eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › Dostawa ziemniaków i warzyw do Zakładu Karnego we WłodawieOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa ziemniaków i warzyw do Zakładu Karnego we Włodawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny we Włodawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320934

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierzy Win 19

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 825726810

1.5.8.) Numer faksu: 825725328

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_wlodawa@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-we-wlodawie

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa ziemniaków i warzyw do Zakładu Karnego we Włodawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5db7363c-037c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247051

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010436/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Warzywa wczesne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5db7363c-037c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone w SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/pl/;https://ssdip.bip.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określone w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.9.2023.AK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Burak czerwony Burak czerwony – odmiana jadalna – musi być zdrowy, jędrny, bez liści i czysty (niemyty). Minimalna średnica: 50 mm.
Cechy wykluczające: Nadgniły, zaparzony, zmarznięty, zapleśniały, obcy smak i zapach, zwiędnięty, uszkodzony mechanicznie bądź przez choroby lub szkodniki;
Opakowanie: Worek raszlowy/siatkowy do 25 kg
Cebula Cebula z łuską – do bezpośredniego spożycia – musi być zdrowa, jędrna, bez szczypioru i czysta. Minimalna średnica: 50 mm.
Cechy wykluczające: Nadgniła, zmarznięta, zaparzona, zapleśniała, obcy smak i zapach, uszkodzona przez choroby lub szkodniki; Opakowanie: Worek raszlowy/siatkowy do 25 kg
Marchew Marchew – odmiana jadalna do bezpośredniego spożycia – musi być zdrowa, świeża, bez naci, jędrna i czysta (niemyta).
Cechy wykluczające: Nadgniła, zmarznięta, zaparzona, zapleśniała, obcy smak i zapach, zwiędnięta, uszkodzona mechanicznie bądź przez choroby lub szkodniki;
Opakowanie: Worek raszlowy/siatkowy do 25 kg
Pietruszka korzeń Pietruszka– odmiana jadalna do bezpośredniego spożycia – musi być zdrowa, świeża, bez naci, jędrna i czysta (niemyta).
Cechy wykluczające: Nadgniła, zmarznięta, zaparzona, zapleśniała, obcy smak i zapach, zwiędnięta, uszkodzona mechanicznie bądź przez choroby lub szkodniki;
Opakowanie: Worek raszlowy/siatkowy do 25 kg
Seler korzeń Świeży seler, zdrowy, czysty, suchy. Jednolity odmianowo w każdej dostawie, o średnicy 7 - 10 cm bez śladów uszkodzeń mechanicznych.
Opakowanie zbiorcze: w workach siatkowych z tworzywa sztucznego 10 -25 kg
Kapusta biała Kapusta – odmiana jadalna do bezpośredniego spożycia – musi być zdrowa, jędrna, czysta i niepopękana.
Cechy wykluczające: Zaparzona, zmarznięta, obcy smak i zapach, nadgnita, zapleśniała, obecność szkodników i ich pozostałości; Opakowanie: Worek raszlowy/siatkowy do 25 kg

Jabłka Jabłko – do bezpośredniego spożycia – musi być zdrowe, świeże, jędrne i czyste. Gramatura: 150-200 g/szt.
Cechy wykluczające: Zaparzone, zmarznięte, obcy smak i zapach, nadgnite, zapleśniałe, obecność szkodników i ich pozostałości, uszkodzone mechanicznie;
Opakowanie: Skrzynka lub worek raszlowy/siatkowy do 15 kg
Czosnek świeży bez widocznych śladów uszkodzeń.

Cechy wykluczające: Zaparzone, zmarznięte, obcy smak i zapach, nadgnite, zapleśniałe, obecność szkodników i ich pozostałości, uszkodzone mechanicznie;
Opakowanie: Skrzynka lub worek raszlowy/siatkowy do 15 kg
Pieczarki dostarczane w stanie świeżym z zamkniętym kapeluszem (o średnicy 30-65 mm), okrągłe lub półkoliste, jędrne, zdrowe, całe czyste nieuszkodzone, barwa: kapelusz po zewnętrznej stronie biały, biało kremowy, centkowane lekko brązowy, smak i zapach charakterystyczny dla pieczarki, sortowane o zbliżonej wielkości, bez uszkodzeń mechanicznych i biologicznych, niezarobaczywione odmiana jednorodna przy każdej dostawie.
Cechy wykluczające: Zaparzone, zmarznięte, obcy smak i zapach, nadgnite, zapleśniałe, obecność szkodników i ich pozostałości, uszkodzone mechanicznie;
Opakowanie: Skrzynka lub worek raszlowy/siatkowy do 15 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221111-7 - Burak ćwikłowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03221113-1 - Cebula

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował niżej przedstawionymi kryteriami:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Szczegółowy opis, wzór Uwagi, objaśnienia
1 cena 60 O = (c. min./c. of) x60 c. min. – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert;
c. of. – cena oferty dla której dokonuje się obliczeń
2 termin realizacji reklamacji 40 do 24 godz. (włącznie) – 40 pkt
25 -30 godz.(włącznie) – 38 pkt
31-48 godz.(włącznie) - 35 pkt
Zamawiający termin realizacji reklamacji będzie liczył od momentu przesłania Wykonawcy faksem bądź email zgłoszenia reklamacji

Maksymalny termin realizacji reklamacji nie może przekroczyć 48 h, w przypadku zaoferowania terminu realizacji reklamacji dłuższego od 48 h, oferta otrzyma 0 pkt. W przypadku braku wpisania w formularzu ofertowym przez wykonawcę terminu realizacji reklamacji, zamawiający przyjmuje
w celu oceny danej oferty maksymalny termin realizacji reklamacji tj. 48 godzin.

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Oferta, wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Wynik – oferta, która dla konkretnego zadania przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ziemniak jadalny młody Ziemniak – odmiana jadalna i jednorodna przy każdej dostawie – musi być zdrowy, jędrny i czysty (niemyty). Minimalna średnica: 50 mm
Cechy wykluczające: Zaparzony, obcy smak i zapach, nadgnity, zapleśniały, uszkodzony mechanicznie, obecność szkodników i ich pozostałości;
Opakowanie: Worek raszlowy/siatkowy od 15 do 25 kg kg 33000 03212100-1

4.2.6.) Główny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował niżej przedstawionymi kryteriami:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Szczegółowy opis, wzór Uwagi, objaśnienia
1 cena 60 O = (c. min./c. of) x60 c. min. – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert;
c. of. – cena oferty dla której dokonuje się obliczeń
2 termin realizacji reklamacji 40 do 24 godz. (włącznie) – 40 pkt
25 -30 godz.(włącznie) – 38 pkt
31-48 godz.(włącznie) - 35 pkt
Zamawiający termin realizacji reklamacji będzie liczył od momentu przesłania Wykonawcy faksem bądź email zgłoszenia reklamacji

Maksymalny termin realizacji reklamacji nie może przekroczyć 48 h, w przypadku zaoferowania terminu realizacji reklamacji dłuższego od 48 h, oferta otrzyma 0 pkt. W przypadku braku wpisania w formularzu ofertowym przez wykonawcę terminu realizacji reklamacji, zamawiający przyjmuje
w celu oceny danej oferty maksymalny termin realizacji reklamacji tj. 48 godzin.

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Oferta, wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Wynik – oferta, która dla konkretnego zadania przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

określone w SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Określone w SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: określone w SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

określone w SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Określone w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

określone w warunkach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.