eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług hotelarskich (nocleg ze śniad., obiad, kolacja, przerwy kawowe, sale szkoleniowe wraz z obsł. tech.) na potrzeby organizacji szkoleń przez Krajową Szkołę Sądownictwa i ProkuraturyOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług hotelarskich (nocleg ze śniad., obiad, kolacja, przerwy kawowe, sale szkoleniowe wraz z obsł. tech.) na potrzeby organizacji szkoleń przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140580428

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przy Rondzie 5

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-547

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 617 96 85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kssip.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kssip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług hotelarskich (nocleg ze śniad., obiad, kolacja, przerwy kawowe, sale szkoleniowe wraz z obsł. tech.) na potrzeby organizacji szkoleń przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2a62a4e-010e-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245707

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=d02d3ad5-085f-43bf-b39c-b8dd2427afd5

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje Rozdział 8 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dla Wykonawcy znajduje się w Rozdziale 19 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BA-X.2611.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 3213550,02 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 245272,67 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich (nocleg ze śniadaniem, obiad, kolacja, przerwa kawowa, sale szkoleniowe wraz z obsługą techniczną) na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa szkolenia w Gdańsku.

4.2.5.) Wartość części: 63676,98 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1) Kryteria oceny ofert i ich waga:
1. cena oferty - 60 pkt;
2. odległość hotelu od Dworca Głównego PKP - 30 pkt ;
3. aspekt społeczny i środowiskowy: kawa Fairtrade - 10 pkt .
Ad.1:
punkty w kryterium cena oferty zostaną przyznane wg wzoru:
cena oferty = (C min/C n) x 60 pkt
gdzie:
C min - cena oferty niepodlegającej odrzuceniu z najniższą ceną,
C n - cena oferty ocenianej
Ad.2:
punkty w kryterium odległość hotelu od Dworca Głównego PKP zostaną przyznane w następujący sposób:
Numer części: 1
przedmiot oceny w kryterium: za zakwaterowanie uczestników w hotelu położonym w odległości do 4,0 km włącznie od Dworca Głównego PKP (odpowiednio do danej części Gdańsk, Poznań)
punktacja:
do 4 km -30 pkt.
powyżej 4 km - 0 pkt
Odległość hotelu od Dworca Głównego PKP w każdej z ww. części będzie mierzona
na podstawie mapy umieszczonej na stronie https://maps.google.pl, wariant komunikacji: pieszo- najkrótsza zaproponowana przez serwis trasa.
Odległości będą weryfikowane przez Zamawiającego metodą wskazaną
w niniejszym kryterium oceny ofert i OPZ.
Ad.3:
punkty w kryterium aspekt społeczny i środowiskowy: kawa Fairtrade zostaną przyznane w następujący sposób:
- w przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym kawy (część składowa każdego z posiłków) ,posiadającej etykietę (certyfikat) Fairtrade lub inną etykietę (certyfikat) równoważny Wykonawca otrzyma 10 punktów.
- w przypadku braku deklaracji zastosowania kawy (część składowa każdego z posiłków) ,posiadającej etykietę (certyfikat) Fairtrade lub inną etykietę (certyfikat) równoważny lub nie wypełnienia w formularzu ofertowym odpowiedniej rubryki Wykonawca otrzyma 0 punktów.
Zamawiający, oceniając kryterium, będzie brał pod uwagę zadeklarowanie przez Wykonawcę, do realizacji usługi kawy (część składowa każdego z posiłków), posiadającej etykietę (certyfikat) Fairtrade lub inną etykietę (certyfikat) równoważną, która potwierdza, że drobni producenci/rolnicy otrzymali przynajmniej cenę minimalną zapewniającą im zwrot kosztów produkcji i godziwe wynagrodzenie, wypłacona została im roczna premia Fairtrade lub równoważna premia na projekty rozwojowe wspierające społeczność lokalną, zapewniona jest możliwość udzielania prefinansowania zakupu kawy przez grupę producencką, zapewnione są odpowiednie warunki socjalne zgodnie z Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ochrona praw kobiet i przeciwstawianie się ich dyskryminacji, zakaz pracy przymusowej i niewykorzystywanie pracy dzieci, wolność zrzeszania się, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia) oraz przestrzegane są standardy środowiskowe (producent ocenia swoje oddziaływanie na środowiskowo i tworzy plan jego minimalizacji, stopniowe ograniczanie użycia w rolnictwie środków chemicznych, zakaz stosowania GMO, stopniowe wdrażanie zrównoważonych systemów zagospodarowania odpadów, zapobieganie pożarom lasów). Zamawiający wymaga aby serwowana podczas posiłków kawa spełniała wymogi i kryteria społeczne oraz środowiskowe określone w etykiecie Fairtrade lub równoważne wskazane powyżej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wypełnienia zobowiązania Wykonawcy określonego w pozacenowym kryterium "aspekt społeczny i środowiskowy" (przy zaoferowaniu przez Wykonawcę tego kryterium) w sposób określony w projektowanych postanowienia umowy. Zamawiający ma prawo do zastosowania sankcji z tytułu niespełnienia warunków opisanych w kryterium "aspekt społeczny i środowiskowy" (przy zaoferowaniu przez Wykonawcę tego kryterium). Ocena ofert w powyższym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym (załącznik numer 1 do SWZ). Ostateczna liczba punktów (O) uzyskanych przez Wykonawcę obliczana jest jako suma wszystkich punktów poszczególnych kryteriów: O = 1 + 2 + 3.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt społeczny i środowiskowy: kawa Fairtrade

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość hotelu od Dworca Głównego PKP

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

wymagania dotyczące określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy - etykiety społecznej

wymagania dotyczące określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich (nocleg ze śniadaniem, obiad, kolacja, przerwa kawowa, sale szkoleniowe wraz z obsługą techniczną) na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa szkolenia w Olsztynie.
Opis przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SWZ.
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia, jest szczegółowo określony w projektowanych postanowieniach umowy (we wzorze umowy), które stanowią załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 69641,18 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1) Kryteria oceny ofert i ich waga:
1. cena oferty – 60 pkt;
2. odległość hotelu od Dworca Głównego PKP – 30 pkt ;
3. aspekt społeczny i środowiskowy: kawa Fairtrade – 10 pkt .

Ad.1:
punkty w kryterium cena oferty zostaną przyznane wg wzoru:
cena oferty = (C min/C n) x 60 pkt
gdzie:
C min – cena oferty niepodlegającej odrzuceniu z najniższą ceną,
C n – cena oferty ocenianej
Ad.2:
punkty w kryterium odległość hotelu od Dworca Głównego PKP zostaną przyznane w następujący sposób:
Numer części: 2
przedmiot oceny w kryterium: za zakwaterowanie uczestników w hotelu położonym w odległości do 3,0 km
włącznie od Dworca Głównego PKP (odpowiednio do danej części Olsztyn, Toruń)
punktacja:
do 3 km -30 pkt
powyżej 3 km – 0 pkt.
Odległość hotelu od Dworca Głównego PKP w każdej z ww. części będzie mierzona
na podstawie mapy umieszczonej na stronie https://maps.google.pl, wariant komunikacji: pieszo– najkrótsza zaproponowana przez serwis trasa.
Odległości będą weryfikowane przez Zamawiającego metodą wskazaną
w niniejszym kryterium oceny ofert i OPZ.
Ad.3:
punkty w kryterium aspekt społeczny i środowiskowy: kawa Fairtrade zostaną przyznane w następujący sposób:
- w przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym kawy (część składowa każdego z posiłków) ,posiadającej etykietę (certyfikat) Fairtrade lub inną etykietę (certyfikat) równoważny Wykonawca otrzyma 10 punktów.
- w przypadku braku deklaracji zastosowania kawy (część składowa każdego z posiłków) ,posiadającej etykietę (certyfikat) Fairtrade lub inną etykietę (certyfikat) równoważny lub nie wypełnienia w formularzu ofertowym odpowiedniej rubryki Wykonawca otrzyma 0 punktów.
Zamawiający, oceniając kryterium, będzie brał pod uwagę zadeklarowanie przez Wykonawcę, do realizacji usługi kawy (część składowa każdego z posiłków), posiadającej etykietę (certyfikat) Fairtrade lub inną etykietę (certyfikat) równoważną, która potwierdza, że drobni producenci/rolnicy otrzymali przynajmniej cenę minimalną zapewniającą im zwrot kosztów produkcji i godziwe wynagrodzenie, wypłacona została im roczna premia Fairtrade lub równoważna premia na projekty rozwojowe wspierające społeczność lokalną, zapewniona jest możliwość udzielania prefinansowania zakupu kawy przez grupę producencką, zapewnione są odpowiednie warunki socjalne zgodnie z Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ochrona praw kobiet i przeciwstawianie się ich dyskryminacji, zakaz pracy przymusowej i niewykorzystywanie pracy dzieci, wolność zrzeszania się, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia) oraz przestrzegane są standardy środowiskowe (producent ocenia swoje oddziaływanie na środowiskowo i tworzy plan jego minimalizacji, stopniowe ograniczanie użycia w rolnictwie środków chemicznych, zakaz stosowania GMO, stopniowe wdrażanie zrównoważonych systemów zagospodarowania odpadów, zapobieganie pożarom lasów). Zamawiający wymaga aby serwowana podczas posiłków kawa spełniała wymogi i kryteria społeczne oraz środowiskowe określone w etykiecie Fairtrade
lub równoważne wskazane powyżej. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do kontroli wypełnienia zobowiązania Wykonawcy określonego w pozacenowym kryterium „aspekt społeczny i środowiskowy” (przy zaoferowaniu
przez Wykonawcę tego kryterium) w sposób określony w projektowanych postanowienia umowy. Zamawiający ma prawo do zastosowania sankcji
z tytułu niespełnienia warunków opisanych w kryterium „aspekt społeczny
i środowiskowy” (przy zaoferowaniu przez Wykonawcę tego kryterium).
Ocena ofert w powyższym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym (załącznik numer 1 do SWZ).
Ostateczna liczba punktów (O) uzyskanych przez Wykonawcę obliczana jest jako suma wszystkich punktów poszczególnych kryteriów: O = 1 + 2 + 3.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość hotelu od Dworca Głównego PKP

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt społeczny i środowiskowy: kawa Fairtrade

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

wymagania dotyczące określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy - etykiety społecznej

wymagania dotyczące określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich (nocleg ze śniadaniem, obiad, kolacja, przerwa kawowa, sale szkoleniowe wraz z obsługą techniczną) na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa szkolenia w Poznaniu.
Opis przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SWZ.
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia, jest szczegółowo określony w projektowanych postanowieniach umowy (we wzorze umowy), które stanowią załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 57568,68 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1) Kryteria oceny ofert i ich waga:
1. cena oferty - 60 pkt;
2. odległość hotelu od Dworca Głównego PKP - 30 pkt ;
3. aspekt społeczny i środowiskowy: kawa Fairtrade - 10 pkt .
Ad.1:
punkty w kryterium cena oferty zostaną przyznane wg wzoru:
cena oferty = (C min/C n) x 60 pkt
gdzie:
C min - cena oferty niepodlegającej odrzuceniu z najniższą ceną,
C n - cena oferty ocenianej
Ad.2:
punkty w kryterium odległość hotelu od Dworca Głównego PKP zostaną przyznane w następujący sposób:
Numer części: 3
przedmiot oceny w kryterium: za zakwaterowanie uczestników w hotelu położonym w odległości do 4,0 km włącznie od Dworca Głównego PKP (odpowiednio do danej części Gdańsk, Poznań)
punktacja:
do 4 km -30 pkt.
powyżej 4 km - 0 pkt
Odległość hotelu od Dworca Głównego PKP w każdej z ww. części będzie mierzona
na podstawie mapy umieszczonej na stronie https://maps.google.pl, wariant komunikacji: pieszo- najkrótsza zaproponowana przez serwis trasa.
Odległości będą weryfikowane przez Zamawiającego metodą wskazaną
w niniejszym kryterium oceny ofert i OPZ.
Ad.3:
punkty w kryterium aspekt społeczny i środowiskowy: kawa Fairtrade zostaną przyznane w następujący sposób:
- w przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym kawy (część składowa każdego z posiłków) ,posiadającej etykietę (certyfikat) Fairtrade lub inną etykietę (certyfikat) równoważny Wykonawca otrzyma 10 punktów.
- w przypadku braku deklaracji zastosowania kawy (część składowa każdego z posiłków) ,posiadającej etykietę (certyfikat) Fairtrade lub inną etykietę (certyfikat) równoważny lub nie wypełnienia w formularzu ofertowym odpowiedniej rubryki Wykonawca otrzyma 0 punktów.
Zamawiający, oceniając kryterium, będzie brał pod uwagę zadeklarowanie przez Wykonawcę, do realizacji usługi kawy (część składowa każdego z posiłków), posiadającej etykietę (certyfikat) Fairtrade lub inną etykietę (certyfikat) równoważną, która potwierdza, że drobni producenci/rolnicy otrzymali przynajmniej cenę minimalną zapewniającą im zwrot kosztów produkcji i godziwe wynagrodzenie, wypłacona została im roczna premia Fairtrade lub równoważna premia na projekty rozwojowe wspierające społeczność lokalną, zapewniona jest możliwość udzielania prefinansowania zakupu kawy przez grupę producencką, zapewnione są odpowiednie warunki socjalne zgodnie z Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ochrona praw kobiet i przeciwstawianie się ich dyskryminacji, zakaz pracy przymusowej i niewykorzystywanie pracy dzieci, wolność zrzeszania się, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia) oraz przestrzegane są standardy środowiskowe (producent ocenia swoje oddziaływanie na środowiskowo i tworzy plan jego minimalizacji, stopniowe ograniczanie użycia w rolnictwie środków chemicznych, zakaz stosowania GMO, stopniowe wdrażanie zrównoważonych systemów zagospodarowania odpadów, zapobieganie pożarom lasów). Zamawiający wymaga aby serwowana podczas posiłków kawa spełniała wymogi i kryteria społeczne oraz środowiskowe określone w etykiecie Fairtrade lub równoważne wskazane powyżej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wypełnienia zobowiązania Wykonawcy określonego w pozacenowym kryterium "aspekt społeczny i środowiskowy" (przy zaoferowaniu przez Wykonawcę tego kryterium) w sposób określony w projektowanych postanowienia umowy. Zamawiający ma prawo do zastosowania sankcji z tytułu niespełnienia warunków opisanych w kryterium "aspekt społeczny i środowiskowy" (przy zaoferowaniu przez Wykonawcę tego kryterium). Ocena ofert w powyższym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym (załącznik numer 1 do SWZ). Ostateczna liczba punktów (O) uzyskanych przez Wykonawcę obliczana jest jako suma wszystkich punktów poszczególnych kryteriów: O = 1 + 2 + 3.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt społeczny i środowiskowy: kawa Fairtrade

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość hotelu od Dworca Głównego PKP

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

wymagania dotyczące określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy - etykiety społecznej

wymagania dotyczące określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich (nocleg ze śniadaniem, obiad, kolacja, przerwa kawowa, sale szkoleniowe wraz z obsługą techniczną) na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa szkolenia w Toruniu.
Opis przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SWZ.
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia, jest szczegółowo określony w projektowanych postanowieniach umowy (we wzorze umowy), które stanowią załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 54385,83 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1) Kryteria oceny ofert i ich waga:
1. cena oferty – 60 pkt;
2. odległość hotelu od Dworca Głównego PKP – 30 pkt ;
3. aspekt społeczny i środowiskowy: kawa Fairtrade – 10 pkt .

Ad.1:
punkty w kryterium cena oferty zostaną przyznane wg wzoru:
cena oferty = (C min/C n) x 60 pkt
gdzie:
C min – cena oferty niepodlegającej odrzuceniu z najniższą ceną,
C n – cena oferty ocenianej
Ad.2:
punkty w kryterium odległość hotelu od Dworca Głównego PKP zostaną przyznane w następujący sposób:
Numer części: 4
przedmiot oceny w kryterium: za zakwaterowanie uczestników w hotelu położonym w odległości do 3,0 km
włącznie od Dworca Głównego PKP (odpowiednio do danej części Olsztyn, Toruń)
punktacja:
do 3 km -30 pkt
powyżej 3 km – 0 pkt.
Odległość hotelu od Dworca Głównego PKP w każdej z ww. części będzie mierzona
na podstawie mapy umieszczonej na stronie https://maps.google.pl, wariant komunikacji: pieszo– najkrótsza zaproponowana przez serwis trasa.
Odległości będą weryfikowane przez Zamawiającego metodą wskazaną
w niniejszym kryterium oceny ofert i OPZ.
Ad.3:
punkty w kryterium aspekt społeczny i środowiskowy: kawa Fairtrade zostaną przyznane w następujący sposób:
- w przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym kawy (część składowa każdego z posiłków) ,posiadającej etykietę (certyfikat) Fairtrade lub inną etykietę (certyfikat) równoważny Wykonawca otrzyma 10 punktów.
- w przypadku braku deklaracji zastosowania kawy (część składowa każdego z posiłków) ,posiadającej etykietę (certyfikat) Fairtrade lub inną etykietę (certyfikat) równoważny lub nie wypełnienia w formularzu ofertowym odpowiedniej rubryki Wykonawca otrzyma 0 punktów.
Zamawiający, oceniając kryterium, będzie brał pod uwagę zadeklarowanie przez Wykonawcę, do realizacji usługi kawy (część składowa każdego z posiłków), posiadającej etykietę (certyfikat) Fairtrade lub inną etykietę (certyfikat) równoważną, która potwierdza, że drobni producenci/rolnicy otrzymali przynajmniej cenę minimalną zapewniającą im zwrot kosztów produkcji i godziwe wynagrodzenie, wypłacona została im roczna premia Fairtrade lub równoważna premia na projekty rozwojowe wspierające społeczność lokalną, zapewniona jest możliwość udzielania prefinansowania zakupu kawy przez grupę producencką, zapewnione są odpowiednie warunki socjalne zgodnie z Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ochrona praw kobiet i przeciwstawianie się ich dyskryminacji, zakaz pracy przymusowej i niewykorzystywanie pracy dzieci, wolność zrzeszania się, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia) oraz przestrzegane są standardy środowiskowe (producent ocenia swoje oddziaływanie na środowiskowo i tworzy plan jego minimalizacji, stopniowe ograniczanie użycia w rolnictwie środków chemicznych, zakaz stosowania GMO, stopniowe wdrażanie zrównoważonych systemów zagospodarowania odpadów, zapobieganie pożarom lasów). Zamawiający wymaga aby serwowana podczas posiłków kawa spełniała wymogi i kryteria społeczne oraz środowiskowe określone w etykiecie Fairtrade
lub równoważne wskazane powyżej. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do kontroli wypełnienia zobowiązania Wykonawcy określonego w pozacenowym kryterium „aspekt społeczny i środowiskowy” (przy zaoferowaniu
przez Wykonawcę tego kryterium) w sposób określony w projektowanych postanowienia umowy. Zamawiający ma prawo do zastosowania sankcji
z tytułu niespełnienia warunków opisanych w kryterium „aspekt społeczny
i środowiskowy” (przy zaoferowaniu przez Wykonawcę tego kryterium).
Ocena ofert w powyższym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym (załącznik numer 1 do SWZ).
Ostateczna liczba punktów (O) uzyskanych przez Wykonawcę obliczana jest jako suma wszystkich punktów poszczególnych kryteriów: O = 1 + 2 + 3.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość hotelu od Dworca Głównego PKP

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt społeczny i środowiskowy: kawa Fairtrade

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

wymagania dotyczące określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy - etykiety społecznej

wymagania dotyczące określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w SWZ w następującym układzie:
1) wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną „Formularz oferty” – wg Załącznika nr 1 do SWZ;
2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 2 i 3 SWZ:
- wypełniony i podpisany formularz oferty;
- oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale 6 ust. 4 i 5 SWZ;
Oświadczenie składają odrębnie Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- Dokumenty rejestrowe / pełnomocnictwo w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
- Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, o którym mowa w rozdz. 11 ust. 8 (jeżeli dotyczy);
3) informacje o których mowa w Rozdziale 13 ust. 11 SWZ i przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdziale 3 ust. 5 SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno
ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania.
Szczegóły w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzór umowy zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ -odpowiednio do danej części.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy: - etykiety społecznej

w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy: - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 pkt 1-3
ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej jako: "ustawa sankcyjna"). Wykluczenie Wykonawcy następuje na
okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy sankcyjnej.
2. Zamówienie będzie realizowane przez okres 7 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy- dla części 1-4.
Szczegółowe terminy realizacji zamówienia dla poszczególnych części zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ część 1-4).
3. Wybrany w drodze niniejszego postępowania Wykonawca winien przed podpisaniem umowy złożyć Zamawiającemu:
1) informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego;
2) polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, wraz z dowodem zapłacenia wymaganej składki bądź raty składki ubezpieczeniowej, stosownie do postanowień określonych w projektowanych postanowieniach umowy;
3) pełnomocnictwo, chyba że dokumentach postępowania znajdują się dokumenty
lub pełnomocnictwa upoważaniające osoby lub osobę do podpisania umowy
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy lub w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
4) ewentualny wykaz podwykonawców.
4. Szczegóły w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.