eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.: 1) "Przebudowa ulicy "Sierpeckiej" 2) "Przebudowa ulicy Zglenickiego" 3) "Przebudowa ulicy Bartoszewskiego"Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.:
1) „Przebudowa ulicy „Sierpeckiej”
2) „Przebudowa ulicy Zglenickiego”
3) „Przebudowa ulicy Bartoszewskiego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610209280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bielska 9/11

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 243640120

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzd-plock.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd-plock.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_plock

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.:
1) „Przebudowa ulicy „Sierpeckiej”
2) „Przebudowa ulicy Zglenickiego”
3) „Przebudowa ulicy Bartoszewskiego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97794fe1-c734-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245705

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034821/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przebudowa ulicy Sierpeckiej- opracowanie dokumentacji

1.3.2 Przebudowa ulicy Zglenickiego - opracowanie dokumentacji

1.3.3 Przebudowa ulicy Bartoszewskiego – prace przygotowawcze

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143330

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZD.NZ.391.6.2023.MS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 630241,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i decyzji
administracyjnych, umożliwiających wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa ulicy Sierpeckiej” – droga powiatowa, klasy „Z”, KR3

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 147435,84 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych, umożliwiających wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa ulicy Zglenickiego” – droga powiatowa, klasy „Z”, KR4,

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 208290,92 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i decyzji
administracyjnych,
umożliwiających wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa ulicy Bartoszewskiego” – droga wojewódzka, klasy „GP”,
KR5

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 274514,40 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: Ceny ofert znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zmawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 215250,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 220000,00 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 292740,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 345000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 292740,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MBZ Andler, Tomczak sp.j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8882943132

7.3.3) Ulica: Ul. Maślana 8/10

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 292740,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 329640,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 369000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 329640,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MBZ Andler, Tomczak sp.j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8882943132

7.3.3) Ulica: Ul. Maślana 8/10

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 329640,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.