eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie remontu budynku nr 11 przy ul. Kocjana 3 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie remontu budynku nr 11 przy ul. Kocjana 3 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324694

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. "Solidarności" 127

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-898

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@warszawa.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.warszawa.so.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar Sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontu budynku nr 11 przy ul. Kocjana 3 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21f4de06-0365-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247076

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00147359/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont budynku nr 11 przy ul. Kocjana 3 w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-21f4de06-0365-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.warszawa.so.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w tym przesyłanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia, zwanej dalej „Platformą”, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl z zastrzeżeniem
zapisów pkt 2.
2) Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rzp@warszawa.so.gov.pl jednakże ta forma
komunikacji nie dotyczy składania ofert.
3) Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej, tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
4) Pozostałe informacje zostały określ. w swz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/INW/15/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku nr 11 przy ul. Kocjana 3 w Warszawie.
2) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia oraz zgodnie z załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia, które stanowią załączniki graficzne i STWiORB.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45421150-0 - Instalowanie stolarki niemetalowej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100);
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie;
2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na remoncie budynku, o wartości minimalnej 100.000,00 zł brutto każda (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) oraz potwierdzi, że roboty zostały wykonane należycie;
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie (co oznacza możliwość sumowania potencjału poszczególnych Wykonawców w zakresie spełniania warunku), z zastrzeżeniem, że Wykonawcy ci mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają przedmiotową robotę budowlaną, do realizacji której te zdolności są wymagane. W sytuacji, gdy każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamierza realizować robotę budowlaną stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia, każdy z nich musi wykazać, że należycie wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną odpowiadającą ww. warunkowi udziału w postępowaniu;
3) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych, posiadającą następujące kwalifikacje:
- uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w zakresie kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,
- aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełniania/niespełniania, na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz podmiotowych środków dowodowych wymaganych w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 3 pkt 1 lit. b swz, a w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – również oświadczenia tego podmiotu o aktualności informacji zawartych w jego oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 3 pkt 1 lit. b swz.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną odpowiadającą wymaganiom określonym w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1 swz.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
b) wykazu robót budowlanych, wykonanych w okresie 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających wymaganiom określonym w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2 swz, na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ, wraz z podaniem przedmiotu zamówienia, miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia, wartości z podatkiem VAT, daty rozpoczęcia, zakończenia i miejsca wykonania przedmiotu zamówienia i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, a także załączenia dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Dowodami w powyższym zakresie są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, informacją dotyczącą posiadania zaświadczenia o aktualnym wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, spełniających wymagania określone w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 swz, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium ustala się w wysokości 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).
2. Zapisy dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale VI swz

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV ust. 3 pkt 1 lit. a i b swz składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2 swz Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają przedmiotową robotę budowlaną, do realizacji której te zdolności są wymagane. W sytuacji, gdy każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamierza realizować robotę budowlaną stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia, każdy z nich musi wykazać, że należycie wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną odpowiadającą ww. warunkowi udziału w postępowaniu.
5) W przypadku, o którym mowa w pkt 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
b) wstrzymania przez Zamawiającego robót lub przerwy w wykonywaniu robót niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania wykonywania robót w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
c) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, np. huragan, powódź;
2) przedmiotu (zakresu) i sposobu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących ograniczenie/zmianę możliwości i/lub celowości wykonywania roboty w uzgodnionym zakresie i/lub we wskazany sposób, maksymalnie do wysokości 20% wartości zamówienia;
3) wykonania prac związanych z realizacją zamówienia i/lub zmiany zastosowanej technologii wykonania zamówienia na lepszą (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej kosztorysem zamiennym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego pod warunkiem, że wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
2. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na podstawie przesłanek wymienionych w Rozdziale XI ust. 1 pkt. 1 lit. a - c swz, termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej, niż o okres uzasadniony wystąpieniem tych okoliczności.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt 1 i 2 swz wynagrodzenie Wykonawcy zostanie naliczone proporcjonalnie do wielkości zamówienia.
6. Postanowienia wymienione w Rozdziale XI ust. 1 pkt 1 lit. a i c i pkt 2 i 3 swz stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 12:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw wykluczenia, określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca objętego przedmiotem zamówienia. Informacje w tym zakresie znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do swz.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.