eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Dostawa oprogramowania do wspomagania oceny okresowej nauczycieli akademickich Politechniki BiałostockiejOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oprogramowania do wspomagania oceny okresowej nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Białostocka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001672

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wiejska 45A

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-351

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@pb.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pb.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pb.ezamawiający.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oprogramowania do wspomagania oceny okresowej nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-424f86d6-d391-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245607

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt ZIREG - Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00171665

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZK-DZP.262.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do oceny pracowniczej w modelu dostępu chmurowego na rzecz Politechniki Białostockiej, wspomagającego ocenę nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej (zwanego dalej „Systemem oceny” lub „Systemem”), spełniającego wymagania funkcjonalne opisane w niniejszej SWZ, wraz z wdrożeniem i utrzymaniem oprogramowania oraz świadczeniem dodatkowych usług informatycznych, w tym m.in.:
a) wykonanie prac wdrożeniowych w zakresie oprogramowania zgodnie ze specyfikacją, w szczególności w zakresie analizy przedwdrożeniowej, przygotowania prototypów rozwiązania, implementacji obiegów i procesów oceny, parametryzacji systemu, integracji ze wskazanymi systemami Zamawiającego, szkoleń użytkowników oraz asysty uruchomieniowej;
b) udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania;
c) świadczenia usług serwisu i aktualizacji udostępnionego oprogramowania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” zaś szczegółowe warunki realizacji zamówienia Załącznik nr 7 do SWZ (projekt Umowy)

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty ( 691 057,05 zł) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ( 250 000,00zł) a zamawiający nie może jej zwiększyć.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.