osób posiada wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do projektowania w więcej niż jednej, wyżej wymienionej specjalności oraz doświadczenie zawodowe (jeżeli jest wymagane).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania terminie aktualnych na dzień złożenia następujących środków dowodowych
potwierdzających brak podstaw wykluczenia w postępowaniu:
a) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 9 do SWZ).

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osób, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraj, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego, lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania wykonawcy. Dokumenty o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania terminie aktualnych na dzień złożenia następujących środków dowodowych
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
b) wykaz robót budowlanych – (załącznik nr 7 do SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz,
c) wykaz osób – (załącznik nr 8 do SWZ) – skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą złożoną na Formularzu ofertowym Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 SWZ, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ;
2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 5 SWZ, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) zobowiązanie wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 5 pkt 1 SWZ, stanowiące załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5) stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument, jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, wnieść wadium w kwocie: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr: 70 1130 1176 0022 2047 7820 0040 z dopiskiem na przelewie: Wadium do przetargu – nr sprawy: ZP.312.3.2023. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, (nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania)
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia, (nie krótszy niż termin związania ofertą, z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert)
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia całej kwoty gwarancji/poręczenia nieodwołalnie, bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby gwarancja lub poręczenie obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu gwarancji lub poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
7. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (załącznik nr 5 do SWZ), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 i art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

dot.budynku użyteczności publicznej wraz zagospodarowaniem terenu o powierzchni tego terenu co najmniej 2000m2 i wartości robót budowlanych co najmniej 7000000zł brutto każda.
Wspomniana funkcja powinna być pełniona przez cały okres realizacji robót budowlanych, tj. co najmniej od przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy do dokonania odbioru końcowego robót przez inwestora i uzyskania tytułu administracyjnoprawnego do użytkowania.
Sposób przyznania punktów za kryterium:
-za wykazanie dysponowania Kierownikiem budowy/Kierownikiem robót drogowych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu tej funkcji przy realizacji jednej roboty budowlanej takiej jak wskazana w warunku udziału w postępowaniu (tj. za wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu)–Wykonawca otrzyma0pkt
−za wykazanie dysponowania Kierownikiem budowy/Kierownikiem robót drogowych posiadającym doświadczenie w pełnieniu tej funkcji przy realizacji dwóch robót budowlanych takich jak wskazane w warunku udziału w postępowaniu–Wykonawca otrzyma5pkt
−za wykazanie dysponowania Kierownikiem budowy/Kierownikiem robót drogowych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu tej funkcji przy realizacji trzech robót budowlanych takich jak wskazane w warunku udziału w postępowaniu–Wykonawca otrzyma10pkt
−za wykazanie dysponowania Kierownikiem budowy/Kierownikiem robót drogowych posiadającym doświadczenie w pełnieniu tej funkcji przy realizacji co najmniej czterech robót budowlanych takich jak wskazane w warunku udziału w postępowaniu–Wykonawca otrzyma15pkt

Sposób przyznania punktów za kryterium:
Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika robót sanitarnych wskazanej w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu – maksymalnie5pkt.
Zamawiający punktował będzie doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika robót sanitarnych ponad doświadczenie wskazane w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Kierownik robót sanitarnych - os. posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej (w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994 r. PB [Dz.U. z2021r. poz.2351 z późn.zm.]) dot.budynku użyteczności publicznej wraz zagospodarowaniem terenu o powierzchni tego terenu co najmniej 2000m2 i wartości robót budowlanych co najmniej 7000000 zł brutto każda. Wspomniana funkcja powinna być pełniona przez cały okres realizacji robót budowlanych, tj. co najmniej od przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy do dokonania odbioru końcowego robót przez inwestora i uzyskania tytułu administracyjnoprawnego do użytkowania. Doświadczenie Kierownika robót sanitarnych:
−za wykazanie dysponowania Kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu tej funkcji przy realizacji jednej roboty budowlanej takiej jak wskazana w warunku udziału w postępowaniu (tj. za wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu) – Wykonawca otrzyma0pkt
−za wykazanie dysponowania Kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu tej funkcji przy realizacji dwóch robót budowlanych takich jak wskazane w warunku udziału w postępowaniu –Wykonawca otrzyma2,5pkt
−za wykazanie dysponowania Kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu tej funkcji przy realizacji co najmniej trzech budowlanych takich jak wskazane w warunku udziału w postępowaniu – Wykonawca otrzyma5pkt

Inne informacje:
Zamawiający wykluczy również z postępowania na podstawie art.7 ust.1 ustawy z 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.