eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzyż Wielkopolski › Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora KrólewskiegoOgłoszenie z dnia 2023-06-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Królewskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzyż Wielkopolski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791081

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Krzyż Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-761

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.krzyz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzyz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/krzyz_wielkopolski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Królewskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fadf4f2-f423-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246115

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028838/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora Królewskiego w Krzyżu Wielkopolskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00219102

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TG.271.5.2023.KK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Królewskiego w Krzyżu Wielkopolskim.
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, które to stanowią integralną część Specyfikacji – Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Królewskiego w Krzyżu Wielkopolskim. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie robót branży drogowej. W związku ze zmniejszeniem zakresu prac niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. zaprzestaniem realizacji robót drogowych związanych z realizacją inwestycji dotyczącej budowy ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora Królewskiego, co wiąże się z koniecznością usunięcia z dokumentów zamówienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zgodnie z art. 103 ust. 1 Ustawy, zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Jest to jeden z podstawowych dokumentów opisujących przedmiot zamówienia na roboty budowlane. W przypadku kiedy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, to taki dokument jest konieczny do przygotowania postępowania na roboty budowlane.
W świetle art. 137 ust. 7 Ustawy zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia. Ponadto konieczna byłaby zmiana rodzaju zamówienia, z robót budowlanych na dostawy, co na etapie prowadzonego postępowania jest niemożliwe do wykonania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.