eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Remont instalacji elektrycznych pomieszczeń III i IV piętra budynku przy ul. Zwycięstwa 140 w KoszalinieOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont instalacji elektrycznych pomieszczeń III i IV piętra budynku przy ul. Zwycięstwa 140 w Koszalinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Koszalinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Władysława Andersa 34

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-626

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@koszalin.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: koszalin.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont instalacji elektrycznych pomieszczeń III i IV piętra budynku przy ul. Zwycięstwa 140 w Koszalinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27138286-ffa5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00149511/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych pomieszczeń III i IV piętra budynku przy ul. Zwycięstwa 140 w Koszalinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-27138286-ffa5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewnionych przez Platformę e-Zamówienia. Platforma jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
Komputer PC:
- parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2GB RAM, HDD;
- zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04;
- zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza; Firefox 59.0 lub nowszy; Safari 11.1 lub nowsza; Edge 14.0 i nowsze;
Tablet/Telefon:
- Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2 GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3;
- przeglądarka Chrome 61 lub nowsza;
Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia: formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2;
- format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;
- oznaczenie czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy. Szczegółowe zapisy w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Koszalinie z siedzibą przy ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin, z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Sąd Rejonowy w Koszalinie, Oddział Administracyjny, ul. Władysława Andersa 34B, 75-626 Koszalin lub drogą e-mailową pod adresem: administracja@koszalin.sr.gov.pl
- Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Fibingier tel. 94 3428 645. Z inspektorem można kontaktować się drogą telefoniczną lub drogą e-mailową pod adresem: iod@koszalin.sr.gov.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont instalacji elektrycznych pomieszczeń III i IV piętra budynku przy ulicy Zwycięstwa 140 w Koszalinie”, ZP-4/2023 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 t.j. z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
Zgodnie z SWZ pkt XXV.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zgodnie z SWZ pkt XXV.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyposażenia budowlano – instalacyjnego w zakresie instalacji elektrycznych w pomieszczeń położonych na III i IV piętrze budynku przy ul. Zwycięstwa 140 w Koszalinie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena – waga kryterium 60 %
2) Wysokość kary umownej za zwłokę w realizacji zamówienia – waga kryterium 20%
3) Okres gwarancji – waga kryterium 20 %
Sposób oceny został opisany w SWZ pkt XVIII

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za zwłokę w realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:
1.1. dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
1.2. dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
1.3. dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
1.4. dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca oświadczy, że:
- Wykonał (zakończył), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające remoncie instalacji elektrycznych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda.
- dysponuje następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
1 osobą – kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831). Osoba ta musi posiadać ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości. Niedopuszczalne jest łączenie liczby robót budowlanych wykonywanych przez różnych Wykonawców, aby uzyskać 2 roboty budowlane spełniające wymagania Zamawiającego.
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie;
2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U.2020 r., poz. 2415) w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający może, zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 6-9, żądać oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3. do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony formularz cenowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ; 2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców; oświadczenia te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;4) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 5) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej – pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy; 6) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną); 7) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
z którego wynika, które roboty wykonują poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ (podmiotowy środek dowodowy) – dotyczy tylko ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;8) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ) – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby; 9) Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji podmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ); 10)W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawców do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych pod rygorem odrzucenia oferty (na podstawie art. 226, ust. 1, pkt 4) ustawy Pzp) – wzór oświadczenia stanowi pkt 10 załącznika nr 1 do SWZ. 11) Interaktywny formularz ofertowy, udostępniony przez Zamawiającego na platformie e-Zamówienia (zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”). 12) Uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postepowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Wykonawcy uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalne jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. Szczegóły dotyczące sposobu składania poszczególnych dokumentów i oświadczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie opisane są w innych właściwych miejscach w niniejszym ogłoszeniu oraz w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.