eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuchów › "Biblioteka - dostępna przestrzeń dla ludzi i książek - Etap 1: Rozbudowa biblioteki publicznej przy budynku Domu Kultury w Tuchowie"Ogłoszenie z dnia 2021-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Biblioteka – dostępna przestrzeń dla ludzi i książek – Etap 1: Rozbudowa biblioteki publicznej przy budynku Domu Kultury w Tuchowie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TUCHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 852477917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Fryderyka Chopina 10

1.5.2.) Miejscowość: Tuchów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-170

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biblioteka@tuchow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.tuchow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Kultura / działalność bibliotek

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Tuchów

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661168

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: ul. Rynek 1

1.11.4.) Miejscowość: Tuchów

1.11.5.) Kod pocztowy: 33-170

1.11.6.) Województwo: małopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: um@tuchow.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.tuchow.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Biblioteka – dostępna przestrzeń dla ludzi i książek – Etap 1: Rozbudowa biblioteki publicznej przy budynku Domu Kultury w Tuchowie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-148d650e-365a-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00246803

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00246520/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 "Biblioteka – dostępna przestrzeń dla ludzi i książek – Etap 1: Rozbudowa biblioteki publicznej przy budynku Domu Kultury w Tuchowie"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja
Zamawiającego z Wykonawca odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za
pośrednictwem platformazakupowa.pl działając pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/tuchow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformy zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie zakupowej w sekcji
„Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej do
konkretnego Wykonawcy.
2. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez
Zamawiającego, bezpośrednio na platformie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub
powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
3.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
3.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4,
Linux lub ich nowsze wersje,
3.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,
3.4. włączona obsługa JavaScript,
3.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
3.6. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie
UTF8,
3.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Wykonawca, przystępując do niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
4.1. akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w
zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
4.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania
ofert/wniosków.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna
się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij
wiadomość do Zamawiającego”. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony
obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Realizując obowiązek prawny ciążący na administratorze, w
szczególności mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy
poniżej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tuchowie w
ww. celu oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuchów, w imieniu której działa Burmistrz
Tuchowa. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: um@tuchow.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora: ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@tuchow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj, w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Posiada Pani/Pan: 7.1.na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących;7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych;7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu: 8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osób.; 8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 8.3.
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub
Administratora miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
10. Pani/Pana dane osobowe zostały uzyskane przez bezpośrednio od Pani/Pana 11. Obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp.
12. Nie planuje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11września 2019r.
Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że; 1. Skorzystanie przez osobę, której dane
osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.16
rozporządzenia 2016/679 - RODO, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679 - RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-271-1BP_2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące zadania pn. „Biblioteka – dostępna przestrzeń dla ludzi i książek – Etap 1: Rozbudowa biblioteki publicznej przy budynku Domu Kultury w Tuchowie”
1.2. Zakres zamówienia:
1.2.1. Na działkach nr 1627/1 i 1627/3 w Tuchowie przy ul. Chopina 10 projektowany budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia ze ścianami zewnętrznymi z pustaków Max gr. 29cm ocieplone styropianem gr. 12cm ze stropem żelbetowym o konstrukcji dachu drewnianej, pokryty blachą dachówkopodobną.
1.2.2. Rozbudowa budynku Domu Kultury od strony południowej obejmuje pomieszczenia biblioteczne, węzeł sanitarny oraz klatkę schodową z szybem windowym. Wejście do części dobudowywanej z nowoczesnego przeszklonego wiatrołapu. Na parterze części dobudowywanej projektuje się obszerny i wysoki hol, salę wystawową oraz pomieszczenia sanitarne tj. WC dla mężczyzn, niepełnosprawnych i kobiet, a także pomieszczenie porządkowe. Na piętrze zlokalizowano 2 sale biblioteczne. Połączenie z istniejącą biblioteką na piętrze poprzez wykucie dwóch otworów drzwiowych w ścianie. Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych na poziomie terenu bez barier architektonicznych, dostęp na piętro za pomocą projektowanej windy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212330-8 - Roboty budowlane w zakresie bibliotek

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262522-6 - Roboty murarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45313100-5 - Instalowanie wind

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421132-8 - Instalowanie okien

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 1. cena – waga 60% 2. okres gwarancji –
waga 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
4.1.4.1. wykonał w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówienia tj. roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, nadbudowie obiektu użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto.
UWAGA! Wartości podane w dokumentach w walucie innej niż złoty polski, Wykonawca przeliczy na zł według średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.
4.1.4.2. skieruje do realizacji zamówienia osobę kierownika budowy
z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający wymaga, aby osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy dysponowała 5 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlane (licząc od dnia uzyskania uprawnień) i pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie, przebudowie, nadbudowie obiektu użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto.
Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy winna posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego.
Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. W sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów.
Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną
z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną uprawnieniami budowlanymi (zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 r poz. 1333 z późn. zm.).
Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
4.1.4.3. Zamawiający nie precyzuje sprzętu, jednakże przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
4.2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował ww. kadrą techniczną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Kosztorys ofertowy.
2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000 zł. 2. Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r.
poz. 299). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku
Spółdzielczym w Bieczu - Filia Tuchów Nr 18 8627 0001 2023 9000 2759 0004
z dopiskiem „Wadium – ZP-271-1BP/2021 – Rozbudowa biblioteki publicznej przy budynku Domu Kultury w Tuchowie”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być
złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej
poniższe wymagania: 6.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie Pzp. 6.2. z jej treści powinno
jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 6.3. powinno być
nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 6.4. termin obowiązywania
poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 6.5. w treści poręczenia lub
gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 6.6.
beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TUCHOWIE 6.7. w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy Pzp), Zamawiający wymaga,
aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia
lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (konsorcjum); 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp zostanie
odrzucona. 8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy Pzp.
8.1. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności: 8.1.1. upływu terminu związania ofertą; 8.1.2. zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego; 8.1.3. unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność
unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 8.2. Zamawiający, niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy: 8.2.1.
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 8.2.2. którego oferta została
odrzucona; 8.2.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza; 8.2.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku
gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do
jego wniesienia. 8.3. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 6, powoduje
rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

I. Wspólne ubieganie się o zamówienie wykonawców: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się
o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wówczas do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z
pełnomocnikiem. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że na dzień składania ofert nie podlega
wykluczeniu , stanowiące załącznik do SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi wykazać
brak podstaw do wykluczenia. Jeżeli chociażby jeden z Wykonawców podlega wykluczeniu, to
wykluczeniu podlega całe konsorcjum. 3. Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty
budowlane/usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w formularzu ofertowym
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy. II. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (art. 58 Ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja
obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało,
że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-10 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.