eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › "Rozbudowa parteru skrzydła "B" w ramach przebudowy Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu"Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa parteru skrzydła „B” w ramach przebudowy Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO W OPOLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531420768

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Katowicka 66A

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-061

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.kopec@onkologia.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://nowa.onkologia.opole.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa parteru skrzydła „B” w ramach przebudowy Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d1fa98e-013a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245875

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00096840/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej wraz z dobudową szybu windowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/774099

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zapytania, wnioski, zawiadomienia i inne informacje istotne dla interesariuszy
postępowania należy przesyłać jako wiadomość do zamawiającego za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania na platformie zakupowej:https://platformazakupowa.pl/transakcja/774099

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych z zachowaniem weryfikowalności podpisu elektronicznego
2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
Sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. wydane na podstawie art. 70 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawozamówień publicznych

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FAZ.2800.30.2023-TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Rozbudowa parteru skrzydła „B” w ramach przebudowy Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu.” - Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisane zostały w opisane w Załącznikach nr 1, 1.1 do 1.6 oraz 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45314310-7 - Układanie kabli

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonanie roboty budowlanej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania roboty budowlanej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu (art. 112 PZP): O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, którzy:
1.1 Wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tzn. potwierdzą że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej 2 roboty budowlane wielobranżowe, w zakres których wchodzi przebudowa, rozbudowa i/lub budowa lub modernizacja obiektów o wartości co najmniej 500 000 zł brutto każda w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne – lecznictwo zamknięte.
1.2. Wykażą, że do realizacji przedmiotu zamówienia skierowane zostaną osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, w tym w szczególności: do kierowania robotami budowlanymi, tj:
1) Kierownik budowy - kierownik budowy branży konstrukcyjno-budowlanej – wymagane uprawnienia co najmniej w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz doświadczeniem w zakresie pełnienia funkcji kierownika robót na co najmniej 2 budowach o wartości co najmniej 500 000 brutto PLN każda
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o oświadczenia Wykonawcy złożone wraz z ofertą oraz podmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdziale IX SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: c) W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy:
• oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2021 poz. 275, z 2022 r. poz. 2581, 2640), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę ,
lub
• oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu - wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie dłuższym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w Rozdziale VIII pkt 1.1 SWZ:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami mogą być: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ)
b) W celu potwierdzenia spełniania warunków opisanych w Rozdziale VIII pkt 1.2 SWZ:
Wskazanie osoby, która pełnić będzie funkcję kierownika robót – posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, potwierdzone właściwymi dokumentami ( dyplomy, legitymacje, świadectwa kwalifikacyjne) oraz informacją o podstawie do dysponowania wskazaną osobą (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ)
d) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie wskazanych podstaw wykluczenia
z postępowania (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8.1 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ ,
b) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 niniejszej SWZ – Załącznik nr 4 do SWZ,
c) oświadczenie o, o którym mowa w Rozdziale IX ust.2. niniejszej SWZ – Załącznik nr 7 SWZ
d) jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu trzeciego opatrzone podpisem elektronicznym
e) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwa - opatrzone podpisem elektronicznym
f) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być przedstawiony w formie przewidzianej dla pełnomocnictwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 9006,80 zł. (dziewięć tysięcy sześć zł 80/100) - zgodnie zapisami rozdz. XVI SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w tym również Przedsiębiorcy prowadzący działalność
w formie spółki cywilnej, jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, wskazujące, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie z zapisem w § 14 ZMIANY UMOWY - Załącznik 2 Projekt Umowy do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/774099

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Kryteria oceny ofert, o których mowa w Rozdziale XVIII SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.