eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Podniesienie efektywności energetycznej kotłowni wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku nr 4Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Podniesienie efektywności energetycznej kotłowni wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku nr 4

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142734982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wiejska 10

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-902

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.co@prezydent.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.co.kprp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Podniesienie efektywności energetycznej kotłowni wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku nr 4

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ec5067e-e8cf-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245999

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00141010/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Podniesienie efektywności energetycznej kotłowni wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku nr 4

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-cokprp.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Zamawiający, zgodnie z art. 18 ust. 4 w związku z art. 280 ust. 3 ustawy Pzp, udostępni załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9 do SWZ), na wniosek (Załącznik nr 12 do SWZ) każdego Wykonawcy ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie, złożony za pomocą Platformy Zakupowej, po uprzednim zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej (Wykonawca powinien skorzystać z zakładki „Przystępuję do postępowania”, zarejestrować się, a następnie przejść do zakładki „Korespondencja”). Zarejestrowanie się i przystąpienie do postępowania nie obliguje Wykonawcy do złożenia oferty.Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale IV SWZ.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-cokprp.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej eZamawiający.pl pod adresem https://zamowienia-cokprp.ezamawiajacy.pl (dalej jako „Platforma Zakupowa”) i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ. 2. W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania: 1) przed upływem terminu składania ofert Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista postępowań
Pzp”, następnie zakładkę „Aktualne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie
i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania; 2) po upływie terminu składania ofert Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista postępowań Pzp”, następnie zakładkę „W toku”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania. 3. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (w tym możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej znajdującej się pod adresem: https://zamowienia-cokprp.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie Zakupowej. Na Platformie Zakupowej w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” znajduje się „Instrukcja dla Wykonawcy” opisująca korzystanie z Platformy Zakupowej, do której Wykonawca powinien się stosować. 4. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego Rozdziału; 4.1. zgłoszenie do
postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; https://zamowienia-cokprp.ezamawiajacy.pl 4.2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl , gdzie zostanie powiadomiony o możliwości
zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 4.3. Rejestracja konta Wykonawcy następuje automatycznie poprzez: - podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym); lub - kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu; lub - jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych. 4.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu za pośrednictwem zakładki „Oferty”. 4.5. Wszelką korespondencję kierowaną do Wykonawców, Zamawiający umieszcza na Platformie Zakupowej. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie sprawdzać i zapoznawać się z korespondencją umieszczoną na Platformie Zakupowej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 3. Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (instytucja gospodarki budżetowej), NIP: 701-02-71-052; KRS: 0000374458; REGON: 142734982, adres siedziby: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, kontakt mailowy: centrum@prezydent.pl lub telefoniczny: (48 22) 695-21-30; 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej cokprp.iod@prezydent.pl 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz działaniem przez administratora w interesie publicznym. 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 18 ust. 1 ustawy Pzp oraz Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10 i Służba Ochrony Państwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, w celu zapewnienia bezpieczeństwa (przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego) na terenie obiektów Kancelarii Prezydenta RP. 5. Państwa
dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 1) 4 lat od zakończenia postępowania lub przez cały okres umowy, jeśli jest dłuższy niż 4 lata (art. 78 ust. 1 ustawy Pzp) 2) 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione (art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości) W celach dochodzenia roszczeń, rozliczeń podatkowych lub statystycznych powyższe okresy mogą ulec wydłużeniu o czas niezbędny do realizacji powyższych celów i uzasadnionych praw Zamawiającego. 6. Obowiązek podania przez Państwa swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8. Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.CO-20/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej (dalej zwana: ,,Dokumentacją’’) dla zadania pn. Podniesienie efektywności energetycznej kotłowni wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku nr 4, obejmującego niżej wymienione Etapy: 1) Etap I - Opracowanie projektu budowlanego wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, 2) Etap II - Opracowanie projektów wykonawczych, STWiORB, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikiem nr 1 do OPZ (Koncepcja (w formie elektronicznej) pn.: „Modernizacja instalacji w budynku nr 4" obejmującego: wentylację, klimatyzację, instalację centralnego ogrzewania (kotłownia), automatykę sterującą (BMS), instalację elektryczną, roboty budowlane”, opracowana przez firmę Pracownia Architektoniczna Kamilla Galicka-Zys, ul. Nawrot 42/1u, 90-014 Łódź z 2022 r.)oraz projektowane Postanowienia Umowy (PPU) – Załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 260 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (A)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia branża instalacyjna w zakresie sieci,instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (B)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Wykonawca powinien być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile wymóg taki wynika z odrębnych przepisów, lub do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych uprawnień – o ile wynika to z odrębnych przepisów. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 3.1 Wykonawca powinien posiadać minimalne roczne przychody w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wysokości nie mniejszej niż 120 000,00 zł w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych.3.2 Wykonawca winien posiadać zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości, co najmniej 120 000,00 zł. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: 4.1 Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku
Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się wykonaniem z należytą starannością w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień (umów) polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub przebudowy lub remontu budynku o minimalnej powierzchni użytkowej 600 m2, która obejmowała branże: elektryczną, sanitarną oraz architektoniczną. 4.2 Wykonawca winien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia poprzez wykazanie, że osoby uczestniczące w
wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia tj. dysponują lub będą dysponować, co najmniej: a) jedną osobą do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; b) jedną
osobą do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; c) jedną osobą do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (Zamawiający wymaga, aby tę funkcję sprawowała ta sama osoba, która zostanie wyznaczona do spełnienia kryterium nr 2 – opisanego w rozdziale XVIII ust. 2 pkt 2) SWZ); d) jedną osobą do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Zamawiający wymaga, aby tę funkcję sprawowała ta sama osoba, która zostanie wyznaczona do spełnienia kryterium nr 3 – opisanego w rozdziale XVIII ust. 2 pkt 2) SWZ); Szczegóły znajdują się w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SWZ; informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym
(w formacie XML). zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy oraz art. 7 ust. 1 pkt 1) – 3) ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (chyba, że Wykonawca wskaże, że Zamawiający posiada te dokumenty – odpisy lub informacje itp. dotyczące tego Wykonawcy lub Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnie dostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych). W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie; oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108. ust. 1 pkt 3), 4), 6) ustawy oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1), 8) i 10) ustawy Pzp (w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) wg Załącznik nr 11 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; (dotyczy warunku określonego w rozdziale VII ust. 2 pkt 4) ppkt 4.1 SWZ) - wykaz usług stanowi Załącznik nr 6 do SWZ; wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (dotyczy warunku określonego w rozdziale VII ust. 2 pkt 4) ppkt 4.2 SWZ) - wykaz osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ; Części sprawozdania finansowego (rachunek
zysków i strat) (dotyczy warunku określonego w Rozdziale VII ust. 2 pkt 3) ppkt 3.1) SWZ), w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres ; Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (dotyczy warunku określonego w Rozdziale VII ust. 2 pkt 3 ppkt 3.2 SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ; 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
SWZ). 3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy) oraz oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy);w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie zgodne z art. 117 ust. 4 Pzp (oświadczenie stanowi Załącznik nr 10 do SWZ), w którym wskazują, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy oraz pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, zero groszy). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 3.Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, BGK Oddział w W-wie nr 07 1130 1017 0020 1473 8920 0002 z dopiskiem wadium – „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Podniesienie efektywności energetycznej kotłowni wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku nr 4” [sygnatura postępowania – ZP.CO-20/2023] UWAGA: Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa ust. 4 SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności; 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą
(z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP Adres: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, NIP: 7010271052; 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 8) musi zostać złożone elektronicznie. W przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu, w postaci elektronicznej został złożony wraz z ofertą. 7. Z wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia musi wynikać, iż zabezpiecza ona roszczenia zamawiającego spowodowane działaniem każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a tym samym w treści gwarancji lub poręczenia powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum). W przypadku nieprawidłowego sporządzenia gwarancji wadialnej lub poręczenia wadialnego przez konsorcjum - oferta konsorcjum podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt 14 ustawy Pzp. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, zostanie odrzucona podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt 14 ustawy Pzp. 9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z
Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. 2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty
musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1, składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu zgodnym z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ), które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie powinno zostać złożone wraz z ofertą. Zamawiający nie zastrzega (art. 121 ustawy Pzp) obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Projektowanych postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://zamowienia-cokprp.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca wykona i dostarczy do siedziby Zamawiającego kompletną dokumentację projektową, w terminie: 1) Etap I - Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę: w terminie nie dłuższym niż 200 kolejnych dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy; 2) Etap II - Opracowanie projektów wykonawczych, STWiORB, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich: w terminie nie dłuższym niż 260 kolejnych dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.