eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Baniocha › Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych w leśnictwie MłochówOgłoszenie z dnia 2023-06-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych w leśnictwie Młochów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospoadrstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojnów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012567080

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Klonowa 13, Pilawa

1.5.2.) Miejscowość: Baniocha

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-532

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 727 57 52

1.5.8.) Numer faksu: +48 22 727 57 52 wew. *8

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: chojnow@warszawa.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojnow.warszawa.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych w leśnictwie Młochów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ff8fa52-0131-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246041

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00419687/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja 2 budynków mieszkalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1ff8fa52-0131-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Został opisany w rozdziale 21 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Został opisany w rozdziale 21 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa: Termomodernizacja budynku leśniczówki Młochów.

Opis: Zakres zadania obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:
1) Docieplenie fundamentów,
2) Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji,
3) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
4) Docieplenie dachu,
5) Wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami i orynnowaniem,
6) Wymianę opraw oświetleniowych zewnętrznych oraz instalacji odgromowej,
7) Modernizację kotłowni,
8) Przebudowę wiatrołapu przy wejściu do części mieszkalnej budynku,
9) Wykonanie nowych schodów i tarasu,
10) Wykonanie opaski wokół budynku,
11) Modernizację istniejącego utwardzenia terenu poprzez rozbiórkę, wykonanie nowej podbudowy i ponowne ułożenie kostki betonowej.

Lokalizacja: Młochów 45, 05-831 Młochów, dz. nr ew. 266, obręb Młochów, gm. Nadarzyn.
Nr inwentarzowy budynku: 110-00862.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, które będą polegały na powtórzeniu robót identycznych rodzajowo z robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia w obydwu zadaniach częściowych na innym budynku mieszkalnym lub gospodarczym w Nadleśnictwie Chojnów w ramach termomodernizacji. Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa powyżej, nie przekroczy wartości 100 % wartości niniejszego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – z wagą 60 %
2) Okres gwarancji i rękojmi (R) – z wagą 40 %
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Ocena ofert dodatkowych odbędzie się na takiej samej zasadzie jak ofert podstawowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa: Termomodernizacja budynku podleśniczówki Młochów.

Opis: Zakres zadania obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:
1) Docieplenie fundamentów,
2) Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji,
3) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
4) Docieplenie dachu,
5) Wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami i orynnowaniem,
6) Wymianę opraw oświetleniowych zewnętrznych oraz instalacji odgromowej,
7) Modernizację kotłowni,
8) Przebudowę wiatrołapu przy wejściu do części mieszkalnej budynku,
9) Wykonanie nowych schodów i tarasu,
10) Wykonanie opaski wokół budynku.

Lokalizacja: Młochów 45A, 05-831 Młochów, dz. nr ew. 266, obręb Młochów, gm. Nadarzyn.
Nr inwentarzowy budynku: 110-00865.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, które będą polegały na powtórzeniu robót identycznych rodzajowo z robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia w obydwu zadaniach częściowych na innym budynku mieszkalnym lub gospodarczym w Nadleśnictwie Chojnów w ramach termomodernizacji. Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa powyżej, nie przekroczy wartości 100 % wartości niniejszego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – z wagą 60 %
2) Okres gwarancji i rękojmi (R) – z wagą 40 %

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Ocena ofert dodatkowych odbędzie się na takiej samej zasadzie jak ofert podstawowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

a) doświadczenie wykonawcy
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował (ukończył) następujące roboty budowlane:
- co najmniej 2 roboty polegające na remoncie, przebudowie lub budowie budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej o wartości co najmniej: 200 000,00 zł brutto każda z robót; każda z wykazanych robót musi obejmować w swoim zakresie montaż lub wymianę pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian styropianem; Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty; warunek jest identyczny dla wykonawców ubiegających się na jedno lub więcej części zamówienia; W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia wykonawca może wykazać te same dwie roboty budowlane w obu częściach zamówienia;

b) osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia: co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Warunek jest identyczny dla wykonawców ubiegających się na jedno lub więcej części zamówienia; W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia wykonawca może wykazać tą samą osobę w obu częściach zamówienia;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1, W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. i 6.2. SWZ Wykonawca składa wraz z ofertą wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1. i 6.2. SWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 11 do SWZ),
b) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach wstępnych (wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach wstępnych stanowi załącznik nr 12 i 13 do SWZ).

Szczegółowe informacje o podmiotowych środkach dowodowych znajdują się w rozdziale 9 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ. Wykonawca składa wraz z ofertą wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz posiadanych uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ).

Szczegółowe informacje o podmiotowych środkach dowodowych znajdują się w rozdziale 9 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert określonym w pkt 14.1. SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) formularz Oferty,
b) zestawienie wartości kosztorysowych,
c) kosztorys ofertowy,
d) wstępne oświadczenia, złożone przez:
• Wykonawcę- sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SWZ,
• Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SWZ,
• podmioty trzecie udostępniające Wykonawcy zasoby na zasadzie art. 118 PZP sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym odpowiednio załącznik nr 7 do SWZ;
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 9.3. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów;
f) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;
g) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
h) dokument, o którym mowa wyżej w lit. f) dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP;
i) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub poręczenie zapłaty wadium w postaci elektronicznej (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).
j) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

Szczegółowy opis innych wymaganych oświadczeń i dokumentów znajduje się w Rozdziale 13 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
a) dla zadania częściowego nr 1 – w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
b) dla zadania częściowego nr 2 - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Szczegółowe informacje o sposobie wnoszenia wadium opisane są w Rozdziale 11 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenia o których mowa w art.125 ust 1 ustawy PZP składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.2 SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. lit. a) i b) SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wspólnie, każdy w zakresie w jakim potwierdza spełnianie warunku;
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
8) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie, z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
Zamawiający zastrzega, że warunek doświadczenia zawodowego, o którym mowa w pkt 7.1.4. lit. a) SWZ musi spełniać w całości co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia stanowi załącznik nr 14 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki, na jakich może być zmieniona umowa zawarte są w paragrafie nr 18 i 18a projektowanych postanowień umowy, które stanowią załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Kryteria oceny ofert określone w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.