eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Usługi poligraficzne - Druk i dostawa książeczek z bajkami dla dzieci - przygody zwierząt na ekspozycjiOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi poligraficzne – Druk i dostawa książeczek z bajkami dla dzieci – przygody zwierząt na ekspozycji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Mazowieckie w Płocku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000285758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tumska 8

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-402

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@muzeumplock..eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumplock.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Upowszechnianie kultury, sztuki i edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi poligraficzne – Druk i dostawa książeczek z bajkami dla dzieci – przygody zwierząt na ekspozycji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-302b94ef-0183-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246033

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00093338/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Usługi poligraficzne - Druk i dostawa książeczek dla dzieci - Przygody psa i kota na ekspozycji (dodruk)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-302b94ef-0183-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowieniapubliczne@muzeumplock.eu (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje
na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platf. e-Zam. określa Reg. Platf. e-Zam. dostępny na str.
intern. https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokum. postęp. nie wymaga posiadania konta na Platf. e-Zam. ani logowania.
Korzystanie z Platf.e-Zam. jest bezpłatne.
Sposób i forma sporządzenia dokum. muszą być zgodne z wym. określonymi w Rozp. PRM z dnia 30.12. 2020r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania inf. oraz wymagań techn. dla dokum. elektr. oraz środków kom. elektr. w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie , przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne a także Rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w rozp. PRM z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach rozp.RM z dnia 12.04.2012r. w sprawie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w
celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem w nazwie
pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Warunkiem założenia konta Użytkownik konto uproszczone jest wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego
na stronie Platformy oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem korzystania z Platformy e-Zamówienia.
Warunkiem założenia konta Użytkownika jest poświadczenie danych rejestracyjnych podmiotu kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zapisy znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271/4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne – Druk i dostawa książeczek z bajkami dla dzieci – przygody zwierząt na
ekspozycji, w tym:
1. „Kocie legendy i opowieści, które w tej książce udało się zmieścić” autorstwa Michała Sobocińskiego
Druk i dostawa książeczki „Kocie legendy i opowieści, które w tej książce udało się zmieścić” autorstwa Michała
Sobocińskiego.
Zakres prac do wykonania obejmuje: Druk i dostawę książeczki pt. „Kocie legendy i opowieści, które w tej książce udało się
zmieścić” format A4 (CMYK 4+4) 32stron (170g kreda połysk) + okładka (CMYK 4+4) 200g kreda + folia soft touch, spinana
na zszywki, nakład 800 egz.
Kocie legendy i opowieści, które w tej książce udało się zmieścić: Treść opowiada o przygodach fikcyjnego Kota Kołodzieja
zamieszkującego osadę grodową w Szeligach nieopodal Płocka. W książce znajdują się trzy bajki noszące kolejno tytuły:
„Kot Kołodziej i pradawna osada”, Tajemnica zaginionej bransolety”, „Koci bohater i krwiożercza wataha wilków”. Kot w
trakcie przygód odkrywa przed najmłodszymi życie codzienne mieszkańców wspomnianej osady, ukazuje również jej
otoczenie, przyrodę i przedmioty odnalezione przez archeologów w czasie prac wykopaliskowych. Po lekturze książeczki
dzieci będą wprowadzone w część ekspozycji muzealnej opowiadającą o życiu Słowian w okolicach Płocka. Dzieci będą
również identyfikować w muzealnych gablotach przedmioty zaprezentowane w sekcji „Ciekawostki do poduszki” znajdującej
się na końcu każdej z wymienionych bajek składających się na całość książki, będą również szczegółowo zapoznane z
makietą osady grodowej Szeligi, znajdującą się na ekspozycji Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
2. „Przygód kilka na makiecie psa, co plamę miał na grzbiecie” autorstwa Michała Sobocińskiego. Druk i dostawa książeczki pt. „Przygód kilka na makiecie psa, co plamę miał na grzbiecie” autorstwa Michała Sobocińskiego.
Zakres prac do wykonania obejmuje: Druk i dostawę książeczki pt. „Przygód kilka na makiecie psa, co plamę miał na
grzbiecie” format A4 (CMYK 4+4) 32stron (170g kreda połysk) + okładka (CMYK 4+4) 200g kreda + folia soft touch, spinana
na zszywki, nakład 800 egz.
Przygód kilka na makiecie psa, co plamę miał na grzbiecie: Bohaterem książki jest pies Plama, którego przygody mają
miejsce w XVI wiecznym Płocku. Poprzez zabawne sploty wydarzeń dokonuje wyczynów, które nie pozostają bez wpływu
na losy mieszkańców Płocka, czasami ich irytując, a czasami ratując przed katastrofami takimi jak susza. Bajki są barwnym
tłem dla eksponatów z ekspozycji stałej Muzeum Mazowieckiego w Płocku X wieków Płocka. Dzięki nim najmłodsi
zwiedzający mają szansę w zabawny sposób zapoznać się z takimi artefaktami jak Fidel płocka, cegłą z XVI wiecznym
rodowodem w której zachował się odcisk psiej łapy, czy największym z nich – rurą drewnianą, którą setki lat temu płynęła
woda w płockich wodociągach.
Obydwie książeczki opatrzone numerem ISBN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian został przewidziany w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia (kryterium oceny ofert) – maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia to: 10 dni
od chwili dostarczenia przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych materiałów.
2. Termin obowiązywania umowy – 60 dni od dnia zawarcia umowy.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z
dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z zastrzeżeniem formatów, o
których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Wykonawca składa ofertę poprzez Platformę e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w
podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje
okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop
(„przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty –w pierwszym polu („Wypełniony formularz
oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje
pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie
zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy
załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozp. PRM z
dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności
od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez
Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku
zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym Wykonawcę.
Potwierdzenie czasu przekazania
i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP)
i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce
„Oferty/Wnioski”.
Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz
z ofertą to 250 MB.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.