eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych (budynki nr 3, 4, 5) wraz z zagospodarowaniem (...)Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych (budynki nr 3, 4, 5) wraz z zagospodarowaniem (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 388542170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Eugeniusza Kwiatkowskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@simstalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.simstalowawola.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Budownictwo mieszkaniowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych (budynki nr 3, 4, 5) wraz z zagospodarowaniem (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7272b6c4-013c-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7272b6c4-013c-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: e-zamówienia, która jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej: rafka105@wp.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować się na Platformie e-zamówienia. Platforma jest dostępna dla każdego zalogowanego użytkownika. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od posiadanego na Platformie konta.
Użytkownik zalogowany jako konto uproszczone ma dostępne formularze:
• Wniosek – służący do zadawania pytań do SWZ,
• Inne;
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej korzystania z platformy e-zamówienia pod adresem:
https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Komunikacja-w postepowaniu-3.2_20211016.pdf
4. Składanie ofert/wniosków/prac konkursowych dostępne jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami, posiadającymi uprawnienie do Składania ofert/wniosków/prac konkursowych. W celu złożenia oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę oferty/wnioski, następnie przycisk złóż ofertę.
5. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SWZ
6. Ofertę należy złożyć przed terminem składania ofert – oferta złożona po terminie nie zostanie przyjęta.
7. Formularz ofertowy i załączniki należy podpisać cyfrowo. Dokumenty można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, podpisem osobistym lub pieczęcią elektroniczną. Wypełniony formularz oferty podpisujemy podpisem wewnętrznym. Załączniki można podpisać podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. Dokumenty spakowane należy podpisać podpisem zewnętrznym. Jeśli będzie brakowało podpisu system poinformuje o tym w trakcie składania dokumentów, zostaną one przyjęte przez Platformę mimo braku podpisu.
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami (za wyjątkiem składania ofert) za pomocą poczty elektronicznej, email: rafka105@wp.pl
9. Szczegółowa instrukcja dotycząca składania ofert dostępna jest pod adresem: https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf
10. Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się
z Wykonawcami są:
Rafał Kozłowski –tel. 536-399-791 lub 506-656-760, adres email: rafka105@wp.pl - w sprawach proceduralnych;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli.
inspektorem ochrony danych osobowych w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sp. z o. o. jest Pani Alina Pyz ODO PARTNER, Kępa Rzeczycka 10, 37-455 Radomyśl nad Sanem, adres e-mail: odopartner@gmail.com telefon 604 274 299.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjne pn.: „Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych (budynki nr 3, 4, 5) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w ramach tworzenia Osiedla Ogrodowego w Stalowej Woli” prowadzonym w trybie zamówienia podstawowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SIM/ZP/261/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót branży:
1) konstrukcyjno – budowlanej,
2) instalacji gazowej, c.o., wentylacyjnej, wodociągowej i kanalizacyjnej,
3) instalacji elektrycznej, elektroenergetycznej i monitoringu,
4) robót drogowych
nad realizacją zadania obejmującego budowę 3 budynków wielorodzinnych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu stanowiących I Etap realizacji Osiedla Ogrodowego (budynek nr 3,4,5, zgodnie z załączonym załącznikiem graficznym – Etap I).
2. Rzeczowy zakres inwestycji (roboty budowlane nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski) obejmuje budowę:
3 budynków wielorodzinnych zawierających 96 mieszkań od M2 do M5,
zbiornika retencyjnego wraz z siecią kanalizacji deszczowej,
dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, zjazdu z ul. Ogrodowej
oświetlenia terenu, monitoring osiedlowy,
małą architekturę, zieleń,
przebudowę linii napowietrznych 15 kV,
rozbiórkę odcinka linii nn wraz z jednym słupem oraz wymianę istniejącego słupa,
rozbiórkę fragmentu istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej i budowę nowego odcinka.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla nadzoru inwestorskiego został opisany w załączniku nr 1 do SWZ- Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia.
4. Ponadto Zamawiający dołącza w załącznikach:
dokumentacja projektowa dla etapu I (dotyczy wykonania rzeczowych robót budowlanych - zamówienie objęte odrębnym postępowaniem) oraz nadzoru inwestorskiego objętego niniejszym przedmiotem zamówienia).
Zakres graficzny - I Etap (zarówno dla robót budowlanych jak i nadzoru inwestorskiego.
5. Zamawiający informuje, że dla budynków nie objętych zamówieniem w ramach Etapu I (budynek nr 1,2,6,7,8) planuje się przeprowadzenie odrębnego zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zarówno dla Wykonawcy wyłonionego w ramach niniejszego Zamówienia tj. usługi nadzoru inwestorskiego jak i dla wykonawcy przedmiotowych robót budowlanych wyłonionego w ramach odrębnego postępowania przetargowego.
6. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcy wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia na miejscu u Zamawiającego.
4. Zamawiający nie określa wymagań związanych z zatrudnianiem osób przez Wykonawca stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp do wysokości 120% zamówienia podstawowego w zakresie:
pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót branży:
1) konstrukcyjno – budowlanej,
2) instalacji gazowej, c.o., wentylacyjnej, wodociągowej i kanalizacyjnej,
3) instalacji elektrycznej, elektroenergetycznej i monitoringu,
4) robót drogowych
nad realizacją zadania obejmującego budowę 5 budynków wielorodzinnych (128 mieszkań) wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu, i infrastrukturą techniczną, stanowiących II Etap realizacji Osiedla Ogrodowego (budynek nr 1,2,6,7,8 zgodnie z załączonym załącznikiem graficznym –budynki nie objęte inwestycją w Etapie I).

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp do wysokości 120% zamówienia podstawowego w zakresie:
pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót branży:
1) konstrukcyjno – budowlanej,
2) instalacji gazowej, c.o., wentylacyjnej, wodociągowej i kanalizacyjnej,
3) instalacji elektrycznej, elektroenergetycznej i monitoringu,
4) robót drogowych
nad realizacją zadania obejmującego budowę 5 budynków wielorodzinnych (128 mieszkań) wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu, i infrastrukturą techniczną, stanowiących II Etap realizacji Osiedla Ogrodowego (budynek nr 1,2,6,7,8 zgodnie z załączonym załącznikiem graficznym –budynki nie objęte inwestycją w Etapie I).

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Zamawiający dopuszcza zaproszenie trzech Wykonawców, którzy w rankingu ofert otrzymają
najwyższą łączną liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami w rozdziale XII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora nadzoru w branży sanitarnej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora nadzoru w branży elektrycznej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca winien wykonać zadania odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. minimum:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) Wykonawca winien dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami tj.:
Minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie jako inspektor nadzoru dla co najmniej 1 zakończonej roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu kubaturowego o kubaturze minimum 8000 m3, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru (koordynatora) w branży konstrukcyjno-budowlanej;
Minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie jako inspektor nadzoru dla co najmniej 1 zakończonej roboty budowlanej w branży instalacyjnej w zakresie realizacji sieci lub instalacji i urządzeń cieplnych lub wentylacyjnych lub gazowych lub wodociągowych lub kanalizacyjnych, o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto (wartość dotyczy tylko wartości robót powyższej branży), która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru branży sanitarnej;
Minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie jako inspektor nadzoru dla co najmniej 1 zakończonej roboty budowlanej w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto (wartość dotyczy tylko wartości robót powyższej branży), która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru branży elektrycznej;
Minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru w branży drogowej;
c) W zakresie dysponowania sprzętem, wykonawca winien dysponować:
- Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 108 oraz 109 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca przedkłada:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
f) art. 109 ust. 1 pkt 5,7–10 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:
1) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:
1) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:
1) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
6. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:
1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki które pod rygorem nieważności, składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) formularz ofertowy;
2. Wraz z ofertą wykonawca winien przesłać wyłącznie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
2) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia – składane odrębnie przez wykonawcę lub każdego z wykonawców konsorcjum - załącznik nr 2;
3) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia – podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - załącznik nr 3;
4) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy (dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)–podpisane wspólnie przez Wykonawców -załącznik nr 4 do SWZ;
5) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) - załącznik nr – podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - załącznik nr 7.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w złożonej przez niego ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 poz. 110 t.j.).
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania 455 ustawy PZP oraz z uwzględnieniem art. 454 ustawy PZP.
2. Zamawiający, działając zgodnie z art.455 ust.1 ustawy PZP, dopuszcza również możliwość zmiany Umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania, w następujących okolicznościach i w zakresie:
1) zmiany terminu określonego w §2 ust. 1 w przypadku:
a) przedłużenia się terminu wykonania robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski - termin wykonania nadzoru inwestorskiego ulega przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków Wykonawcy;
b) zmiany Wykonawcy robót budowlanych - termin wykonania nadzoru inwestorskiego ulega przedłużeniu o okres od dnia zejścia z placu budowy poprzedniego wykonawcy robót budowlanych do dnia wejścia na plac budowy nowego wykonawcy robót budowlanych;
c) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej - przedłużenie terminu realizacji Umowy nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;
d) skierowania przez Zamawiającego do wykonawcy robót budowlanych pisemnego żądania ich wstrzymania lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploratorów infrastruktury - przedłużenie terminu realizacji Umowy nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi na jaki wykonawcy robót budowlanych nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych;
e) w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami i instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę - przedłużenie terminu realizacji Umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną wykonawcy robót budowlanych na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;
f) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych - przedłużenie terminu realizacji Umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem;
g) wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy PZP - przedłużenie terminu realizacji Umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do ich wykonania;
2) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania;
3) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową,
4) zmiany wynagrodzenia wskazanego w §3 ust. 1 w przypadku;
TREŚĆ ZMIAN ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU - Aktualna UMOWA SIM

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością
przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.
2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości
negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XIX SWZ. Negocjacje mogą dotyczyć jedynie kryterium ceny.
3. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców,
których zaprosi do negocjacji do liczby trzech Wykonawców, którzy w rankingu ofert otrzymają najwyższą łączną liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami w rozdziale XIX SWZ.
4. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji.
5. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze Stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
6. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi Wykonawcami, Zamawiający
informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
7. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
a) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;
b) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert;
8. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.
9. Wykonawca może podtrzymać treść złożonej oferty nie składając oferty dodatkowej.
10. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
11. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
12. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.