eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa kompleksowego sprzątania budynku przy ul. Hożej 76/78 i pomieszczeń w budynku przy ul. E. Plater 18 w Warszawie, stanowiących siedzibę Urzędu PGRPOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa kompleksowego sprzątania budynku przy ul. Hożej 76/78 i pomieszczeń w budynku przy ul. E. Plater 18 w Warszawie, stanowiących siedzibę Urzędu PGRP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD PROKURATORII GENERALNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140264957

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hoża, 76/78

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-682

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@prokuratoria.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/prokuratoria

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Reprezentacja interesów Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa kompleksowego sprzątania budynku przy ul. Hożej 76/78 i pomieszczeń w budynku przy ul. E. Plater 18 w Warszawie, stanowiących siedzibę Urzędu PGRP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0472cc4a-0144-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245981

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00124525/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługa sprzątania budynku stanowiącego siedzibę Urzędu PGRP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-prokuratoria.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-prokuratoria.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę E-Zamawiający, dostępną pod adresem:
https://zamowienia-prokuratoria.ezamawiajacy.pl , zwaną dalej „Platformą“.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania na Platformę.
3. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca obsługi Platformy znajduje się pod powyższym adresem w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Wykonawca zainteresowany przystąpieniem do postępowania powinien zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami.
4. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
5. Zgodnie z art. 67 Ustawy PZP, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os X 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KR-260-3/23/ZBA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 297503,35 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa kompleksowego sprzątania budynku, mieszczącego się przy ul. Hożej 76/78 i pomieszczeń w budynku przy ul. E Plater 18 w Warszawie, stanowiących siedzibę Urzędu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, o łącznej powierzchni: 3.943,03 m².

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usługi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale XVI SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Określenie warunków:
Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Określenie warunków:
Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Określenie warunków:
Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Określenie warunków:
Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości łącznego wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany wysokości stawek podatku VAT, poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów i usług, których ta zmiana będzie dotyczyć i stosowne zwiększenie lub zmniejszenie łącznego wynagrodzenia brutto.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP Strony dopuszczają zmianę Umowy obejmującą zwiększenie powierzchni (dodatkowa powierzchnia) objętej Przedmiotem Umowy o nie więcej niż 210 m2 . W takim przypadku:
1) dokonany zostanie z udziałem Stron obmiar powierzchni,
2) wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 3 ulegnie zmianie proporcjonalnie w stosunku do obowiązującej powierzchni (tj. wg wzoru: [dodatkowa powierzchnia m2 / obowiązująca powierzchnia m2] x 100%) od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na zwiększonej powierzchni,
3) jeżeli rozpoczęcie świadczenia usług na zwiększonej powierzchni nie nastąpi od pierwszego dnia miesiąca przyjmuje się, że jeden dzień świadczenia usług odpowiada 1/30 wynagrodzenia miesięcznego.
3. Niezależenie od przewidzianej w ust. 2 zmiany Umowy dopuszcza się zmiany postanowień Umowy w sytuacjach przewidzianych art. 455 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia-prokuratoria.ezamawiajacy.pl/app/login

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.