eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Wielkopolska › Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024.



Ogłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska
do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Środa Wielkopolska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258193

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ignacego Daszyńskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Środa Wielkopolska

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 286 77 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@sroda.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sroda.wlkp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska
do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87d004f6-0112-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246895

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00000945/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska w roku szkolnym 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: w zakresie proceduralnym:Wiesława Nowak tel. 61 28677 37, Katarzyna Florczyk tel. 61 286 77 36 w zakresie merytorycznym: Małgorzata Kaczmarek, Magdalena Michałowska tel. 61 2867746. Komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,zawiadomienia oraz nformacje,przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość do zamawiającego po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z
Wykonawcami: zp@sroda.wlkp.pl Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji Komunikaty. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji Komunikaty. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Zamawiający zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych
oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików
.pdf, f)Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy (będącego osobą fizyczną) jest Gmina Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska dane kontaktowe Zamawiającego; inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Środa Wielkopolska Inspektor Ochrony Danych: Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o. - pani Paulina Lesiecka – Koralewska, kontakt: adres e-mail: IOD@lesny.com.pl telefon: 61 424 40 33.
2. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 - nr sprawy IiZ.271.7.2023. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym.
3. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy p.z.p.
4. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;5. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.;
6. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
8. Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): patrz ogłoszenie pkt 3.15 RODO (obowiązek informacyjny)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IiZ.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024. Zadanie nr 1: Dowóz i odwóz do: Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego Zielona Wyspa z Oddziałami Wczesnego Wspomagania w Miąskowie, Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Środzie Wielkopolskiej, Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej, Niepublicznego Przedszkola Kasztanowy Ogród w Środzie Wielkopolskiej, Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-04 do 2024-07-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Kryterium Cena (C)- 60%
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa podana w Formularzu oferty. Oferta o najniższej cenie otrzymuje największą ilość punktów tj. 60, dla pozostałych ofert ilość punktów wyliczona zostanie w/g poniższego wzoru:
cena najniższa brutto*
C = ………………………………………………….. x 60
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
2. Kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii (T) – 40 %. Wykonawca może otrzymać za to kryterium maksymalnie 40 pkt, liczone jak poniżej:

najkrótszy czas podstawienia pojazdu zastępczego*
T = ……………………………………………………………………. x 40
czas podstawienia pojazdu zastępczego badanej oferty
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

U W A G A:
Zaoferowany czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może być krótszy niż 30 minut i nie dłuższy niż 60 minut. W przypadku podania przez wykonawcę czasu podstawienia pojazdu zastępczego dłuższego niż 60 minut Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. jako niezgodna z warunkami zamówienia. W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę czasu podstawienia pojazdu zastępczego w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie do oceny oferty maksymalny czas podstawienia pojazdu zastępczego tj. 60 minut.Jeżeli Wykonawca zaproponuje czas podstawienia pojazdu zastępczego krótszy niż 30 minut do oceny ofert w kryterium „czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii” zostanie przyjęty czas minimalny określony przez Zamawiającego tj. 30 minut a w przypadku wyboru oferty tego Wykonawcy do umowy zostanie wpisany czas podstawienia pojazdu zastępczego zgodnie z złożona ofertą.
3. Zamawiający, jako najkorzystniejszą ofertę wybierze tę, która przy spełnieniu wszystkich zawartych w SWZ warunków oraz zawierać będzie najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium Cena, Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która ma największą ilość punktów w kryterium cena.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki oddzielnie dla każdego zadania.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymogom przedstawionym w ustawie Pzp. oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024. Zadanie nr 2: Dowóz i odwóz do: Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego „ARKA” we Wrześni, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Arka we Wrześni, oraz do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Arka we Wrześni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-04 do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Kryterium Cena (C)- 60%
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa podana w Formularzu oferty. Oferta o najniższej cenie otrzymuje największą ilość punktów tj. 60, dla pozostałych ofert ilość punktów wyliczona zostanie w/g poniższego wzoru:
cena najniższa brutto*
C = ………………………………………………….. x 60
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

2. Kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii (T) – 40 %. Wykonawca może otrzymać za to kryterium maksymalnie 40 pkt, liczone jak poniżej:

najkrótszy czas podstawienia pojazdu zastępczego*
T = ……………………………………………………………………. x 40
czas podstawienia pojazdu zastępczego badanej oferty
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

U W A G A: Zaoferowany czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może być krótszy niż 30 minut i nie dłuższy niż 60 minut. W przypadku podania przez wykonawcę czasu podstawienia pojazdu zastępczego dłuższego niż 60 minut Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. jako niezgodna z warunkami zamówienia. W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę czasu podstawienia pojazdu zastępczego w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie do oceny oferty maksymalny czas podstawienia pojazdu zastępczego tj. 60 minut. Jeżeli Wykonawca zaproponuje czas podstawienia pojazdu zastępczego krótszy niż 30 minut do oceny ofert w kryterium „czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii” zostanie przyjęty czas minimalny określony przez Zamawiającego tj. 30 minut a w przypadku wyboru oferty tego Wykonawcy do umowy zostanie wpisany czas podstawienia pojazdu zastępczego zgodnie z złożona ofertą.
3. Zamawiający, jako najkorzystniejszą ofertę wybierze tę, która przy spełnieniu wszystkich zawartych w SWZ warunków oraz zawierać będzie najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium Cena, Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która ma największą ilość punktów w kryterium cena.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki oddzielnie dla każdego zadania.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymogom przedstawionym w ustawie Pzp. oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024. Zadanie nr 3: Dowóz i odwóz do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, oraz do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-04 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Kryterium Cena (C)- 60%
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa podana w Formularzu oferty. Oferta o najniższej cenie otrzymuje największą ilość punktów tj. 60, dla pozostałych ofert ilość punktów wyliczona zostanie w/g poniższego wzoru:
cena najniższa brutto*
C = ………………………………………………….. x 60
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
2. Kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii (T) – 40 %. Wykonawca może otrzymać za to kryterium maksymalnie 40 pkt, liczone jak poniżej:
najkrótszy czas podstawienia pojazdu zastępczego*
T = ……………………………………………………………………. x 40
czas podstawienia pojazdu zastępczego badanej oferty
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

U W A G A: Zaoferowany czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może być krótszy niż 30 minut i nie dłuższy niż 60 minut. W przypadku podania przez wykonawcę czasu podstawienia pojazdu zastępczego dłuższego niż 60 minut Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. jako niezgodna z warunkami zamówienia. W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę czasu podstawienia pojazdu zastępczego w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie do oceny oferty maksymalny czas podstawienia pojazdu zastępczego tj. 60 minut. Jeżeli Wykonawca zaproponuje czas podstawienia pojazdu zastępczego krótszy niż 30 minut do oceny ofert w kryterium „czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii” zostanie przyjęty czas minimalny określony przez Zamawiającego tj. 30 minut a w przypadku wyboru oferty tego Wykonawcy do umowy zostanie wpisany czas podstawienia pojazdu zastępczego zgodnie z złożona ofertą.
3. Zamawiający, jako najkorzystniejszą ofertę wybierze tę, która przy spełnieniu wszystkich zawartych w SWZ warunków oraz zawierać będzie najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium Cena, Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która ma największą ilość punktów w kryterium cena.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki oddzielnie dla każdego zadania.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymogom przedstawionym w ustawie Pzp. oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Dla Zadania Nr 1, dla Zadania Nr 2 i Zadania Nr 3: Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że posiada licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U z 2022r. poz. 180) lub równoważne zezwolenia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie spełniony, jeśli wymagane uprawnienie opisane powyżej, posiadał będzie ten z wykonawców występujących wspólnie, który faktycznie będzie realizował tę część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania opisanych uprawnień.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Dla Zadania Nr 1: Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej w sytuacji kiedy wykaże, że dysponuje minimum 2 pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jeden dostosowany do przewozu wózka inwalidzkiego zapewniający bezpieczny przewóz wymaganej ilości uczniów niepełnosprawnych na trasie. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Dla Zadania Nr 2: Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej w sytuacji kiedy wykaże, że dysponuje minimum 1 pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, dostosowany do przewozu wózka inwalidzkiego zapewniający bezpieczny przewóz wymaganej liczby uczniów niepełnosprawnych na trasie. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Dla Zadania Nr 3: Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej w sytuacji kiedy wykaże, że dysponuje minimum 1 pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych , dostosowany do przewozu wózka inwalidzkiego zapewniający bezpieczny przewóz wymaganej liczby uczniów niepełnosprawnych na trasie. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Określony powyżej warunek posiadania pojazdów jest określony dla poszczególnych Zadań rozłącznie, tzn. jeśli Wykonawca zamierza złożyć ofertę na wszystkie Zadania (części zamówienia) musi dysponować łącznie minimum 4 pojazdami.

Zamawiający zastrzega, iż podana powyżej wymagana liczba pojazdów jest podana na podstawie orientacyjnej liczby dzieci wskazanych do dowozu plus kierowca i opiekun. Wykonawca musi dysponować taką liczbą pojazdów aby mógł zagwarantować dotarcie na czas na zajęcia szkolne wszystkich dzieci dowożonych w ramach danego zadania a następnie aby mógł zorganizować powrót dzieci do domów w jak najkrótszym czasie po zakończonych zajęciach.
3. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p.;
2) w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców ubiegający się o zamówienie. 4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, 5. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – zgodnie z opisem w Rozdziele VIII ust. 2 pkt. 2) SWZ tj. Aktualne zezwolenie lub licencja na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
b) Wykaz narzędzi – pojazdów – dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców ubiegający się o zamówienie. 3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu dostaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w ogłoszeniu, zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania opisane zostały we wzorze umowy w § 11 stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ (oddzielnie dla każdego Zadania).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzać do treści
formularza ogłoszenia o zamówieniu, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z załącznikami na platformie zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.