eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - 6 zadańOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – 6 zadań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hetmańska 38

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-039

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.bydgoszcz@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – 6 zadań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24d52ac6-ff80-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245618

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00114321/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, z uwzględnieniem podziału na części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/397431

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/397431
2. Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami również za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia.publiczne.bydgoszcz@kowr.gov.pl, z poniższym zastrzeżeniem:
2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w pkt 2 adres mailowy – Z WYŁĄCZENIEM OFERT WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI, KTÓRE SĄ SKŁADANE TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Do podpisywania dokumentów w postaci elektronicznej wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
3. Do elektronicznego podpisywania dokumentów elektronicznych przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego stosuje się następujące formaty podpisów: XAdES, PAdES, CAdESlubASIC (Zamawiający preferuje stosowanie formatu podpisu PAdES dla plików w formacie .pdf oraz XAdES typ wewnętrzny otaczający dla plików w pozostałych dopuszczalnych formatach). UWAGA !!! W przypadku korzystania z formatu podpisu XAdES typ zewnętrzny należy pamiętać, żeby plik podpisu przekazać Zamawiającemu razem z plikiem podpisywanym.
4. Do elektronicznego podpisywania dokumentów elektronicznych przy pomocy podpisu osobistego stosuje się następujące formaty podpisów: PAdES.
5. Dokumenty elektroniczne po podpisaniu przy pomocy profilu zaufanego generowane są w formacie .xml i w takim formacie należy przesyłać je do Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 t.j) Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, zgodnie z zapisami w SWZ.
7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Szczegółowa informacja nt wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarta jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, wszystkie osoby, które ubiegają się o udzielenie zamówienia/ złożyły ofertę. Zamawiający informuje, że:
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1.
3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póżn. zm. (dalej PZP), w celach związanych z realizacją obowiązków administratora jako Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 PZP.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie przechowywana, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po dniu zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału. Ciąg dalszy informacji RODO tzn pkt 7-9 znajduje się na końcu niniejszego ogłoszenia w punkcie dotyczącym Informacji dodatkowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BYD.WOP.260.10.2023.MB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1
Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości:
1. Działka nr 103 o powierzchni 8,5000 ha, położona w obrębie Gozdanin, gmina Mogilno, powiat mogileński. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta
nr BY1M/00036781/7. Charakterystyka nieruchomości – niezabudowana nieruchomość rolna, zadrzewiona i zakrzaczona, w znacznej części stanowi nieużytek (szacunkowo 90%), na działce częściowo znajduje się zastój wody w postaci małej retencji, posiada dostęp do drogi gruntowej. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowa działka znajduje się w strefie funkcjonalnej R rolniczo-osadnicza jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o różnej przydatności, wody stojące, cieki i rowy melioracyjne oraz tereny gleb organicznych trudne do zabudowy.
2. Działka nr 125/1 o powierzchni 0,5000 ha, obręb Wieniec, gmina Mogilno, powiat mogileński. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr BY1M/00008889/9. Charakterystyka nieruchomości – niezabudowana nieruchomość rolna, posiada dostęp do drogi. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowa działka znajduje się w strefie funkcjonalnej E1 oznaczonej jako ekologiczno-rolnicza i stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej o różnej przydatności.
3. Działki nr 113/4, 197 o powierzchni łącznej 0,2400 ha, obręb Ciencisko, gmina Strzelno, powiat mogileński. Dla przedmiotowych dziełek prowadzona jest księga wieczysta nr BY1M/00030194/3. Charakterystyka nieruchomości – na nieruchomości częściowo znajduje się ogrodzenie nie podlegające wycenie, działki posiadają dostęp do drogi. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowa działka znajduje się w strefie funkcjonalnej T – strefa turystyczno-rekreacyjna – obszar terenów zainwestowanych.
4. Działka nr 65/2 o powierzchni 0,0900 ha, obręb Ciencisko, gmina Strzelno, powiat mogileński. Dla przedmiotowej działki prowadzona jest księga wieczysta nr BY1M/00030194/3. Charakterystyka nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, posiada dostęp do drogi. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowa działka znajduje się w strefie funkcjonalnej T – strefa turystyczno-rekreacyjna – obszar terenów zainwestowanych.
Wykonanie – 4 operaty szacunkowe w dwóch egzemplarzach w formie papierowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: POTWIERDZENIE AKTUALNOŚCI OPERATU SZACUNKOWEGO W RAMACH ZAOFEROWANEJ CENY

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: JAKOŚĆ – DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2
Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości:
1. Działka nr 212/1 o powierzchni łącznej 1,9400 ha, obręb Studzienki, gmina Kcynia, powiat nakielski. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr BY1U/00035006/1. Charakterystyka nieruchomości – nieruchomość rolna niezabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia, teren działek oznaczono symbolem R – częściowo tereny rolnicze o słabych warunkach geotechnicznych, MUP – częściowo tereny urbanizacji. Dla działki została wydana decyzja Burmistrza Kcyni nr 16/2007/P z dnia 17-10-2007r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie Doliny Nadnoteckiej. W operacie rzeczoznawca będzie zobowiązany dodatkowo określić powierzchnię części nieruchomości objętej powyższą decyzją oraz jej wartość.
2. Działki nr 162/1, 162/2 o powierzchni łącznej 0,4258 ha, obręb Sipiory, gmina Kcynia, powiat nakielski. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr BY1U/00013858/8. Charakterystyka nieruchomości – nieruchomość rolna niezabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia, teren działek oznaczono symbolem R –tereny rolnicze częściowo objęte historycznymi układami ruralistycznymi. Dla działek została wydana decyzja Burmistrza Kcyni nr 16/2007/P z dnia 17-10-2007 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie Doliny Nadnoteckiej. W operacie rzeczoznawca będzie zobowiązany dodatkowo określić powierzchnię części nieruchomości objętej powyższą decyzją oraz jej wartość.

3. Działka nr 162/3 o powierzchni 0,4917 ha, obręb Sipiory, gmina Kcynia, powiat nakielski. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr BY1U/00013858/8. Charakterystyka nieruchomości – nieruchomość rolna niezabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia, teren działek oznaczono symbolem R –tereny rolnicze częściowo objęte historycznymi układami ruralistycznymi. Dla działki została wydana decyzja Burmistrza Kcyni nr 16/2007/P z dnia 17-10-2007 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie Doliny Nadnoteckiej. W operacie rzeczoznawca będzie zobowiązany dodatkowo określić powierzchnię części nieruchomości objętej powyższą decyzją oraz jej wartość.
4. Działka nr 169 o powierzchni 0,2908 ha, obręb Sipiory, gmina Kcynia, powiat nakielski. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr BY1U/00036606/4. Charakterystyka nieruchomości – nieruchomość rolna niezabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia, teren działek oznaczono symbolem R –tereny rolnicze częściowo objęte historycznymi układami ruralistycznymi. Dla działki została wydana decyzja Burmistrza Kcyni nr 16/2007/P z dnia 17-10-2007 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie Doliny Nadnoteckiej. W operacie rzeczoznawca zobowiązany będzie dodatkowo określić powierzchnię, oraz ewentualnie wartość tej części nieruchomości objętej powyższą decyzją.
Wykonanie – 4 operaty szacunkowe w dwóch egzemplarzach w formie papierowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: POTWIERDZENIE AKTUALNOŚCI OPERATU SZACUNKOWEGO W RAMACH ZAOFEROWANEJ CENY

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: JAKOŚĆ – DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3
Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości:
1. Działka nr 19/4 o powierzchni 0,3220 ha, obręb Złotowo, gmina Barcin, powiat żniński. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr BY1U/00032466/2. Charakterystyka nieruchomości – nieruchomość rolna niezabudowana, użytkowana rolniczo, posiada nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowa działka znajduje się w jednostce 3.1 – jednostka rolniczo-osadnicza północna, dla której wskazuje się następujący profil funkcjonalny: - dominująca funkcja- rolnictwo; - funkcja uzupełniająca- mieszkaniowa, gospodarcza, usługowa (Mamlicz jako uzupełniający ośrodek obsługi).
2. Działka nr 148/2 o powierzchni 0,6600 ha, obręb Złotowo, gmina Barcin, powiat żniński. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr BY1U/00004963/1. Charakterystyka nieruchomości – nieruchomość rolna niezabudowana, użytkowana rolniczo, posiada nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowa działka znajduje się w jednostce 5.2 – jednostka ekologiczna – dolina Noteci wschodnia, dla której wskazuje się następujący profil funkcjonalny: - dominująca funkcja- środowiskowa (korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym); - funkcja uzupełniająca- rekreacyjno-turystyczna, mieszkaniowa.
3. Działka nr 106/2 o powierzchni 0,2800 ha, obręb Wieszki, gmina Nakło nad Notecią, powiat nakielski. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr BY1N/00029112/6. Charakterystyka nieruchomości – nieruchomość rolna niezabudowana, stanowi użytek zielony częściowo zadrzewiona, posiada dostęp do drogi. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla ww. działki określono kierunek zagospodarowania: ZR (tereny łąk, pastwisk, nieużytków) wskazuje się produkcję rolną, w tym ogrodniczą, sadowniczą, pszczelarską, rybną, oraz produkcję leśną.
4. Działka nr 413 o powierzchni 0,0483 ha, obręb Samostrzel, gmina Sadki, powiat nakielski. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr BY1N/00009464/2. Charakterystyka nieruchomości – nieruchomość rolna niezabudowana, stanowi użytek zielony częściowo zadrzewiona, posiada dostęp do drogi. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ww. działka ujęta jest w I strefie zurbanizowanej tj. teren zabudowy mieszkaniowej, usługowej, techniczno-produkcyjnej.
5. Działka nr 415 o powierzchni 0,0522 ha, obręb Samostrzel, gmina Sadki, powiat nakielski. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr BY1N/00009464/2. Charakterystyka nieruchomości – nieruchomość rolna niezabudowana, stanowi użytek zielony częściowo zadrzewiona, posiada dostęp do drogi. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ww. działka ujęta jest w I strefie zurbanizowanej tj. teren zabudowy mieszkaniowej, usługowej, techniczno-produkcyjnej.
6. Działki nr 216/3, 216/4 o łącznej powierzchni 0,4807 ha, obręb Iwno, gmina Kcynia, powiat nakielski. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr BY1U/00000180/0. Charakterystyka nieruchomości – nieruchomość rolna niezabudowana, stanowi użytek rolny w małej części zakrzewiony, posiada dostęp do drogi. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren działek został oznaczony symbolem – MUP tereny urbanizacji.
Wykonanie – 6 operatów szacunkowych w dwóch egzemplarzach w formie papierowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: POTWIERDZENIE AKTUALNOŚCI OPERATU SZACUNKOWEGO W RAMACH ZAOFEROWANEJ CENY

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: JAKOŚĆ – DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4
Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości:
1. Działka nr 225/3 o powierzchni 1,1400 ha, obręb Ostrowiec, gmina Sadki, powiat nakielski. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr BY1N/00021439/8. Charakterystyka nieruchomości – nieruchomość rolna niezabudowana, stanowi użytek zielony, nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowa działka jest ujęta w III strefie przyrodniczej, tj. tereny zieleni i wód, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej oraz częściowo w obszarze, na którym prawdopodobieństwo powodzi wynosi 1%.
2. Działka nr 162/23 o powierzchni 12,1760 ha, obręb Mieczkowo, gmina Kcynia, powiat nakielski. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr BY1U/00030061/9. Charakterystyka nieruchomości – nieruchomość rolna niezabudowana, stanowi użytek zielony, posiada bezpośredni dostęp do drogi, nie posiadającej statusu drogi publicznej, stanowiącej własność gminy Kcynia. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren przedmiotowej działki został oznaczony symbolem R- tereny rolnicze o słabych warunkach geotechnicznych.
3. Działka nr 339 o powierzchni 1,5235 ha, obręb Smolniki, gmina Szubin, powiat nakielski. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr BY1U/00030813/6. Charakterystyka nieruchomości – nieruchomość rolna niezabudowana, użytkowana rolniczo, posiada dostępu do drogi. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowa działka znajduje się w jednostce planistycznej nr 3, dla której profil funkcjonalny wskazuje funkcje dominującą – rolniczą (o umiarkowanej intensywności, w części chronionej w sieci Natura 2000 dostosowanej do specyfiki chronionych siedlisk), a jako funkcję uzupełniającą wskazuje się mieszkalnictwo i ekologię.
4. Działka nr 78/6 o powierzchni 1,7400 ha, obręb Zalesie, gmina Szubin, powiat nakielski. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr BY1U/00037468/1. Charakterystyka nieruchomości – nieruchomość nierolna niezabudowana, stanowi użytek zielony, posiada dostęp do drogi. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ww. działka znajduje się na terenie Agencji Nieruchomości Rolnych wskazywanym do nabycia przez Gminę Szubin na cele realizacji zadań publicznych- kultura fizyczna z rekreacją.
Wykonanie – 4 operatów szacunkowych w dwóch egzemplarzach w formie papierowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: POTWIERDZENIE AKTUALNOŚCI OPERATU SZACUNKOWEGO W RAMACH ZAOFEROWANEJ CENY

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: JAKOŚĆ – DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5
Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości:
1. Działka o nr 75/19 o łącznej powierzchni 0,3800 ha, obręb Tulibowo gmina Dobrzyń nad Wisłą, powiat lipnowski. Charakterystyka nieruchomości – działka zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Przeznaczenie w planie, w studium, czy została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Plan - brak, decyzja o warunkach zabudowy – brak. Studium – tereny rolnicze w tym zabudowa zagrodowa.
W danym operacie Wykonawca zobowiązany jest sporządzić inwentaryzację lokali mieszkalnych wycenić każdy z pięciu lokali mieszkalnych i jeden użytkowy - odrębnie, oraz grunt – odrębnie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwo charakterystyki energetycznej dla poszczególnych lokali.
2. Działka o nr 30/4 o łącznej powierzchni 0,1100 ha, obręb Tulibowo gmina Dobrzyń nad Wisłą, powiat lipnowski. Charakterystyka nieruchomości - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Przeznaczenie w planie, w studium, czy została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Plan - brak, decyzja o warunkach zabudowy – brak. Studium – tereny rolnicze w tym zabudowa zagrodowa.
W danym operacie Wykonawca zobowiązany jest wycenić wartość nieruchomości - odrębnie gruntu i odrębnie budynku oraz dostarczyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
Wykonanie – 2 operatów szacunkowych w dwóch egzemplarzach w formie papierowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: POTWIERDZENIE AKTUALNOŚCI OPERATU SZACUNKOWEGO W RAMACH ZAOFEROWANEJ CENY

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: JAKOŚĆ – DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 6
Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości:
1. Działka nr 99/27 o łącznej powierzchni 3,0344 ha, obręb Cichoradz, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński. Charakterystyka nieruchomości – nieruchomość gruntowa, zabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej. Dla ww. nieruchomości prowadzona jest KW nr TO1T/00000962/1. Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie ze studium nieruchomość znajduje się w terenach oznaczonych jako IV.MU-s tj. tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej średnio intensywnej; V.R tj. tereny rolne; IV.U tereny zabudowy usługowej, IV.Z tereny zieleni nieurządzonej i urządzonej parków, skwerów, zieleńców. przedmiotowej działki został oznaczony symbolem AG – obszary aktywności gospodarczej. Wykaz budynków, budowli znajdujących się na nieruchomości:
 budynek gospodarczy –magazyn gospodarczy nr inwentarzowy 16/0322;
 budynek gospodarczy - wyp. cieląt nr inwentarzowy 16/0329;
 ogrodzenie z siatki – nr inwentarzowy 16/2038;
 ogrodzenie z płyt - nr inwentarzowy 16/635A;
W danym operacie Wykonawca zobowiązany jest wycenić wartość całej nieruchomości w rozbiciu na wartość gruntu, wartość każdego budynku i budowli oddzielnie. Na działce posadowiona jest infrastruktura niezbędną do prowadzenia produkcji tartacznej (dwie wiaty o lekkiej konstrukcji nie związana na stałe z gruntem), która nie podlega wycenie.
Wykonanie – 1 operatu szacunkowego w dwóch egzemplarzach w formie papierowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: POTWIERDZENIE AKTUALNOŚCI OPERATU SZACUNKOWEGO W RAMACH ZAOFEROWANEJ CENY

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: JAKOŚĆ – DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania oraz którzy spełniają poniższe warunki zamówienia:
a) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
b) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – dysponują do realizacji zamówienia minimum 1 osobą posiadającą świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości - zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wymagana forma:
- przedmiotowy wykaz musi być złożony w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
- w przypadku, gdy wykaz zostanie sporządzony jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
2. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. PEŁNOMOCNICTWO
1.1. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa, obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
1.2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców, należy załączyć do oferty.
1.3. W przypadku spółki cywilnej dokumentami zastępującymi pełnomocnictwo mogą być umowa spółki lub uchwała wspólników, wskazujące jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki (wszystkich wspólników).
1.4. Forma umocowania została szczegółowo określona w Specyfikacji Warunków Zamówienia

2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji, Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2.2. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ
2.3. Forma oświadczenia została szczegółowo określona w Specyfikacji Warunków Zamówienia

3. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY
3.1. W przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego swoje zasoby, Wykonawca wraz z ofertą składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący Wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3.2. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr SWZ
3.3. Forma zobowiązania została szczegółowo określona w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4. OŚWIADCZENIE NT. DOŚWIADCZENIA RZECZOZNAWCY
4.1. Z uwagi na fakt, iż doświadczenie rzeczoznawcy, którego Wykonawca wskaże do realizacji zadania, jest jednym z kryteriów oceny ofert, Zamawiający wymaga wskazania w ofercie imienia i nazwiska rzeczoznawcy, skierowanego do wykonania zamówienia
4.2. Celem uzyskania punktów w kryterium JAKOŚĆ-DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY – Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie nt. wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, przez Rzeczoznawcę, skierowanego do realizacji zamówienia, operatów szacunkowych, przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ,
4.3. Forma oświadczenia została szczegółowo określona w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4.4. Zamawiający zastrzega, że przedmiotowe oświadczenie NIE PODLEGA UZUPEŁNIENIU

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (m.in. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców składa wraz z ofertą oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie w zakresie przedłużenia terminu wykonania zamówienia, tylko i wyłącznie w przypadku:
• wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć wystąpienie zdarzeń i okoliczności, na które Strony umowy nie mają wpływu, przed którymi, działając z należytą starannością, Strony umowy nie mogły się zabezpieczyć i które wystąpiły po zawarciu umowy (np. pożar, powódź, zalanie, klęska żywiołowa, epidemia).
2. Zmiany treści umowy mogą nastąpić wyłącznie na pisemny, udokumentowany wniosek WYKONAWCY, który uzyska pozytywną opinię ZAMAWIAJĄCEGO, potwierdzającą jego zasadność. Wniosek powinien być złożony niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, uniemożliwiających terminową realizację prac. Zamawiający zastrzega jednak, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia usługi będzie równy okresowi przerwy, na który Wykonawca nie miał wpływu.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
4. W przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych, opisanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany umowy mogą nastąpić tylko na zasadach określonych w przywołanym artykule.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej eB2b pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/397431 przy użyciu zakładki „Załączniki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Ciąg dalszy informacji RODO (…)
7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany
w pkt 1.
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 4
II. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej ustawą) z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.